Piibliteadused

Üldinfo

a) Piibliteaduste õppetoolil on kaks peamist ülesannet: aidata üliõpilastel omandada piibliteaduste sisu ja tähendust teoreetilisel ja praktilisel tasandil ning edendada teadustööd.

Piibliteaduste eetiline ja praktiline väljund hõlmab nii isiklikku vaimset ja vaimulikku kasvamist kui ka omandatavate oskuste kasutamise võimet ja valmisolekut kirikus ning ühiskonnas laiemalt.

Nimetatud tulemuste saavutamiseks õpitakse tundma Piibli sisu, ülesehitust, algkeeli, ajaloolist tausta, mõjulugu ja palju muud. Need teoreetilised distsipliinid võimaldavad Piibli tõlgendamist, mis omakorda rajab aluse Piibli praktilisele kasutamisele.

Piibliteaduste õppetooli ainete maht on erakordselt suur, kuna praegu hõlmab see õppetool kõiki Vana Testamendi (VT) teaduse ja Uue Testamendi (UT) teaduse alla paigutuvaid distsipliine, mis paljudes kõrgkoolides on eraldi Vana Testamendi ja Uue Testamendi õppetoolide all. Kuna tänapäeval puudub õppima tulijatel arvestatav eelnev piiblitundmine, siis enne teoreetiliste ainetega alustamist läbitakse esimesel kursusel eraldi piiblitundmise aine koos Uue testamendi ajastulooga, mis teevad võimalikuks asuda Uue Testamendi sissejuhatuse õppimise juurde.

b) Piibliteaduste õpetamisel on rõhk neljal üksteisele järgneval, ent samas osalt paralleelselt rakendataval elemendil ehk etapil. Need on piiblitundmine koos ajaloolise sissejuhatusega Vanasse ja Uude Testamenti, eksegees ehk konkreetsete tekstide avandamine, hermeneutika ehk tekstide tõlgendamine ja Vana ning Uue Testamendi teoloogia ehk Piiblis sisalduvate tekstide üldise ja seostava vaate tundma õppimine.

c) EELK Usuteaduse Instituudis on Vana Testamendi alal olnud õppejõududena Evald Saag, Uku Masing, Elmi Pata, Kalle Kasemaa, Urmas Nõmmik. Uue Testamendi õppejõududena on töötanud Ago Viljari, Kaide Rätsep, Toomas Paul.

Inimesed ja teadustöö

  

Põhikohalised õppejõud:

Tasmuth, Randar. Prof Dr
Uurimisvaldkonnad: Uue Testamendi eksegeetika, teoloogia, hermeneutika, Pauluse antropoloogia, Johannesega seotud kirjandus, algkristluse kujunemislugu.
Valik publikatsioone:

  • Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia: Kristliku usulise mõtte ja praktika sünd (2020). EELK UI toimetised XXIX. Tallinn: EELK UI; * „On the Indications to the Transformation of Humans in Paul“, UA 1/2019;
  • „Paul’s Hermeneutical Art in Explaining the New Creation“, UA 1/2018;
  • „The Gospel: Emperors and/or Christ“, in When Gods Spoke. Studia Orientalia Tartuensia Series Nova Vol. VI, 2015;
  • „Unustatud seesmise inimese aspekt Paulusel“, UA 1/2014;
  • „Temple, Body, and ’the Man Within’“, UA 2/2014;
  • „Pauline Anthropology: On the inner Human Being and the Human ’I’“, UA 2/2014;
  • „Origination of the Idea of Man in Early Christianity“, in Ideas of Man in the Conceptions of the Religions. FARG 43, München: Ugarit Verlag, 2012;
  • „Luuka eripärast varakristlikus inimesekäsitluses“, UA 1/2009.

Lisaks publikatsioone Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Lahe, Jaan. Prof Dr
Uurimisvaldkonnad: Uue Testamendi ajastulugu, antiigi usundid, usundi fenomenoloogia, võrdleva usuteaduse õppetooli hoidja.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Ehasalu, Vallo. Lektor, Mag
Uurimisvaldkonnad ja õppetöö: Vana testamendi ja Uue Testamendi eksegeetika. Heebrea ja kreeka keele õpetus.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Lepingulised õppejõud:
Härm, Silja. Lektor, Mag.

Vana Testamendi ained, religioonipedagoogika, piibliõpetuse metoodika.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Naab, Ergo. Lektor, PhD.

Uue Testamendi eksegeetika, kultuur, hermeneutika.

Publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis vt ETIS.

Õppetöö

a) Õppetooli vastutusalas on kõik Uue Testamendi ja Vana Testamendi teaduse alla kuuluvad õppeained kõikidel õppekavadel, kaasa arvatud heebrea, kreeka ja ladina keele kursused ning UT ajastulooga seotud ained. Kõigis kolmes õppekavas on piibliteaduste ained nähtavad lühendatud kujul plokkide kaupa ja terviklikus õppekavas koos plokkide kirjeldustega.

b) Kaitstud lõputööd 2001-2020. Uus Testament. Juhendaja R. Tasmuth

2020:
Nugis, Volli. „Tõde ja armastus ning nende mõistete suhe kolmes Johannese kirjas.“ (MA)
Lõbus, Triin. „Surnuist ülesäratamise kujutlused Pauluse kirjade alusel.“ (RKH)
2019:
Aaslav-Tepandi, Katri. „Sõna o( lo/goj ja elu h( zwh/ Johannese evangeeliumis.“ (MA), auhinnatud tänukirjaga ETAG-i poolt aasta 10 parima töö hulgas olevana
Prits, Sirje. „Ristija Johannese ja Jeesuse kõned ajastuloolises ja hingehoidlikus kontekstis Luuka evangeeliumi alguse põhjal Lk 3-4.“ (RKH)
Timmusk, Kai. „Hoolekande kujutamine pastoraalkirjades.“ (RKH)
2018:
Saupõld, Urmas. „Jeesuse sõnad abielust ja abielulahutusest sünoptilistes evangeeliumides.“ (MA)
Harjak, Kristiina. „’Tema läbi, Temaga ja Temas ...’ Pauluse vaade inimese muutumisele kohtudes Kristusega ja selle avaldumine inimese elus.“
2017:
(Naab, Ergo. „Ülendamismotiiv ja eshatoloogia presentne aspekt Corpus Paulinum’is: religioonilooline ja kultuuriteoreetiline käsitlus.“ Randar tasmuthi ja Jaan Lahe juhendatud doktoritöö on kaitstud Tallinna Ülikoolis (PhD))
Hang, Valdek. „Ametinõuded pastoraalkirjade pareneesides ja nende mõju.“ (RKH)
2016:
Neame, Annely. „Jumala kuningriigi evangeeliumi ilmnemine Jeesuse avalikus tegevuses Markuse evangeeliumi näitel.“ (MA)
2015:
Aaslav-Tepandi, Katri. „Logos Johannese evangeeliumi algushümnis Jh 1:1-18.“ (RKH)
2011:
Glaase, Georg. „Ago Viljari teoloogilise loomingu põhijooned.“ (MA)
Palgi, Mare. „Maise ja taevase tegelikkuse kohtumine jumalateenistuses. Missa ordinaariumi vormelite taust ja tähendus.“ (MA)
Teder, Karin. „Ristisündmuse interpretatsioonid Paulusel.“ (MA)
Mikk, Siiri. „Kaide Rätsep EELK UI õppejõuna ja teoloogina.“ (BA)
2009:
Naab, Ergo. „Intronisatsioonimotiiv deuteropauluslikus traditsioonis: Perikoobis Ef 1:20-23 esineva kristoloogilise lausungi eksegees kultuuriloolisel taustal.“ (MA)
2007:
Kruusma, Malle. „Ago Viljari EELK vaimuliku ja teoloogina.“ (BA)
2005:
Aljas, Angela. „Sõnade ’tee’, ’tõde’ ja ’eluä kasutamine sünoptilistes evangeeliumides, Apostlite tegude raamatus ning apostlike isade kirjutistes.“ (diplomiõpe)
Oja, Janika. „Valguse ja lambi motiiv Luuka kaksikteoses.“ (BA)
2004:
Uutar, Ulvi. „naiste kujutamine Jeesuse kannatusloos ja ülestõusmisjutustustes sünoptilistes evangeeliumides.“ (diplomiõpe)
2002:
Härm, Andreas. „Siegfried Aaslava elu ja töö.“ (Diplomiõpe)
2001:
Aaste, Andres. „Kaide Rätsep EELK kirikuõpetajana ja teoloogina.“ (diplomiõpe)

 

c) Võimalikke teemasid lõputöödeks

Uue Testamendi ja kreeka keele valdkonna ained (Randar Tasmuth, professor)

Järgnev valik teemasid üliõpilastööde koostamiseks on koostatud valdkondade kaupa. Enamik teemasid on üldistavalt avarad ja eeldavad huvi korral koos juhendajaga konkretiseerimist ja kitsendamist. Mõned teemad on konkreetsemal kujul esitatud.

Lõputööde teemad on erineva raskusastmega ja nende hulgast saab leida endale sobiva kas RKH tasandi lõputööks, MA tasandi puhul UT seminaritööks ja selle põhjal ka magistritööks. Võimalik on kujundada koostöö mõne teise õppetooliga ja Eesti Piibliseltsiga (EPS) Piibli tõlkimise alase kompetentsi arendamiseks Eestis.

Uue Testamendi teaduse arendamine toimub suurel määral UT foorumi kooskäimiste raames. Uue Testamendi foorum on erineva tasandi uurimistööde ühise ette kandmise, arutamise ja tagasiside saamise vorm, mille raames valmivad lõputööd. Foorum koguneb väljaspool sessiooni aega keskmiselt kuuel korral aastas.

Lõputöö teemad saavad täpsema kuju kui on selgitatud uurimisküsimus ehk see praegusel etapil veel teadmatu ja vastust ootav probleem, mida tahetakse lahendada.

Uurimisküsimus võib pärineda ka nn piiblivälisest valdkonnast. See formuleeriks probleemi, mis eluliselt vajab põhjendamist või lahendamist Piibli näidete põhjal. Head on teemad, mis läbi uurituna aitavad kaasa isiklikule kasvule, pere, koguduse, ühiskonna, looduskeskkonna tervisele.

Loe edasi...

Täiendkoolitus, konverentsid

Piibliteaduste alased konverentsid. Uue Testamendi õppetool on korraldanud ühe päeva pikkusi konverentse rohkem kui 10 aasta jooksul üks kord aastas. Viimasel kahel aastal on konverentside rõhk olnud misjonil ja selle piibellikel alustel, eeldustel ning võimalustel.
Uue Testamendi konverentsid on avatud, neil osalevad ka vaimulikud ja teised huvilised ning need toimivad ka täienduskoolitusena.

Konverentsi "Evangeelium ja isiku kujunemine. Jünger ja misjon Uue Testamendi valgusel" 22.10.2020 ettekandeid saab vaadata siin:

https://www.youtube.com/watch?v=Oe5fdfFs9r0&t=5469s&ab_channel=Pildiraadio

https://www.youtube.com/watch?v=YEt3ad1t1AI&ab_channel=Pildiraadio

https://www.youtube.com/watch?v=KmYZNi4CNOQ&ab_channel=Pildiraadio

Konverentsi "Uus Testament: kirik ja misjon" 4.04.2019 infot saab vaadat siit >>.

Konverentsi "Varajane kristlus antiigi kontekstis" 12.04.2018 infot ja materjale saab https://ui.eelk.ee/usuteaduskond/konverentsid/790-uue-testamendi-konverents-kevad-2018.html

Uue Testamendi foorumid. Uue Testamendi teaduse alal toimub igal aastal väljaspool tunniplaane ja sessioonide aegu kuus foorumit. Piibliteaduste õppejõud esitavad neil lühiloenguid ja lõputööde kirjutajad oma tööde kavandeid ja valmis peatükke. Kõik kohalolijad arutlevad valmivate tööde üle ja annavad oma soovitusi. Foorumid aitavad kaasa lõputööde viimistlemisele ning elavdavad huvi piibliteaduste vastu. Samuti on foorumid kõikidele huvilistele avatud ning võimaldavad teemadega laiemat tutvumist kui kohustuslike ainete õppimine võimaldab. Osavõtjad hindavad UT foorume ka hea suhtlemise ja enesetäienduse kohana.

EELK jutluste perikoopide abimaterjalid. Piibliteaduste õppetooli õppejõud Randar Tasmuth, Vallo Ehasalu ja Ergo Naab kirjutavad Uue Testamendi ja Vana Testamendi tekstidele eksegeetilisi abimaterjale, mida EELK vaimulikud jutluste ette valmistamisel kasutavad. See on õppetooli üks avalikke väljundeid.

Õppekirjandus ja abimaterjalid

Kõrghariduse esimesel tasandil on keskne aine sissejuhatus Uude Testamenti. Siin aitab alust rajada raamat E. Lohse, Uue Testamendi tekkelugu

 UT tekkelugu Lohse

Magistriõppes keskendutakse varakristluse ajaloole, meetodiõpetusele ning Uue Testamendi teoloogiale. K. M. Fischer, Algkristlus


Nõmmik, U. ja Tasmuth, R. Sissejuhatus eksegeetikasse.


Tasmuth, R. Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia.