Üldinfo distsipliinist ja õppetoolist

 

I. Süstemaatilise teoloogia (ST) õppetool:

Üldinfo distsipliinist ja õppetoolist

 

1. Distsipliini lühitutvustus

Teoloogia ülesandeks on usu ja kiriku ning nende kujunemise mõistmine, praeguse kuju kriitiline hindamine ning vahekorra selgitamine erinevate elunähtustega. Kuivõrd kristlik usk ja elu saab alguse ja leiab aset alati konkreetses ühiskonnas, kuulub teoloogia ülesannete hulka ka ajastu, kultuuri ja oleviku tõlgendamine. Teoloogia aitab kaasa kristliku usu ja elu vastutustundlikule kujundamisele.

Süstemaatiline teoloogia uurib kristliku usu ja kirikliku õpetuse  sisu ja tõetaotlust, usu asja  ning  õpetuse asjakohasust. Nii aitab tegelemine süstemaatilise teoloogiaga kaasa isikliku, haritud ja kriitilise arusaamiseni jõudmiseni kristliku usu tõest – aitab näha ja mõista minevikku ja olevikku, iseend, kõike ja kõiki kolmainu Jumala armu- ja osadustahte teostumise valguses.

Mathis Gothart Grünewald 022 1024x909Süstemaatiline  teoloogia  liigendub kolmeks.
Printsiibiõpetuse e. fundamentaalteoloogia raames küsitakse iseäranis usu aluse, algusesaamise ja objekti, lühidalt ja traditsiooniliselt – ilmutuse kohta.
Dogmaatikas aidatakse õppida tundma mitte ainult kiriku õpetust selle sisemises ühtsuses ja terviklikkuses, vaid ka jõuda omaenda seisukohale selle õpetuse evangeeliumikohasuses ja tões.
Eetikas/Teoloogilises eetikas käsitletakse kristlikku usku selle konkreetses teostumises – kristliku eluna nii isikliku elu kui sotsiaalse, k.a kirikliku kooselu tasandil.

Vt lähemalt:

 

Vt ka üldisemalt teoloogiastuudiumi tutvustust, kus kõnelevad süstemaatilise teoloogia õppejõud Thomas-Andreas Põder ja praktilise teoloogia õppejõud Marko Tiitus (2016; video kestus 4:20).

2. Distsipliini rõhuasetustest UI õppe- ja teadustöös

EELK UI usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia õppetool (ST õppetool) on täna ainus eestikeelne süstemaatilise teoloogia kompetentsikeskus, mida iseloomustab lahutamatult seotuna:

• rõhutatud orienteerumine klassikalisele arusaamale süstemaatilisest teoloogiast kui tervikust fundamentaalteoloogia/printsiibiõpetuse, dogmaatika ja teoloogilise eetikana,
• rõhutatud tegutsemine evangeelses-luterlikus paradigmas ja just seetõttu ka rõhutatult oikumeenilises avatuses,
• konstruktiivne suhestumine religioosse-maailmavaatelise paljususega, mis iseloomustab tänast Eestit, Euroopat ja maailma,
•  osalemine süstemaatilis-teoloogilises uurimistöös ja vestluses nii inglise kui saksa keeleruumis.
 
ST õppetoolis toimub õppetöö kõigis süstemaatilise teoloogia aladistsipliinides – fundamentaalteoloogias, dogmaatikas, teoloogilises eetikas –, lisaks ka dogmadeloo, uuema teoloogialoo ja religioonifilosoofia vallas.
 
ST õppetool orienteerub Euroopa evangeelsete kirikute ja teoloogiafakulteetide koostöös väljatöötatud visioonidokumendile heast teoloogilisest haridusest „Väljaõpe ordinatsiooniga seotud ametiks“ (2012). EELK konsistooriumi vahendusel osalesid dokumendi koostamisel ka usuteaduskonnad Tallinnas (UI) ja Tartus (TÜ).
 

Hetkel aktuaalsed fookusteemad ST õppetoolis, millega ühenduses toimub teadustegevus, rahvusvaheline koostöö ning kirikusse, aga ka laiemale ühiskondlikule avalikkusele suunatud kommunikatsioon:

• reformatsiooniteoloogia;
• oikumeeniline teoloogia;
• uuema teoloogia ajalugu erilise tähelepanuga Eesti teoloogilisel mõttelool;
• religiooni- ja teosemiootika.

UI süstemaatilise teoloogia õppetool koondab ja arendab tipptasemel erialast pädevust, mis on nii akadeemiliselt kui kiriklikult tunnustatud nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Sellise pädevuse jätkuv olemasolu eesti keeles ja Eestis on ST õppetooli prioriteet.

Õppetoolil on tihedad sidemed Tartu Ülikooli süstemaatilise teoloogia õppetooliga, mille profiil ja tegevuse rõhuasetused on mõnevõrra erinevad. Tallinna ja Tartu õppetoolide profiilid ei vastandu, vaid täiendavad üksteist kriitiliselt ja konstruktiivselt.

 

3. Õppetooli / Distsipliini ajaloost Eestis

UI ST õppetooli tegevus toetub teadlikult ja rõhutatult luterliku usuteaduskonna süstemaatilise teoloogia õppetooli pikale traditsioonile Tartu Ülikoolis, taotledes selle asjalikku, s.t. kriitilist ja kreatiivset edasiarendamist tänases kontekstis.

salumaa 3Silmapaistvamad uuema aja süstemaatilise teoloogia professorid Eestis on:
Elmar Salumaa (1908-1996, UI professor 1956-1995, fotol)
Karl Girgensohn (1875-1925)
Alexander von Oettingen (1827-1905)
Friedrich Adolph Philippi (1809-1882)
Ernst Sartorius (1797-1859)

Vt katkendit videointervjuust prof Elmar Salumaaga siit.

Mine lehekülje algusesse.

 

 

Õppetöö - kursused, lõputööd

III. Süstemaatilise teoloogia õppetool:
 
 Õppetöö - kursused, lõputööd (ST uurimisseminar)
 
 

Vaata teoloogiastuudiumi tutvustust, kus kõnelevad süstemaatilise teoloogia õppejõud Thomas-Andreas Põder ja praktilise teoloogia õppejõud Marko Tiitus (2016; video kestus 4:20).

1. Õppetooli vastutuse all olevad kursused

1.1 ST ained käimasoleval semestril

2019./2020. kevadsemester:

 

1.2 ST õppetooli ained

Kõiki õppetooli vastutuse all olevad kursuseid vaata siit >> .

2. Lõputööd (ST uurimisseminar)

Lucas Cranach Luther jutlustamas 1024x391

2.1 Võimalikke lõputöö teemasid: T.-A. Põderi soovitused

Üldreegliks on, et süstemaatilise teoloogia lõputööde puhul ei peaks teema valikukriteeriumina olema esiplaanil soov olla originaalne. Alati võib kasutada materjalina klassikalisi tekste või autoreid. Esile olgu tõstetud näitena Martin Luther või need autorid, kelle tekstid leiab kogumikust „Uuema evangeelse teoloogia põhitekstid“. Probleemipüstitus võiks olla seotud teoloogilise mõtte kesksete küsimustega. Just iseseisva töö kogemus klassikaliste tekstidega on stuudiumi vältel absoluutselt hädavajalik, kuid väiksemahulised kursused seda liiga palju ei soosi. Seetõttu pakub lõputöö hea lisavõimaluse taolise kogemuse omandamiseks.

Süstemaatilises teoloogias lõputöö kirjutamise toetamiseks viib õppetooli juhataja koos oma juhendatavatega regulaarselt (2 korda semestris) läbi süstemaatilise teoloogia uurimisseminari. Seda on võimalik sooritada valikainena nii rakenduskõrgharidusõppes kui magistriõppes ja see on juhendatavatele kohustuslik.

Valik võimalikke süstemaatilise teoloogia lõputööde teemasid, mida võib töödelda nii RKH kui MA tasemel:

 • Ühe reformatsiooniteoloogia põhiteksti analüüs (valik langetatakse koos juhendajaga): nt Usk ja teod Martin Lutheri "Sermonis headest tegudest" (1520)
 • Ühe uuema evangeelse teoloogia põhiteksti analüüs (valik langetatakse koos juhendajaga)
 • Eshatoloogia ja kristliku jumalakäsituse suhtest Ingolf U. Dalferthi näitel (allikad: inglise või/ja saksa keeles)
 • Elmar Salumaa jutluseteoloogia piirjooni
 • Lutheri teoloogia retseptsioonist Elmar Salumaa kirjutistes
 • Kirikukäsituse rõhuasetuste teisenemised Elmar Salumaa lühemates kirjutistes
 • Eduard Tennmanni teoloogilis-filosoofiline arusaam kristluse olemusest
 • Õigeksmõist ja theosis. Soome koolkonna vaade reformatsiooniteoloogia ja õigeusu õpetuse seostele (allikad: inglise keeles)
 • Religioon ja sekulariseerumine Hans Joase näitel (allikad: inglise või/ja saksa)
 • Trinitaarse teoloogia renessans – mis see on? (allikad: inglise või/ja saksa)
 • Õigeksmõistu ja pühitsuse suhtest Oswald Bayeri järgi (allikad: inglise või/ja saksa)
 • Kahe või enama oikumeenilise õpetusekõneluse tulemuse/dokumendi võrdlev analüüs, pidades silmas kas mingit teoloogilist sisu või oikumeenilise dialoogi metodoloogiat puudutavat tahku (valikud nii dokumentide kui küsimuseasetuse osas langetatakse koos juhendajaga)

NB! Endale võib valida teema eeltoodud teemade hulgast, kuid alati võib professorile esitada kaalumiseks ka omapoolseid ettepanekuid. Lõputööde näidisteemade nimekirja uuendatakse regulaarselt. 

2.2 Näited T.-A. Põderi juhendatud/juhendatavatest lõputöödest:

Kõrghariduse I astmel (BA ja RKH)

 

Kõrghariduse II astmel (MAG)

 • Lõpmatuse mõistest teoloogias ja matemaatikas
 • And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil
 • Gerhard O. Forde jutluseteoloogia ja Eesti luterlike vaimulike jutluste analüüs
 • Orjastatud Jumala külge. Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal
 • Uku Masingu Pühast Vaimust. „Jutlus tekstile Jh. 17, 11-17 ja mõtteid selle teksti üle“ näitel (TÜ-s)
 • On the Relevance of the Doctrine of Trinity for Ecclesiology – A Study of Robert Jenson’s and Colin Gunton’s Trinitarian Theology (TÜ-s)
 • Jumal kui armastus. Christoph Schwöbeli trinitaarne teoloogia ja Eberhard Jüngeli õigeksmõistuõpetusele orienteeritud teoloogia (TÜ-s)

 

Kõrghariduse III astmel (PhD teoloogias)

 • ”The approaches to Trinitarian doctrine in the ecumenical and missiological documents” (Kolmainuõpetuse kasutus oikumeenilistes ja missioloogilistes dokumentides) (TÜ-s)

 

2.3 Õppetooli juures kaitstud lõputööd

Kronoloogiline nimekiri toetub UI raamatukogu kataloogi andmetele ja sisaldab mõningaid piiripealseid, mitmeti määratletavaid töid. Täiendus- ja parandusettepanekud võib saata õppetooli juhatajale.

 • Peeter Mikkov. Lõpmatuse mõistest teoloogias ja matemaatikas. Kristliku kultuuriloo õppekava magistrieksami osatöö. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2019.
 • Mari-Liis Karula. Igatsusest Josemaria Escriva (Opus Dei) ja Martin Lutheri perspektiivist vaadatuna. Esitlus ja võrdlus Ernst Burkharti ja Javier Lópezi ning Oswald Bayeri tööde põhjal. Rakenduskõrghariduse lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2019. 
 • Rita Belõševa. Martin Lutheri pühakirjamõistmise kesksed põhimõtted ja nende kujunemine. Rakenduskõrghariduse lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2018.
 • Kairi Tamuri. Gerhard O. Forde’i käsitus Martin Lutheri ristiteoloogiast ja radikaalne luterlus. Rakenduskõrghariduse lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2018.
 • Doris Raudsepp. Eshatoloogia tavakäsitluste tüüpjooned ja Vítor Westhelle kriitilised küsimused. Rakenduskõrghariduse lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2018.
 • Ülo Liivamägi. Eesti luterlike vaimulike arusaam vaimulikust arengust. Magistritöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Võrdleva Usundiloo õppetool. Juhendaja: Kilemit, Liina; kaasjuhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2018.
 • Ariel Süvari. And paljususes. Kriitilisi märkusi Joerg Riegeri paljususe teoloogiale Ingolf Dalferthi kohalolevaks saava Jumala mõistmise foonil. Magistritöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2018.
 • Karin Kallas. Orjastatud Jumala külge. Jumala- ja inimesemõistmine Martin Lutheri De servo arbitrio ning selle tänapäevaste tõlgenduste põhjal. Magistritöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2018.
 • Nugis, Volli. Usk üle usu. Usu mõiste Søren Kierkegaardi ja Paul Tillichi tekstides. Rakenduskõrghariduse lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Põder, Thomas-Andreas. Tallinn: 2017
 • Viires, Katrin. Oikumeenia võimalustest ortodokside ja luterlaste vahel: Tübingeni teoloogide ja Konstantinoopoli patriarh Jeremija II kirjavahetuse (1573-1581) põhjal Augsburgi usutunnistuse üle. Rakenduskõrghariduse lõputöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2015.
 • Lein, Anneli. Jaak Varik ja tema magistritöö "Kristoloogiline probleem Eesti Evangeeliumi Luteri Usu Kirikus". Magistrieksami osatöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond kristlik kultuurilugu. Juhendaja: Saard, Riho. Tallinn: 2015
 • Kruus, Madis. Õnnelik olemise metafoorid Indrek Hirve luulekogus "Ülalt valla" (2009). Bbakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond akadeemiline teoloogia. Juhendaja: Põder, Johann-Christian. Tallinn: 2011.
 • Luup, Aare. Hea ja kurja küsimus Carl Gustav Jungi käsitluses. Magistritöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2009.
 • Prass-Siim, Merle. Pühitsetud armulauaelementide 'hävimatu omadus' (character indelebilis) ja selle kajastumine luterliku kiriku liturgilises praktikas. Magistritöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Hiob, Arne; kaasjuhendaja: Kilemit, Liina. Tallinn: 2008.
 • Kõiv, Kalle. Uku Masingu "Uus Inimene". Bakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Nõmmik, Urmas. Tallinn: 2008.
 • Kirja, Margus. Kirikuisa Augustinuse käsitlus enesetapust. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, süstemaatilise usuteaduse õppetool. Juhendaja: Hiob, Arne. Jõelähtme: 2007.
 • Sepp, Marika. Martin Lutheri arusaamu armulauast. Bakalaureusetöö. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2007.
 • Kliiman, Tiina. Norwich'i Julian - inimene ja müstik. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, teoloogia põhiõpe. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2007.
 • Simson, Hüllo-Kristjan. Vaimuliku ameti käsitlus EELK põhikirjades 1919-2004. Bakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut, Kirikuloo õppetool. Juhendaja: Vihuri, Veiko. Kärdla-Tallinn: 2007.
 • Taremaa, Tõnu. 2. Vatikani kirikukogu tähendus katoliiklaste ja luterlaste dialoogile. Õigeksmõistu ühisavalduse põhjal. Bakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2007.
 • Vaino, Indrek. Vaade Vladimir Solovjovi religioonifilosoofiale. Bakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2006.
 • Lauringson, Gustav. Evolutsiooniteooriast biotehnoloogiani - väljakutse religioonile. Magistrieksami osatöö. EELK Usuteaduse Instituut, kristliku kultuuriloo magistriõpe. Juhendaja: Helstein, Alar. Tallinn: 2006.
 • Kooviste, Helen. Kannatus õigeusu inimkäsitluse seisukohalt. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond. Juhendaja: Laats, Alar . Tallinn: 2005.
 • Mähar, Anželika. Evangelism ja sotsiaalne vastutus nüüdisaegses oikumeenilises diskussioonis. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Kurg, Ingmar. Tallinn: 2005.
 • Alt, Õie. Elu kaitsmine ja väärtustamine kiriku ja ühiskonna vahelises diskussioonis. Bakalaureusetöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Kurg, Ingmar; kaasjuhendaja: Teder, Tauno. Tallinn: 2005.
 • Mängli, Lennart. Robert Kannukese ja Luule Viilma armastuse ja abielu käsitluse võrdlus teoloogilisest perspektiivist. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, süstemaatilise usuteaduse õppetool. Juhendaja: Noormägi, Jaanus. Tallinn: 2004.
 • Auksmann, Enn. Jumalamõiste 21. sajandi alguse Eesti ühiskonnas. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, süstemaatilise usuteaduse õppetool. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2003.
 • Vilumaa, Hedi. Laste osalemine armulaual. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 2003.
 • Hanschmidt, Teet. Piiskopi ametist apostlike isade ajal. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond. Juhendaja: Laats, Alar. Tallinn: 1999.
 • Kaerma, Algur. Seadus ja evangeelium Martin Lutheri teoloogias. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, süstemaatilise usuteaduse õppetool. Juhendaja: Hiob, Arne. Tallinn: 1999.
 • Kütt, Merike. Inimene Jumala ees: mees, naine ja töö. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Hiob, Arne. Kivi-Vigala: 1999.
 • Pärn, Malle. Solus vir babtizatus (Üksnes ristitud mees). Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut, Usuteaduskond. Tallinn: 1999.
 • Siim, Joel. Oikumeeniliste usutunnistuste kujunemisloost ja nende liturgilisest kasutamisest. [Diplomitöö]. EELK Usuteaduse Instituut, Tegeliku usuteaduse õppetool. Juhendaja: Piir, Gustav. Keila: 1997.
 • Teder, Tauno. Vaba tahte õpetus Augustinusel ja Lutheril ning selle mõju hilisemas teoloogias. Diplomitöö süstemaatilisest teoloogiast. EELK Usuteaduse Instituut, Süstemaatilise usuteaduse õppetool. Juhendaja: Taul, Andres. Tallinn: 1995.
 • Reinaru, Leevi. Aksel Valen-Sendstad'i "Kristliku dogmaatika" tõlge. [EELK Usuteaduse Instituudi] diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut. Valen-Sendstad, Aksel. I.k.: 1994.
 • Hiob, Arne. Luterluse neli nurgakivi. [UI diplomitöö 1993, arvestatud magistritööna]. Juhendaja: Salumaa, Elmar. Koeru; Tallinn: 1994.
 • Reila, Heiki. Tunnetuse esialgsuse koht Paul Althausi eskatoloogias. [Süstemaatilise teoloogia harjutus; arvestatud diplomitööna]. EELK Usuteaduse Instituut, Süstemaatilise teoloogia õppetool. Juhendaja: Salumaa, Elmar. Pärnu: 1990.
 • Mäevere, Andres. Üldjooni uusprotestantliku liikumise ajaloost Eestis aastatel 1922-1940. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Ilja, Voldemar. Võru: 1986.
 • Kaldur, Peeter. Apologeetilisi küsimusi tänapäeva oikumeenilises liikumises. Diplomitöö. EELK Usuteaduse Instituut. Juhendaja: Salumaa, Elmar. Tallinn: 1980.
 • Lindi, Kalle. Vaimulik amet usutunnistuskirjades. [UI diplomitöö]. EELK Usuteaduse Instituut. Viru-Nigula: 1980.

 

Mine lehekülje algusesse.

Täiendkoolitus

IV. Süstemaatilise teoloogia õppetool:
 
Täienduskoolitused
 
 

ST õppetool viib alates 2016. aastast koostöös instituudi täiendusõppe osakonnaga regulaarselt läbi koolitusi.

1. Tulevased koolitused

Järgmised süstemaatilise teoloogia koolitused toimuvad 2020. aasta sügistalvel. Täpsem info saab aegsasti avalikuks.
 

2. Toimunud koolitused

 
Täiendusõppe kursus „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

EELK Usuteaduse Instituut kutsub täiendusõppe kursusele „Kolmainuõpetus ja trinitaarse teoloogia renessanss“

Kursuse viib läbi EELK UI süstemaatilise teoloogia õppetooli juhataja õp prof dr Thomas-Andreas Põder.

Koolitusele on oodatud vaimulikud jt koguduste kaastöölised, teoloogia ja seotud erialade üliõpilased, teised asjahuvilised.

Ehkki kristlik jumalateenistus on sündmus, mis toimub kolmainu Jumala nimel, paistab kolmainuõpetus jääma teoloogilises mõtlemises sageli pigem varju. Paljud kristlasedki on valmis möönma, et see on paraadnäide millestki eluvõõrast ja praktiliselt ebaolulisest. Üks viimaste aastakümnete põnevamaid ja olulisimaid teoloogiamaastiku nähtusi on trinitaarse teoloogia renessanss – selline teoloogia viljelemine, milles triniteedi-mõtlemisel on keskne tähendus ning rõhutatakse trinitaarse jumalamõiste põhjapanevat orienteerivat väge ühenduses nii kirikliku praktikaga kitsamalt kui kristliku eluga avaramalt.

Kursusel antakse sissejuhatav ülevaade kaasaegse trinitaarse teoloogia põhilistest ajenditest, küsimusteasetustest, tendentsidest ja vaidlustest. Süstemaatilis-teoloogiliselt keskendutakse lähemalt küsimusele kolmainuõpetuse mõttest, tõest ja elutähtsusest: Mis ajendab ja võimaldab mõtlemist Jumalast ja Jumalast kui Kolmainust? Kuidas Jumalast mõtelda? Miks on kolmainuõpetus elutähtis maailma (kontingentsuse) ja inimese (vabaduse) mõistmiseks? Milline on trinitaarse teoloogia suhe ristiteoloogiaga? Milles seisneb kolmainuõpetuse kiriklik-oikumeeniline olulisus? Millised impulsse annab triniteediõpetus suhestumiseks teiste religioonide ja mittereligioossete eluviisidega? Kursus annab võimaluse harjutada Jumalast mõtlemist ning arendada kriitikameelt jumalamõiste kasutamise suhtes.

Kursus toimub instituudi ruumides (Pühavaimu 6, Tallinna) järgmistel aegadel:
13. novembril 2019 kell 10.00-17.00
18. detsembril 2019 kell 10.00-17.00

Koolitus osalustasu on 30 eurot (sisaldab ka lõunasöögi). Registreeruda palume hiljemalt 11.11.2019 keskpäevaks.

Elektrooniline registreerimisvorm asub siin >>


Info: Kerstin Kask, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tel 553 0399

"Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis"
 

Läbiviija: õp dr Thomas-Andreas Põder, EELK UI süstemaatilise teoloogia professor ja õppetooli juhataja, Tartu Ülikooli usuteaduskonna religioonifilosoofia lektor.

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised, usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, kõik asjahuvilised.

Toimumisaeg: 24.04.2019 kl 10.00-17.00.

Koolituse eesmärk: süvendada arusaamist usukultuurist evangeelses luterlikus vaatevinklis ning oskust arutleda nii selle üle, kuidas usukultuur kujundab isiklikku, kiriklikku ja ühiskondlikku elu, kui selle üle, mida tähendab ja kuidas toimub usukultuuri kujundamine.

Koolituse teemad: usukultuur; jumalateenistus ühiskonnas; luterluse olukord ja tulevik; religioonid ja kristlik teoloogia; kirik ja teoloogia.

Taust ja koolituse alusmaterjal:
• Koolitus tõukub EELK UI toimetiste alasarja Süstemaatilise ja oikumeenilise teoloogia foorum avaköitest „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Teoloogilise mõtte uurimusi ja arendusi“ (2018, 609 lk, autoriks koolituse läbiviija).
• Mõiste „usukultuur“ osutab nii sellele, kuidas paistab kultuur usule, kui sellele, kuidas usk ise on kultuuri eripärane ilming. Mõiste osutab inimeseks olemise tähenduse süvakihtide tõlgendamisele – selle mõtestamisele, millisena mõistetakse inimese ja üldse kogu loodu(se) ja olemise tähendust ja väärtust –, mis ei pruugi toimuda sõnadega, vaid ka tunnetega, tegudega, eluhoiaku, -häälestatuse ja -suunitlusega.
• Raamatus käsitletakse, milline on evangeelne luterlik arusaam kristlikust usust ja selle algusesaamisest; kuidas tõlgendab selliselt mõistetud kristlik usk inimest, ühiskonda ja maailma; millise olemisväe, elulaadi ja tegutsemissuunitluse evangeelse luterliku arusaama kohaselt kristlik usk avab.
• Raamatu taotluseks on uurida ja arendada teoloogiat 21. sajandi Eestis viisil, mis selgesti arvestab ja haakub meie kohaliku teoloogiatraditsiooniga.
• Vt ka Randar Tasmuthi tutvustust „Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis“, Eesti Kirik, 13.02.2019.

Koolituse meetod: Koolituspäeva eel loevad osalejad läbi raamatu sissejuhatuse ja igast osast (neid on kokku neli) ühe väljavalitud peatüki, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengufaasid.

Koolituse hind 15 eurot, sisaldab koolituse ja lõunasöögi.

Registreeruda palume hiljemalt 22.aprilli 2019 keskpäevaks. Elektrooniline registreerumine siin:

registreerimine

Lähem info See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tel 553 0399.

 

2018. aasta koolitused bioeetika teemadel viis läbi külalisõppejõud õp dr Johann-Christian Põder Kopenhaageni Ülikoolist

EELK Usuteaduse Instituut kutsub osalema koolitustel
“Aeg elada ja aeg surra”:
Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabid
elu lõpu ja algusega seotud küsimustes
 

Läbiviija: Johann-Christian Põder, Kopenhaageni Ülikooli usuteaduskonna meditsiinieetika järeldoktor; osales EELK esindajana orienteerumisabide konsultatsiooniprotsessis

Sihtrühm: vaimulikud, teised koguduste kaastöölised ning usuteaduse ja seotud erialade üliõpilased, aga ka kõik huvilised.

Toimumisajad: Koolitus toimub kahel päeval kl 10.00-17.00, kuid võimalik on osaleda ka ühel päeval.

02.05.2018 I „Aeg elada ja aeg surra“

14.11.2018 II „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“

Taust ja koolituse alusmaterjal: Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas (EKOE) on välja andnud kaks olulist abimaterjali, mis aitavad orienteeruda elu lõpu ja algusega seotud küsimustes.

„Aeg elada ja aeg surra“ (2011) keskendub eutanaasia ja abistatud enesetapuga seotud küsimustele. Dokument on intensiivse konsultatsiooniprotsessi tulemus, milles osalesid EKOE liikmeskirikud ja mille lähtekohaks oli EKOE eetika ekspertrühma koostatud tekst. Orienteerumisabiga soovivad Euroopa evangeelsed kirikud anda ühise panuse arutellu, kuidas elu lõppemisega väärikalt toime tulla.

Sarnase konsultatsiooniprotsessi tulemus on „Enne kui ma sind emaihus valmistasin…“ (2017), mis pühendub elu algusega seotud küsimustele. Ka seoses elu algusega on meditsiini kiire areng seadnud meid keeruliste eetiliste küsimuste ette. Orienteerumisabi käsitleb erinevaid reproduktiivmeditsiiniga seotud valdkondi (kehaväline viljastamine, asendusemadus, sünnieelne diagnostika jne) ja soovib avada Euroopa evangeelsete kirikute ühist seisukohta elu algusega seotud eetilistes küsimustes.

Koolitussarja eesmärk: süvendada teadlikkust elu lõpu ja algusega seotud eetilistest probleemidest ning arutleda evangeelse viisi üle kujundada eetilisi seisukohti keerulistes bioeetilistes küsimustes.

Koolituse aluseks on orienteerumisabide eestikeelsed tõlked (vt siit ja siit).

Koolituse meetod: Koolituspäeva eel tutvuvad osalejad vastava orienteerumisabi tekstiga ja loevad läbi need osad, mis antakse teada registreerimisel. Koolitusel on raskuspunkt seminarivormis arutelul, mida saadavad sissejuhatavad ja selgitavad loengufaasid.

Koolitussarja ja koolituspäevade õpiväljundid:

Koolitussarja läbinud

-tunnevad sügavamalt tänapäevaseid elu lõpu ja algusega seotud eetilisi probleeme;
-oskavad identifitseerida Euroopa evangeelsete kirikute ühiseid lähenemiskohti seoses elu lõppu ja algust puudutavate eetiliste probleemidega ja nende üle arutleda;
-oskavad arutleda kaalutletult evangeelse viisi üle kujundada seiskohti bioeetilistes teemavaldkondades.
 

Vt uudiseid Euroopa evangeelsete kirikute orienteerumisabi elu lõpuga seotud küsimustes tõlgiti eesti keelde (K&T, 27.10.2017) ja Ilmus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas reproduktiivmeditsiinieetika abimaterjal (K&T, 21.07.2017).

Vt ka Johann-Christian Põderi kaastöid ajakirjale Kirik & Teoloogia.

2016. ja 2017. aasta koolitused:

                 Esimene koolitus (20. aprill 2016)

ST õppetool viis 2016-2017 reformatsiooni 500. juubeli puhul läbi neljaosalise koolitussarja „Jumala armu poolt vabastatud“: luterlik arusaam kristliku ja kirikliku elu võimalustest ja väljakutsetest tänapäeval. Vt kursuse videotutvustust siit (kestus 1:43) ja lähemalt siit.

 • IV "Loodu pole müügiks", 20.10.2017
 • III „Inimesed pole müügiks“, 14.03.2017
 • II „Lunastus pole müügiks“, 15.11.2016
 • I „Jumala armu poolt vabastatud“, 20.04.2016

 

Koolituse alusteksti leiab eesti keelest siit.

Loe ka Luterliku Maailmaliidu kajastust koolitussarja kohta siit.

 

Mine lehekülje algusesse.

 • Moodle
 • Tahvel
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi