Rakenduskõrgharidusõppe usuteaduse õppekava

Eriala valik:
Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes on võimalik peale usuteaduse üldõppe ainete läbimist valida üks kolmest erialast, millele spetsialiseeruda:
 
Õppekava üldised eesmärgid:
  • omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades;
  • luua eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel ametikohtadel.
 
Õppe alustamise tingimused:
  • Riiklikult tunnustatud gümnaasiumi lõputunnistuse või sellele kvalifikatsioonitasemelt vastava dokumendi olemasolu
 
Tööturu võimalused:
Olulise rakendusliku väärtuse lisavad kolme valitava eriala eesmärgid ja tööturu võimalused:
  • hingehoid – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes, kogudustes jm (täiendavalt hingehoiust);
 
Lõpetamisel saadud diplom:
ususteaduse rakendudskõrghariduse diplom valitud erialal
 
Õppekorraldus:
Õpe vältab 3 aastat (180 EAP).
 
Õpe toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus, õppeaastas on 10-11 õppesessiooni, mis toimuvad Tallinnas aadressil Pühavaimu 6, hingehoiu erialal ka Tartus UI Tartu Teoloogia Akadeemias. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.
 
Õppesessioonide ajal on võimalik Tallinnas ööbida soodsa hinnaga instituudi ühiselamutubades.
 
 

 

ÕPPEKAVA LÜHIKOKKUVÕTE

USUTEADUSE ÜLDÕPE  104 EAP
 
Sissejuhatus teoloogia õpingutesse 9 EAP

Emakeel

3 EAP

Sissejuhatus akadeemilisse kirjutamisse

3 EAP

Sissejuhatus teoloogiasse

3 EAP

 
Piibli ülesehitus ja teoloogia

Piiblitundmine ja Uue Testamendi ajastulugu

4 EAP

Vana Testamendi sissejuh.

4 EAP

Uue Testamendi sissejuh.

4 EAP

Heebrea keel I

3 EAP

Heebrea keel II

2 EAP

Kreeka keel I

3 EAP

Vana Testamendi teoloogia

2 EAP

Uue Testamendi teoloogia

2 EAP

Kreeka keel II

2 EAP

Vana Testamendi ja Uue Testamendi praktiline harjutus  3 EAP

 
Süstemaatilise teoloogia alused

Filosoofia ajalugu

4 EAP

Dogmadelugu

4 EAP

Süstemaatilise teoloogia proseminar

4 EAP

Dogmaatika sissejuhatus ja süsteem I

3 EAP

Eetika  4 EAP

 
Kirikulugu I  12 EAP
Kristluse ajalugu varakristlusest tänapäevani

Kristluse ajalugu varakristlusest reformatsioonini

4 EAP

Kristluse ajalugu reformatsioonist tänaseni

4 EAP

Kristluse ajalugu Eestis

4 EAP

 
Religiooniteaduse alused

Sissej. religiooniuuringu-tesse ja maailmausunditesse

3 EAP

Eesti rahvausund

3 EAP

Religioonifenomenoloogia

2 EAP

Religioonisotsioloogia  2 EAP

 
Praktiline usuteadus I  26 EAP

Jumalateenistuslik elu  10 EAP

Sissejuh. praktilisse usuteadusse

2 EAP

Liturgika

3 EAP

Homileetika

2 EAP

Oikumeenika ja konfessioonide tundmine

3 EAP

Hingehoidlik teenimine  10 EAP

Hingehoiu alused ja aitaja eetika

3 EAP

Pastoraalteoloogia alused

2 EAP

Nõustamise alused

2 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika

3 EAP

Koguduslik elu  5 EAP

Diakoonia ja diakoonia praktika  

3 EAP

Misjoniteadus

2 EAP

 
Eriala: LUTERLIK TEOLOOGIA  60 EAP

Piibliteadus II  10 EAP

Piibli eksegees ja hermeneutiline rakendus

Vana Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

Uue Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

Piibli hermeneutika  4 EAP 
 

Süstemaatiline teoloogia II  5 EAP

Süstemaatilise teoloogia eriküsimused

Luterlikud usutunnistuskirjade teoloogia

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia seminar

2 EAP

 

Kirikulugu II  5 EAP

Kirikuloo eriküsimused

Kirikuloo eriküsimused

3 EAP

Kirikuloo praktikum

2 EAP

 

Võrdlev usundilugu II  6 EAP

Religiooniteaduse eriküsimused

Religioonipsühholoogia

2 EAP

Uususundid

2 EAP

Võrdleva usndiloo proseminar  2 EAP

 

Praktiline usuteadus II  34 EAP

Kirik, ühiskond ja professionaalne ametikasv

Elukestev õpe koguduses ja praktika

6 EAP

Hümnoloogia ja kirikumuusika

2 EAP

Liturgika ja homileetika praktika

4 EAP

Koguduse praktika

12 EAP

Meedia kasutamine

2 EAP

Vaimuliku juhendamise praktika

6 EAP

Kirik kui organisatsioon  2 EAP

 
Eriala: HINGEHOID  60 EAP

Psühholoogia  11 EAP

Religioonipsühholoogia

2 EAP

Pastoraalpsühholoogia

3 EAP

Suhtlemispsühholoogia

3 EAP

Arengupsühhologia

3 EAP

 
Hingehoid ja keskkond  9 EAP

Hingehoidja ja kaplan sotsiaaltöö võrgustikus

3 EAP

Riik, ühiskond ja kirik

3 EAP

Kulturoloogilised seosed hingehoius tänapäeval

3 EAP

 
Praktika ja supervisioon  20 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika I

10 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika II

10 EAP

 
 Hingehoid ja kriisiabi 20 EAP

Hingehoidja identiteet ja hingehoiutöö meetodid

3 EAP

Kriisipsühholoogia ja kriisiabi

4 EAP

 

Leinaja hingehoid

4 EAP

Pere areng ja elukaar

4 EAP

 

Ülevaade psüühika- ja käitumishäiretest

3 EAP

Hingehoiu seminar

2 EAP

 
Eriala: ÕIGEUSU TEOLOOGIA  60 EAP
Õigeusu liturgia ja homileetika  10 EAP

Idakiriku liturgia üldkursus

4 EAP

Idakiriku sakramentide üldkursus

2 EAP

Idakiriku homileetika üldkursus ja praktika

4 EAP

 
Õigeusu patroloogia ja askeetika  7 EAP

Patroloogia

4 EAP

Askeetika

3 EAP

 
Pühakirja eksegees õigeusu kirikus  7 EAP

Sünoptiliste evangeeliumite eksegees

4 EAP

Pauluse kirjade eksegees

3 EAP

 

Õigeusu pastoraalteoloogia  9 EAP

Õigeusu pastoraalteoloogia ja ekshomologeetika

3 EAP

Koguduse- ja pastoraaltöö praktika

3EAP

Psühhoteraapia õigeusu kirikus

3 EAP

 
Õigeusu kiriku süstemaatiline teoloogia ja dogmaatika  10 EAP

Sissejuhatus õigeusu teoloogiasse ja dogmaatikasse

4 EAP

Õigeusu kiriku dogmaatika

3 EAP

Õigeusu eklesioloogia

3 EAP

 
Õigeusu eetika ja vaimsus  7 EAP

Õigeusu eetika ja vaimsus

4 EAP

Õigeusu bioeetika

3 EAP

 
Õigeusu kirikulugu ja kanooniline õigus  10 EAP

Kanooniline- ja kirikuõigus

4 EAP

Õigeusu ajalugu Eestis

4 EAP

Kanoonilise- ja kirikuõiguse praktiline harjutus

2 EAP

 
Valik- ja vabaained  10 EAP

Uue Testamendi kreeka keel II ja Rooma kirja eksegees

3 EAP

Projekti koostamine ja juhtimine

3 EAP

Vana Testamendi jutustava kirjanduse eksegees

3 EAP

Sotsiaalpsühholoogia

3 EAP

Eesti teoloogilise mõtte arengulugu

5 EAP

Inglise keel

3 EAP

Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia uurimisseminar I

3 EAP

Ülevaade erinevate kaplanaatide tegevusest

2 EAP

Süstemaatilise teoloogia individuaalkursus I

3 EAP

Hääleseade

1 EAP

Uue Testamendi foorum I

2 EAP

Koguduse ja kiriku kasvustrateegiad

2 EAP

Religiooniuuringute seminar I

3 EAP

Sotsiaalse ettevõtluse alused

3 EAP

Vana Testamendi epigraafika

2 EAP

 

Lõputöö  6 EAP

 

ÕPPEKAVA TERVIKFAIL:

pdfUsuteaduse rakenduskõrgharidusõppe õppekava (EHIS: 111134) 15-05-2018

 

 Vanemad õppekavad

 

 

  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi