Hingehoid

Hingehoid

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=xYMkBPn5gyg&feature=youtu.be|600|450|1{/youtube}

 

Valides usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe raames hingehoiu spetsialiseerumise saab UI TTAst hingehoiutööks vajalikud teadmised ja oskused. Õppekava on kooskõlas Kutsekojas kinnitatud hingehoidja kutsestandardiga ning õpingute käigus on võimalik omandada enamus kutse omistamiseks nõutavatest kompetentsidest. Kutsetunnistuse saamiseks on aga vaja täiendavalt sooritada kutseeksam kutse andja ehk Eesti Kaplanite Kutseühingu juures. Sellesse kutseühingusse kuuluvad ka hingehoidjad.

Diakoonia ja hingehoiu eriala magistriõppes on oluline erialase kompetentsi tõstmiseks ning üheks eelduseks kõrgemale kutsetasemele püüdlemisel, kuid UI usuteaduse magistriõppe diakoonia ja hingehoiu eriala läbimine ainuüksi ei anna kõiki vajalikke kutsestandardis määratletud kompetentse. Koos üliõpilase varasemate õpingutega on see siiski saavutatav, aga seda tuleb hinnata personaalselt. 

Vajadus erialase hariduse omandanud hingehoidjate järele on kasvav ning seega paranevad järjest ka väljavaated sel alal töö leidmiseks. Lisaks kõrghariduse andmisele tegeleme samuti hingehoidjate superviseerimisega ning professionaalse arengu toetamisega.

Hingehoiu eriala valmistab ette hingehoidjaid töötamaks haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes jm. Lisaks teoloogilistele ainetele, mille raames on enam rõhku pandud praktilise teoloogia ainetele, koosneb hingehoiu õpe psühholoogia ja nõustamise distsipliinidest koos vastava metoodika omandamise ja supervisiooniga. Samuti sooritavad hingehoidjad arvestatavas mahus praktikat ning saavad ettevalmistuse sotsiaaltöö valdkonnas.

Usuteaduse Instituut on ainuke õppeasutus Eestis, kus saab omandada kõrghariduse hingehoius.

Hingehoiu olemusest ja vajalikkusest

Hingehoidja ülesanne on vähendada haigustest, õnnetustest või elusituatsioonist põhjustatud psüühilise kriisi kahjulikke kõrval- ja järelmõjusid ning aidata inimesel mõista oma praeguse ja tulevase seisundi tähendust oma elus kui tervikus. Hingehoiutöö on kiriku panus ühiskonna ja selle liikmete teenimiseks. Lisaks teoloogilisele haridusele on hingehoidja saanud ettevalmistuse aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi ning tema töö on lähedane kliinilisele psühholoogile, hõlmates sellest erinevalt ka inimese eksistentsiaalseid ja usulisi vajadusi.

  • Hingehoid haiglas, hoolekandeasutuses, koolis, vanglas jm ei ole otsene misjoni- ega kuulutustöö, vaid kannatavale inimesele toeks olemine tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt.

  • Hingehoidja püüab aidata kannatavat inimest lähtuvalt veendumusest, et inimene on ihu, hinge ja vaimu jagamatu tervik.

  • Hingehoiu oluliseks aluseks on hoiakud, mis on õpitavad kasvuprotsessi kaudu.

  • Hingehoius on inimene vastutav iseenda eest ja otsustav osaline suhtluses teise inimesega ning sotsiaalse keskkonnaga üldisemalt.

  • Hingehoidja toetab aidatavat probleemide lahendamisel ja sügavaima identiteedi otsingutes tema omal viisil, tingimustel ja rütmis.

  • Hingehoius käsitletakse usku kogemuslikust vaatenurgast. Oluline on see, mis inimesega toimub ja kuidas ta seda tajub.

  • Esile kerkib inimese isiklik spirituaalsus. Erineva spirituaalsuse puhul ei ole tähtis niivõrd ühise arusaama kujundamine, vaid üritatakse mõista, milline tähendus ja väärtus on sellel inimesele.

Hingehoiu valdkonna arengusse panustab aktiivselt EELK Usuteaduse Instituudi Hingehoiu toetusfond. Lähemalt saab lugeda siit
  • Moodle
  • Tahvel
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi