UI maja päikseline

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusest nr 143, millega lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia osalist kontaktõpet - individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust:

1. Alates 18. maist 2020 luban EELK Usuteaduse Instituudi administratiiv- ja haldustöötajad instituudi hoonesse tavapärasele tööle eeldusel, et töökohal on tagatud 2+2 reegli täitmine ja töötajad väldivad koondumist suurematesse kui 10 inimeselistesse rühmadesse.

2. Otsustan, et Usuteaduskond sh UI Tartu Teoloogia Akadeemia ja Õigeusu õppetool viib õppetööd läbi distantsõppe vormis 2019/2020. õa lõpuni. Erandina toimuvad magistri- ja lõputööde kaitsmised ning magistrieksamid instituudi hoones kohapeal, seal juures tuleb tagada 2+2 reegli täitmine ja jälgida, et kaitsmisruumides ei viibiks korraga enam kui 10 inimest.

3. Otsustan, et 18. maist 2020 viib Pastoraalseminar osaliselt läbi distantsõpet ja osaliselt kontaktõpet, eeldusel, et kontaktõppe läbiviimisel on tagatud 2+2 reegel ja õppetööl ei osale rohkem kui 10 inimesega rühmad.

4. Otsustan, et 18. maist 2020 viib Kirikumuusika osakond osaliselt läbi distantsõpet ja osaliselt võivad läbi viia individuaal- ja rühma- ning pilliharjutustunde, eeldusel, et kontaktõppe läbiviimisel on tagatud alla 10 inimesega rühmad ja 2+2 reegel täitmine.

5. Otsustan, et täiendusõppe osakonna õppetöö toimub distantsõppe vormis 2019/2020. õa lõpuni.

6. Otsustan, et raamatukogu on 18. maist 2020 avatud tavapärastel aegadel eeldusel, et raamatukogu ruumides ei viibi korraga enam kui 10 inimest ja raamatukogus on tagatud 2+2 reegli täitmine. Vajadusel võib kasutada raamatukogukülastuste eelnevat registreerimist.

7. Luban alates 18. maist 2020 instituudi haldusosakonnal EELK Usuteaduse Instituudi ruume välja rentida, kui on tagatud ruumides toimuva puhul 2+2 reegli täitmine ja inimrühma suurus ei ületa 10 inimest.

8. Iga struktuuriüksuse juhataja ülesandeks on tegevuse korraldusega tagada reeglite täitmine oma osakonnas ja jälgida, et reegleid ei rikutaks. Haldusosakonna ülesandeks on tagada vajalikus mahus desinfitseerimis- ja kaitsevahendite olemasolu ja terviseohutuse tagamiseks piisava tihedusega hooldus- ja puhastustööde läbiviimine.

 

Marko Tiitus

EELK UI rektori kt