Sisseastumine Kirikumuusika osakonda sügis 2020

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond kutsub õppima:

Lõpetamine2017

* Kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 a, 63 EAP/ainepunkti), mille lõpetanu saab taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat
Vajadusel eelneb D-kursusele eelkursus (õppeaeg 1 a)

* Kirikumuusika C-kursusele (õppeaeg 2 a, 62 EAP/ainepunkti), mille lõpetanu saab taotleda kirikumuusiku C-kutsekategooriat. Eelduseks on läbitud D-kursus

Eeldus kirikumuusika kursustele astumiseks on omandatud keskharidus ja muusikaline eelharidus.

* Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel.

 

Sisseastumisavaldusi kirikumuusika õppesse võetakse Tallinnas (Pühavaimu 6) vastu 17. - 24. augustini 2020.

Loe edasi...

Sisseastumine Usuteaduskonda sügis 2020

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima:

Lõpetamine2017

* Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse (õppeaeg 3 a, 180 EAP/ainepunkti), kui soovid omandada kõrgharidust usuteaduses:

- spetsialiseerumine luterlikule teoloogiale

- spetsialiseerumine hingehoiule

         - spetsialiseerumine õigeusu teoloogiale

 

* Usuteaduse magistriõppesse (õppeaeg 2 a, 120 EAP/ainepunkti), kui soovid omandada usuteaduse magistrikraadi

- spetsialiseerumine süvendatult usuteadusele

- spetsialiseerumine diakooniale ja hingehoiule

 

* Kristliku kultuuriloo magistriõppesse (õppeaeg 2 a, 120 EAP/ainepunkti), kuis soovid saada laiapõhjalisi teadmisi kristlikust kultuuriloost.

Eeldus rakenduskõrgharidusõppesse astumiseks on omandatud keskharidus, magistriõppesse astumiseks omandatud bakalaureuse kraad või rakenduskõrgharidus.

Loe edasi...

Rektori kt käskkiri EELK UI tegevusest eriolukorra järgselt

UI maja päikseline

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusest nr 143, millega lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia osalist kontaktõpet - individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust:

1. Alates 18. maist 2020 luban EELK Usuteaduse Instituudi administratiiv- ja haldustöötajad instituudi hoonesse tavapärasele tööle eeldusel, et töökohal on tagatud 2+2 reegli täitmine ja töötajad väldivad koondumist suurematesse kui 10 inimeselistesse rühmadesse.

2. Otsustan, et Usuteaduskond sh UI Tartu Teoloogia Akadeemia ja Õigeusu õppetool viib õppetööd läbi distantsõppe vormis 2019/2020. õa lõpuni. Erandina toimuvad magistri- ja lõputööde kaitsmised ning magistrieksamid instituudi hoones kohapeal, seal juures tuleb tagada 2+2 reegli täitmine ja jälgida, et kaitsmisruumides ei viibiks korraga enam kui 10 inimest.

3. Otsustan, et 18. maist 2020 viib Pastoraalseminar osaliselt läbi distantsõpet ja osaliselt kontaktõpet, eeldusel, et kontaktõppe läbiviimisel on tagatud 2+2 reegel ja õppetööl ei osale rohkem kui 10 inimesega rühmad.

4. Otsustan, et 18. maist 2020 viib Kirikumuusika osakond osaliselt läbi distantsõpet ja osaliselt võivad läbi viia individuaal- ja rühma- ning pilliharjutustunde, eeldusel, et kontaktõppe läbiviimisel on tagatud alla 10 inimesega rühmad ja 2+2 reegel täitmine.

5. Otsustan, et täiendusõppe osakonna õppetöö toimub distantsõppe vormis 2019/2020. õa lõpuni.

6. Otsustan, et raamatukogu on 18. maist 2020 avatud tavapärastel aegadel eeldusel, et raamatukogu ruumides ei viibi korraga enam kui 10 inimest ja raamatukogus on tagatud 2+2 reegli täitmine. Vajadusel võib kasutada raamatukogukülastuste eelnevat registreerimist.

7. Luban alates 18. maist 2020 instituudi haldusosakonnal EELK Usuteaduse Instituudi ruume välja rentida, kui on tagatud ruumides toimuva puhul 2+2 reegli täitmine ja inimrühma suurus ei ületa 10 inimest.

8. Iga struktuuriüksuse juhataja ülesandeks on tegevuse korraldusega tagada reeglite täitmine oma osakonnas ja jälgida, et reegleid ei rikutaks. Haldusosakonna ülesandeks on tagada vajalikus mahus desinfitseerimis- ja kaitsevahendite olemasolu ja terviseohutuse tagamiseks piisava tihedusega hooldus- ja puhastustööde läbiviimine.

 

Marko Tiitus

EELK UI rektori kt

Professor Jaan Lahe loengud kristlikust mõtteloost ja seminarid Koguja raamatust

Prof Jaan LaheProfessor Jaan Lahe loengud kristlikust mõtteloost ja seminarid Koguja raamatust


Euroopa kultuur tugineb kahele alusele – antiikkultuurile ja kristlusele. Need kaks on mõjutanud ja rikastanud teineteist ka vastastikku, luues omalaadse sünteesi, mis kajastub nii kujutavas kunstis, kirjanduses, filosoofias kui ka teoloogias.
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Usuteaduse Instituudi professor ning Tallinna Ülikooli kultuuri- ja religiooniuuringute dotsent Jaan Lahe käsitleb oma loengutes kristlikku mõttelugu maailmapildis ja mõtlemises toimunud muutuste vaatenurgast. Ta otsib vastust küsimusele, millises suhtes on üksteisega maailmapilt, mõtlemine ja usk ning kuidas nende kolme suhe on ajaloo jooksul muutunud.
Loengud toimuvad EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduses (Kiili tänav 8, Tallinn) ja Toompea Kaarli koguduses (Toompuiestee 4, Tallinn).

Loe edasi...