Sisseastumine Pastoraalseminari sügis 2020

UI maja päikseline

EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminar kutsub õppima:

* Preestrikoolitusele (õppeaeg 1 a) - neile, kes soovivad teenida preestrina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus,

* Diakonikoolitus (õppeaeg orienteeruvalt 0,5 a) - neile, kes soovivad teenida diakonina Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Koolituste kohta loe lähemalt siit: http://ui.eelk.ee/sisseastujale/sisseastujale-vaimuliku-ettevalmistus.html

Avaldusi preestri- või daikonikoolitustele astumiseks võetakse vastu 15. - 25. augustini 2020.

Preestrikoolitusele astumise eksam pro venia concionandi toimub 23. septembril 2020 (kirjalik eksam) ja 24. septembril 2020 (suuline eksam).

Diakonivestlus EELK Konsitooriumi liikmete ees toimub 22. septembril 2020.

Nii preestri- kui diakonikoolitusele võetakse vastu EELK peapiiskopi otsuse alusel.

Sisseastumiseksamid kirikumuusika õppesse toimuvad 25. augustil 2020 Tallinnas (Pühavaimu 6).

Rohkem infot:
Liina Sander
UI pastoraalseminari juhataja assistent
611 7405; 5664 5700
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
http://ui.eelk.ee/pastoraalseminar

 

 

 

Hingehoidja baaskoolitus

Hingehoidjate koolitus

Hingehoidja baaskoolitus

Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut.

Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.

Koolituse sihtgrupp: teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Koolituse maht on 26 EAP.

Koolitusel käsitletakse hingehoiu, kriisipsühholoogia ja kriisiabi põhimõtteid; nõustamist ja hingehoidu elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad); erivajadustega inimeste ning surija ja leinaja hingehoidu. Kursuse käigus antakse ülevaade inimese füsioloogiast ja füsioloogiliste ning psühholoogiliste probleemide seostest; aitava ametiga seotud õiguslikest regulatsioonidest ning ametieetikast. Õppeprotsessi oluline osa on koolitatava professionaalse arengu toetamisel ning erinevate aitavate ametite (kaplan, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, psühholoog) ametiidentiteedi mõtestamisel ja nendevahelise koostöö arendamisel.

Koolituse läbinud inimene:

  • tunneb hingehoiu ja pastoraalteoloogia põhimõisteid ja teooriad ning suudab neid oma töös rakendada;
  • oskab ja on valmis aitama inimesi kriisi- ja katastroofiolukorras;
  • tunneb inimese elukaare erinevaid etappe, nendes esinevaid arengulisi iseärasusi ning oskab nendega oma töös arvestada;
  • tunneb leinaprotsessi kulgu ja leinaja toetamise põhimõtteid ning arvestab nendega oma töös;
  • teab inimese füsioloogilisi ja psühholoogilisi protsesse ning tunneb peamisi somaatilisi ja psüühilisi haigusi;
  • analüüsib ja mõtestab oma rolli aitavas ametis ning oskab ennast suhtestada teiste samas valdkonnas töötavate spetsialistidega;
  • oskab oma töös teha moraalselt põhjendatud valikuid ning toetada eetiliste konfliktide lahendamist;
  • on tuttav riiklike regulatsioonide ja õigusaktidega, mis puudutavad hingehoiu valdkonda;
  • oskab algatada ja teha koostööd oma töökeskkonnas;
  • analüüsib oma tööd, oskab arvestada enda ja teiste ressurssidega ning on orienteeritud pidevale ameti- ja kutsealasele enesetäiendamisele;

Loe edasi...

Sisseastumine Kirikumuusika osakonda sügis 2020

EELK Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakond kutsub õppima:

Lõpetamine2017

* Kirikumuusika D-kursusele (õppeaeg 2 a, 63 EAP/ainepunkti), mille lõpetanu saab taotleda kirikumuusiku D-kutsekategooriat
Vajadusel eelneb D-kursusele eelkursus (õppeaeg 1 a)

* Kirikumuusika C-kursusele (õppeaeg 2 a, 62 EAP/ainepunkti), mille lõpetanu saab taotleda kirikumuusiku C-kutsekategooriat. Eelduseks on läbitud D-kursus

Eeldus kirikumuusika kursustele astumiseks on omandatud keskharidus ja muusikaline eelharidus.

* Individuaaltundidesse saab registreeruda kogu õppeaasta vältel.

 

Sisseastumisavaldusi kirikumuusika õppesse võetakse Tallinnas (Pühavaimu 6) vastu 17. - 24. augustini 2020.

Loe edasi...

Sisseastumine Usuteaduskonda sügis 2020

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima:

Lõpetamine2017

* Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppesse (õppeaeg 3 a, 180 EAP/ainepunkti), kui soovid omandada kõrgharidust usuteaduses:

- spetsialiseerumine luterlikule teoloogiale

- spetsialiseerumine hingehoiule

         - spetsialiseerumine õigeusu teoloogiale

 

* Usuteaduse magistriõppesse (õppeaeg 2 a, 120 EAP/ainepunkti), kui soovid omandada usuteaduse magistrikraadi

- spetsialiseerumine süvendatult usuteadusele

- spetsialiseerumine diakooniale ja hingehoiule

 

* Kristliku kultuuriloo magistriõppesse (õppeaeg 2 a, 120 EAP/ainepunkti), kuis soovid saada laiapõhjalisi teadmisi kristlikust kultuuriloost.

Eeldus rakenduskõrgharidusõppesse astumiseks on omandatud keskharidus, magistriõppesse astumiseks omandatud bakalaureuse kraad või rakenduskõrgharidus.

Loe edasi...

Rektori kt käskkiri EELK UI tegevusest eriolukorra järgselt

UI maja päikseline

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 5. mai 2020 korraldusest nr 143, millega lubatakse alates 15. maist lisaks distantsõppe vormile koolides läbi viia osalist kontaktõpet - individuaalset või väikestes rühmades õppetööd ja tegevust:

1. Alates 18. maist 2020 luban EELK Usuteaduse Instituudi administratiiv- ja haldustöötajad instituudi hoonesse tavapärasele tööle eeldusel, et töökohal on tagatud 2+2 reegli täitmine ja töötajad väldivad koondumist suurematesse kui 10 inimeselistesse rühmadesse.

2. Otsustan, et Usuteaduskond sh UI Tartu Teoloogia Akadeemia ja Õigeusu õppetool viib õppetööd läbi distantsõppe vormis 2019/2020. õa lõpuni. Erandina toimuvad magistri- ja lõputööde kaitsmised ning magistrieksamid instituudi hoones kohapeal, seal juures tuleb tagada 2+2 reegli täitmine ja jälgida, et kaitsmisruumides ei viibiks korraga enam kui 10 inimest.

3. Otsustan, et 18. maist 2020 viib Pastoraalseminar osaliselt läbi distantsõpet ja osaliselt kontaktõpet, eeldusel, et kontaktõppe läbiviimisel on tagatud 2+2 reegel ja õppetööl ei osale rohkem kui 10 inimesega rühmad.

4. Otsustan, et 18. maist 2020 viib Kirikumuusika osakond osaliselt läbi distantsõpet ja osaliselt võivad läbi viia individuaal- ja rühma- ning pilliharjutustunde, eeldusel, et kontaktõppe läbiviimisel on tagatud alla 10 inimesega rühmad ja 2+2 reegel täitmine.

5. Otsustan, et täiendusõppe osakonna õppetöö toimub distantsõppe vormis 2019/2020. õa lõpuni.

6. Otsustan, et raamatukogu on 18. maist 2020 avatud tavapärastel aegadel eeldusel, et raamatukogu ruumides ei viibi korraga enam kui 10 inimest ja raamatukogus on tagatud 2+2 reegli täitmine. Vajadusel võib kasutada raamatukogukülastuste eelnevat registreerimist.

7. Luban alates 18. maist 2020 instituudi haldusosakonnal EELK Usuteaduse Instituudi ruume välja rentida, kui on tagatud ruumides toimuva puhul 2+2 reegli täitmine ja inimrühma suurus ei ületa 10 inimest.

8. Iga struktuuriüksuse juhataja ülesandeks on tegevuse korraldusega tagada reeglite täitmine oma osakonnas ja jälgida, et reegleid ei rikutaks. Haldusosakonna ülesandeks on tagada vajalikus mahus desinfitseerimis- ja kaitsevahendite olemasolu ja terviseohutuse tagamiseks piisava tihedusega hooldus- ja puhastustööde läbiviimine.

 

Marko Tiitus

EELK UI rektori kt