Diakonikoolitus

EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminar annab teada, et avaldusi diakonikoolitusele astumiseks võetakse vastu 15. - 25. augustini 2020!

Diakonikoolitusele astumise eelduste kohta loe lähemalt siit >>

Diakonikoolitusele astumiseks tuleb esitada järgmised dokumendid (dokumendivormid vt allpool):

 • avaldus;
 • õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus kutsumiseks diakonikoolitusele koos praosti või peakaplani kinnitusega;
 • dokumendifoto;
 • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia;
 • teoloogilist haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia (või tõendus eeldushariduse olemasolust)
 • elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse;
 • enesetutvustus diakoniordinatsiooni taotlemisel;
 • kolm iseloomustust diakoniordinatsiooni taotlemisel.

 

Esita avaldus siin (avaneb 15. augustil 2020!) >>

Diakonivestlus Konsitooriumi liikmete ees toimub 22. septembril 2020.

 

Lisainfo: Liina Sander, pastoraalseminari juhataja assistent

tel. 611 7405; 5664 5700 e-posti aadress: liina.sander(at)eelk.ee

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Diakonikoolituse olemushingehoid

Pastoraalseminar valmistab diakoniordinatsiooni taotlejaid diakoniameti eksamiks ette diakonikoolitusel.

Diakonikoolitus koosneb auditoorsest õppest pastoraalseminaris ning praktikast koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.

Diakonikoolituse läbimine on üheks eelduseks diakonieksamile kutsumisele ja hilisemale teenimisele diakonina EELK-s.

Diakoniordinatsiooni taotejalt eeldatakse

- kutsesobivust,

- teoloogilist haridust bakalaureuse tasemel või diakonikoolituse eeldushariduse omamist

(diakonikoolituse eeldushariduseks tuleb omandada Piibli, kirikuõpetuse, kirikuloo ja tegeliku usuteaduse aineid vähemalt 30 EAP ulatuses, kusjuures igas ainevaldkonnast peab olema omandatud vähemalt 3 EAP ning tegelikus usuteaduses vähemalt 9 EAP),

- millele lisandub diakonikoolitus ja praktika koguduses või mõnes teises kirikliku teenimise kohas.

Koolituse kulud kannab kogudus või institutsioon, kes on vastava isiku koolitusele saatnud, juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Diakonikoolituse läbimise järel annab pastoraalseminari juhataja välja vastava tunnistuse.

 

Diakonikoolitusele astumine

Diakonikoolitusele astumise avalduste ja lisamaterjalide esitamise aeg ja viis, vastuvõtu vestluse aeg tehakse teatavaks EELK ja EELK Usuteaduse Instituudi kodulehel.

Diakonikoolitusele tulija peab esitama järgmised dokumendid:

 • õpetaja või mõne teise kirikliku teenimiskoha esindaja taotlus kutsumiseks diakonikoolitusele koos praosti või peakaplani kinnitusega;
 • avaldus;
 • dokumendifoto;
 • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia;
 • teoloogilist haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopia (või tõendus eeldushariduse olemasolust)
 • elulookirjeldus, mis sisaldab üksikasjaliku haridus- ja teenistuskäigu ning annab võimalikult igakülgse ülevaate usulisest arenguteest koos põhjendusega, miks tahetakse astuda EELK diakoniametisse;
 • enesetutvustus diakoniordinatsiooni taotlemisel;
 • kolm iseloomustust diakoniordinatsiooni taotlemisel.

Vajalikud dokumendivormid ja lisainfot leiate juuresolevatest failidest:

rtfEnesetutvustuse ankeet ordinatsiooni taotlemiseks.rtf 

rtfIseloomustus ordinatsiooni taotlemisel.rtf

pdfTeejuht Pastoraalseminari.pdf

 

Diakonieksam

Diakoniordinatsiooni taotlemise eelduseks EELK-s on diakoniameti eksami sooritamine. Diakoniameti eksamile tulemise eelduseks on diakonikoolituse läbimine.

Diakoniameti eksamile tulija peab esitama peapiiskopile järgmised materjalid:

 •           avaldus
 •          tunnistus diakonikoolituse läbimise kohta
 •          praktikapäevik

Diakoniameti eksamile kutsub peapiiskop. Diakoniameti eksam sooritatakse konsistooriumi ees, kusjuures peapiiskopil on õigus kutsuda lisaks komisjoni liikmeid.

Eksamil selgitatakse eksamineeritava sobivust diakoniametisse lähtuvalt järgnevatest kriteeriumitest:

 •           üldised väärtushinnangud
 •           teoloogilised vaated
 •           isiklik vagaduselu, sh osavõtt koguduse elust
 •           kuulutus- ja teenimistööks vajalikud isiksuseomadused ja oskused, pöörates erilist tähelepanu suhtlemisele, koostööle ja kuulekusele
 •           kiriklik motivatsioon
 •           tervislik seisund
 •           senine kirikutöö praktika ja kogemus

Eksami kirjalikuks osaks on jutluse või kirikliku talituse kõne kirjutamine.

Diakoniks ordineerimine on piiskoplik ülesanne, diakoniameti teostamise õiguse annab peapiiskop.

Loe lisaks:

pdfDiakoniameti haridus- ja kutsenõuded ning eksamineerimise kord.pdf