Arengukava 2014-2017

EELK USUTEADUSE INSTITUUDI ARENGUKAVA 2014-2017

 

1. SISSEJUHATUS

EELK Usuteaduse Instituut (edaspidi instituut) on Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule kuuluv rakenduskõrgkool, mille asutasid 1946. aastal EELK Konsistooriumi korraldusel Tartu Ülikooli usuteaduskonna õppejõud ja üliõpilased.

Vastavalt EELK Arengukavale 2008-2017 on EELK-l oluline roll Eesti kultuuripärandi säilitamisel ja rahva vaimsuse kujundamisel. Instituut kirikliku kõrgkoolina ja koolituskeskusena on alates selle asutamisest täitnud ülesannet tagada vaimulike ja kirikutöötegijate järelkasv EELKs ning teoloogilise kõrghariduse ja uurimistöö järjepidevus. Instituudil on olnud märkimisväärne roll Eesti teoloogilise mõtteloo hoidmisel ja arendamisel. Samas on Instituut olnud avatud ühiskonnale ning on keskendunud nii teoloogia üksikküsimustele kui ka teoloogiaga piirnevatele erialadele, andmaks oma panuse kristlike väärtuste ja sõnumi tutvustamisel Eesti ühiskonnas.

Vastavalt põhikirjale on instituudi peamisteks tegevusteks:
1) õppe korraldamine rakenduskõrghariduse ja magistriõppe õppekavade alusel usuteaduse õppekavagrupis;
2) kutse- ja täiendusõppe korraldamine;
3) õppe- ja teadustöö edendamine teoloogias ja teoloogiaga haakuvatel erialadel;
4) sihtfinantseerimisega teadusuuringute ning tellimuslike teadus- ja arendustööde läbiviimine;
5) kirjastustegevuse arendamine ning õppekirjanduse ja muude väljaannete väljaandmine;
6) raamatukogu arendamine, pidades eeskätt silmas Instituudi üliõpilaste, õpilaste, õppejõudude ja teadustöötajate vajadusi, kuid teenindades ka teisi lugejaid;
7) välissidemete arendamine, koostöö tegemine ja lepingute sõlmimine teiste teadus- ja haridusasutuste ning organisatsioonidega nii Eestis kui ka välismaal.

Instituudi eesmärkide saavutamist toetavad järgmised struktuuriüksused: usuteaduskond, pastoraalseminar, täiendusõppe ja kirikumuusika osakonnad. Usuteaduskonnas toimub tasemeõpe ning see on tihedalt seotud pastoraalseminari, kirikumuusika- ja täiendusõppe osakondade tööga, mis on vastutavad kutse- ja täiendusõppe läbiviimise eest.

Arengukava juurde kuulub tegevuskava, milles on ajaliselt määratletud eesmärkide saavutamiseks teostatavad tegevused, oodatavad tulemused ning planeeritavad rahastamisallikad. Tegevuskava vaadatakse üle kord aastas.

2. MISSIOON

Instituudi missioon on koostöös EELK Konsistooriumiga tagada ettevalmistus vaimuliku kutseks EELKs ja luterlikule teoloogiale tugineva akadeemilise hariduse järjepidevus. Arvestades oikumeenilist ja ühiskondlikku konteksti teostada kiriku töötegijate kutse- ja elukestvat õpet ning edendada koostöös partneritega haridus- ja teadustööd teoloogias ning sellega haakuvatel erialadel.

3. VISIOON

Instituut on kirikusiseselt, riiklikult ja rahvusvaheliselt tunnustatud, kiriku ja ühiskonna arengut positiivselt mõjutav kristlik õppe- ja koolituskeskus.

4. VÄÄRTUSED JA PRINTSIIBID

1. Missiooniteadlikkus ja motiveeritus - instituut väärtustab luterliku teoloogia ja vaimulike ettevalmistuse traditsioone ning panustab nende arendamisse.
2. Koostöövalmidus ja avatus - instituut on kiriklik hariduskeskus, mis teeb koostööd erinevate partnerite ja sihtrühmadega ning on avatud oikumeenilisele koostööle.
3. Individuaalne lähenemine ja hoolivus – instituudi õppekeskkonda iseloomustab õppijakesksus ja haridus inimeselt inimesele.
4. Professionaalsus – instituudi personal on kiriklikult orienteeritud oma eriala tippspetsialistid.
5. Eestikeelsus ja rahvusvahelisus – instituut arendab eestikeelset teoloogilist mõtlemist ja kirjasõna ning osaleb aktiivselt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.

5. STRATEEGILISED EESMÄRGID

1. Instituudil on kirikusisene ja oikumeeniline tunnustus.
2. Instituut on riiklikult tunnustatud haridus-, kutse- ja arenduskeskus.
3. Instituut on kirikus ja ühiskonnas tuntud paindliku ja kaasaegse õpikeskkonnana.
4. Instituut toetab ja teostab elukestva õppe idee arengut kirikus ja ühiskonnas laiemalt.
5. Instituut rakendab efektiivselt rahvusvaheliste võrgustike võimalusi arendus- ja õppetöös.
6. Instituut toimib jätkusuutliku haridusasutusena.

6. KONKREETSED EESMÄRGID JA TEGEVUSSUUNAD

6.1. Tegevusvaldkonnad

6.1.1 Tasemeõpe ja teadustöö
Instituudi usuteaduskonnas toimub tasemeõpe rakenduskõrghariduse ja magistriõppe tasandil usuteaduse õppekavagrupis. Kontaktõpe on korraldatud 3-5 päevaste õppesessioonidena, et võimaldada kõrghariduse omandamist ka töö kõrvalt õppijatele ja/või teist karjääri alustajatele.

Instituut edendab teadustööd teoloogias ja sellega haakuvates valdkondades, juhib teadusprojekte ja osaleb nendes, korraldab teaduskonverentse, annab välja erialast õppekirjandust, avaldab Instituudi toimetiste sarja, millel on rahvusvaheline toimetuskolleegium ning tutvustab kristlikku pärandit ja kirikliku koolituse võimalusi ühiskonnas.

Eesmärgid:
1. Kordushindamise järel on usuteaduskonnal tasemeõppe korraldamise õigus usuteaduse õppekavagrupis rakenduskõrgharidus- ja magistriõppe tasemel.
2. Tasemeõppe õppekavade arendamise põhimõtted ja kvaliteedikindlustamise suunised on täiustatud.
3. Tasemeõppe õppekavade praktika mudel on välja töötatud ja toimib seostatult pastoraalseminari ja lepinguliste praktikabaasidega.
4. Õppekavad toetavad oikumeenilist koostööd, üliõpilaste vaimulikku kasvu ja suundumist kiriklikku teenistusse ning ühiskonna teenimisse lähtudes tööturu vajadustest.
5. Instituut on selgitanud koostöös rahvusvaheliste partneritega võimalusi rahvusvahelise ingliskeelse magistriõppe avamiseks.
6. Toimib arendustegevus kirikule prioriteetsetes uurimisvaldkondades.
7. Erinevate õppemeetodite (sealhulgas e-õpe) kasutamine on suurenenud.
8. Üliõpilased osalevad aktiivsemalt rahvusvahelises õpirändes.
9. Instituudi toimetiste sarja arendamine ja õppekirjanduse väljaandmine.
10. Õppetöö ülesehitus arvestab sihtgrupi vajadusi ning tugitegevused toetavad üliõpilaste professionaalset arengut.
11. Usuteaduskonnal on toimiv teadusarenduse strateegia.

6.1.2 Kutseõpe
Instituut korraldab pastoraalseminaris kutseõpet EELK preestriameti kandidaatidele, kes omavad kõrgemat teoloogilist spetsialisti haridust ja on EELK konsistooriumi ees sooritanud nõutava eksami pro venia concionandi. Kutseõppe programm sisaldab kiriklikku praktikat, individuaalõpet, orientatsiooni ja refleksiooni, keskseks rõhuasetuseks on vaimulik kasvamine. Õppeaeg on üks aasta.

Pastoraalseminar korraldab ka diakonikoolitust EELK konsistooriumi poolt õppima suunatud diakoniameti kandidaatidele.

Eesmärgid:
1. Preestrite ja diakonite ettevalmistus on kasvanud vastavalt kiriku vajadustele.
2. Koostöös EELK konsistooriumiga on tagatud praktikapaigad.
3. Preestri- ja diakoniameti kandidaatide juhendamine ja mentorlus on praktiline ja tõhustunud.
4. Vaimulike kutseõpe on tagatud ja jätkusuutlik.

Instituudi kirikumuusika osakond korraldab kutseõpet kirikumuusikutele. Kutseõppe programm sisaldab kahte kaheaastast kursust kirikumuusiku D- ja C- kategooria taotlemiseks.

Eesmärgid:
1. Kirikumuusikute väljaõpe on järjepidev.
2. Kirikumuusikute koolituse vastavus kiriku vajadustele on kasvanud.
3. Koostöös kogudustega on kõigile kirikumuusika õppuritele tagatud praktikakohad.
4. Kirikumuusikaalane täiendusõpe on paindlik ja kättesaadav erinevatele sihtrühmadele.

6.1.3 Elukestev õpe
Instituudi ülesannete hulka kuulub korraldada täiendusõpet EELK vaimulikele, kirikumuusikutele ja teistele kirikutöötegijatele ning ühiskonna erinevate töövaldkondade töötajatele. Täiendõppe osakond korraldab süsteemset ja koordineeritud täiendusõpet, ühtlasi väärtustades ja tutvustades EELK-s ja ühiskonnas elukestva õppe põhimõtteid. Koolituse korraldamisel teeb täiendusõppe osakond koostööd UI teiste osakondadega, EELK allaasutuste ja teiste ühiskondlike partneritega.

Eesmärgid:
1. EELK-s on toimiv ja valdkonnapõhiselt läbimõeldud terviklik täiendusõppe süsteem vaimulikele, kiriku töötegijatele ja vabatahtlikele, mida koordineerib Instituut.
2. Elukestva õppe teostamisel toimub tihe koostöö taseme-, kutse- ja täiendusõppe valdkondades.
3. Täiskasvanukoolituse ja täiendusõppe teemadering, ning sihtrühm ühiskonnas on laienenud.
4. Täiendusõppe osakond pakub supervisiooniteenust vaimulikele, kiriku töötegijatele ja hingehoidjatele.
5. Täiskasvanukoolituses rakendatakse erinevaid õppemeetodeid ja paindlikke õppevorme, et teha koolitus kättesaadavaks võimalikult suurele huviliste ringile.
6. Koostöös EELK Misjonikeskusega toimub täiskasvanutele suunatud piibliõpe.
7. Regulaarselt viiakse läbi jutlustajate koolitust.

6.2 Partnerluskoostöö

Instituut teeb koostööd erinevate partneritega kodu- ja välismaal, selleks et laiendada oma kompetentsi kirikule vajaminevate töötegijate koolitamisel, õppida ja anda oma panus teoloogilise, kultuuriloolise, diakoonia- ja hingehoiu-alase õppe- ning teadustöö arenguks. Samas teeb instituut koolitusvajaduse väljaselgitamiseks ja koolituse sisu paremaks planeerimiseks koostööd erinevate sidusrühmade esindajatega nagu tööandjad, kogudused, vilistlased, annetajad, kiriklikud organisatsioonid jt.

Strateegilised partnerid

Partner

Koostöövaldkond

EELK organisatsioonid

Kutse- ja täiendusõppe valdkonnapõhine arendamine.

Praktikabaasid (kogudused, koolid)

Taseme- ja kutseõppe praktika ning mentorlus.

MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia

Rahastamine ja arendustegevus. Suhtevõrgustiku hoidmine ja arendamine Ameerika Ühendriikides.

Tartu Ülikool

Ühise teadustöö arendamine ning akadeemilise ressursi jagamine kirikule vajamineva kaadri ettevalmistamise eesmärgil.

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik ja Püha Platoni seminar

Ortodoksia spetsialiseerumise väljatöötamine ja arendamine ning selle õppetöö rahastamine.

Estonian Business School

Vastastikune akadeemilise ressursi jagamine ja üliõpilaste õpirände võimaluste avardamine.

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia

Vastastikune akadeemilise ressursi jagamine ja üliõpilaste õpirände võimaluste avardamine.

Põhjakirik ja Kurhessen-Waldecki kirik Saksamaal, Soome Luterlik Kirik,

Arendusprojektid kiriklikku ja ühiskonnatööd puudutava õppe alal.

European Network of Healthcare Chaplaincy

Erialane koostöö hingehoiu spetsialiseerumise arendamisel ning õppetöö läbiviimisel ja osalemine üle-euroopalise erialaorganisatsiooni töös.

European Council for Pastoral Care and Counselling

Erialane koostöö hingehoiu spetsialiseerumise arendamisel ning õppetöö läbiviimisel ja osalemine üle-euroopalise erialaorganisatsiooni töös.

Nordic Network for the Study of the Religious Roots of Europe

Osalemine Põhjamaade võrgustikus, mis tegeleb Euroopa religioosse pärandi uurimisega.

British New Testament Society

Osalemine Uue Testamendi uurumisega tegelevas rahvusvahelises võrgustikus.

Suomen Eksegeettinen Seura

Osalemine Soome eksegeetikaühingu teadustegevuses.

Luterlik Maailmaliit

Stipendiumid üliõpilastele, õppejõududele ja teadustöötajatele. Rahvusvahelised koolitusprojektid.

Inglisekeelse magistriõppe osas võimalik koostöö luterlike vähemuskirikutega Baltimaades ja Venemaal ning Luterliku Maailmaliiduga

Seoses elanikkonna ja ressursside vähenemisega ning vajadusega koolitustegevuse sihtrühma laiendada on instituut laiendanud pakutavate erialade ringi (kristlik kultuurilugu, diakoonia, hingehoid) Sellele lisaks tuleb kaardistada võimalusi rahvusvahelise ingliskeelse õppe laiendamiseks ning koostööks kirikutega Läänemere regioonis.

Diakoonia õppe ja uurimistöö võrgustik

Diakoonia valdkonna arendamine koostöös järgmiste õppeasutustega: Heidelbergi ülikool, Praha Karli ülikool, Uppsala ülikool, Diakonhjemmet rakenduskõrgkool Oslos, Diakoonia rakenduskõrgkool Soomes.

Läti Kristlik Akadeemia

Diakoonia ja kristliku kultuuriloo valdkondade arendamine

Eesti Kirikute Nõukogu

Oikumeenia-alane täiendusõpe ja arendusprojektid.

Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu

Osalemine Eesti rakenduskõrgkoolide võrgustikus ja Eesti hariduspoliitika kujundamisel.

Eesti Piibliselts

Koostöö Piibli tõlkimise ja praktilise kasutuse alal. 

Avalik sektor (ministeeriumid jt ametkonnad)

Taseme- ja elukestva õppe arendamine, teoloogia ja ühiskonnateaduste kompetentsikeskus erinevate eluvaldkondade spetsialistidele (kaplanid, hingehoidjad, õpetajad, sotsiaalvaldkonna spetsialistid).

Kiriklikud koolituskeskused ja organisatsioonid välismaal

Kutse- ja täiendusõppe valdkonnapõhine arendamine.

 Eesmärgid:
1. Usuteaduskond osaleb efektiivsemalt rahvusvahelistes koostöövõrgustikes õppe- ja teadustöö arendamisel.
2. Sõlmitud on lepingud praktikabaasidega ja mentorlus on süsteemselt välja töötatud.
3. Toimib koostöö teiste teoloogiliste õppeasutustega Eestis rakenduskõrghariduse õppekavade arendamisel ning vaimulike ja koguduse töötegijate täiendusõppe planeerimisel ja läbiviimisel.
4. Alustatud on koostööd rahvusvaheliste kiriklike kõrgkoolide ja koolituskeskustega.
5. Instituut on liitunud rakenduskõrgkoolide rektorite nõukoguga ning selle organisatsiooniga seotud deklaratsioonide ja lepetega.
6. Instituudil on põhitegevuste arendamiseks toimiv strateegiliste partnerite võrgustik.

6.3 Organisatsioon ja juhtimine

Instituudi struktuur rakenduskõrgkooli ja kirikliku koolituskeskusena peegeldab EELK erinevaid ülesandeid ja teenib tema vajadusi. Instituut koosneb tasemeõpet andvast usuteaduskonnast koos EELK Usuteaduse Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemiaga (edaspidi UI TTA) ja sellega haakuvatest kutse- ning täiendusõppega tegelevatest struktuuriüksustest: pastoraalseminar, kirikumuusika ja täiendusõppe osakond ning neid teenindav raamatukogu.

Instituut on EELK-le kuuluv erakõrgkool, mille pidajaks on EELK Konsistoorium. Konsistooriumi kõrval toimib kõrgema otsustuskoguna Instituudi nõukogu, kuhu kuuluvad konsistooriumi esindajate kõrval Instituudi akadeemiliste üksuste, õppejõudude ja üliõpilaste esindajad.

Eesmärgid:
1. Instituudi struktuur on paindlik ja toetab organisatsiooni arengut.
2. Instituudi tegevuste laiendamine Tartusse UI TTA toel.
3. Instituudis on rakendatud sisemise kvaliteedikindlustamise suunised.
4. Instituut on läbinud institutsionaalse akrediteerimise 2016. aastal.

6.4 Ressursid

1946. aastal rajatud instituut on oma tegevusega kinnistanud koha Eesti teoloogilise kõrghariduse maastikul, kandes ühena vähestest Ida-Euroopas luterliku teoloogilise tasemeõppe ja teadustöö traditsiooni vaimulike ettevalmistamisel ka läbi Nõukogude perioodi. EELK Usuteaduse Instituudi konkurentsieelisteks on keskused Tallinnas ja Tartus, stabiilsus, usaldusväärsus, kirikliku akadeemilise hariduse väärtustamine, väljakujunenud praktikabaaside võrgustik, paindlik õpikeskkond ja personaalne lähenemine õppijale. Instituudi esmaseks ülesandeks on tagada kiriku töötegijate, esmajoones vaimulike, järelkasv EELKs, eestikeelse teoloogilise mõtlemise areng ning edendada ühiskonnas kristlikku vaimsust, millele meie kultuur ja ühiskonnakorraldus toetuvad.

6.4.1 Inimvara
Instituudi inimvara moodustavad kõrge kvalifikatsiooniga õppejõud ja tugipersonal.

Eesmärgid:
1. Instituudi personal on kirikliku orientatsiooniga, kõrge kvalifikatsiooniga ja motiveeritud ning tagatud on järelkasv.
2. Akadeemilised ametikohad on täidetud lähtudes vajadustest ning valitud korraliste valimiste teel.

6.4.2 Ainelised ressursid
Instituudi kasutuses on Tallinna vanalinnas asuv õppehoone, mis on heas korras ja katab suures osas organisatsiooni vajadused. Õppehoones asub ka EELK ja Instituudi raamatukogu ning hostel üliõpilaste majutamiseks. Õppekeskkonda kaasajastatakse järjepidevalt ning Instituudi kõrvalhoone detailplaneering on kinnitatud. Samuti on usuteaduskonna struktuuriüksuse UI TTA kasutuses Tartus renditud ruumid, mis on ajakohase sisseseadega ning õppetööks sobivad, kuid vajavad parendamist. Õppe- ja teadustööd toetab oluliselt raamatukogu, mis on teoloogia-alase informatsiooni keskus.

Eesmärgid
1. Instituudi õpikeskkond on õppijakeskne ja kaasaegne.
2. Instituut arendab koostöös EELK Konsistooriumiga raamatukogu pidades eeskätt silmas Instituudi üliõpilaste, õpilaste, õppejõudude ja teadustöötajate vajadusi, kuid teenindades ka teisi lugejaid.
3. Instituudi raamatukogu on piirkonna teoloogia-alase informatsiooni ja nõustamise keskus.
4. UI TTA tegevuseks Tartus on leitud uued ruumid.

6.4.3 Majanduslikud ressursid
Instituudi majanduslikud ressursid moodustuvad omaniku, MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia ja lepinguliste partnerite iga-aastasest finantstoetusest, õppeteenustasudest, instituudi omatulust, erinevatest sihtfinantseeritavatest (koostöö)projektidest.

Eesmärgid:
1. EELK kui Instituudi omaniku toetus kirikliku koolitustegevuse arendamisel on kasvanud.
2. MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia toetus on stabiilne ja aasta-aastalt kasvav.
3. Instituudil on toimiv üliõpilaste värbamise strateegia.
4. Õppehoone rentimise tulud on kasvanud ja toodavad majanduslikku lisaväärtust.
5. Instituudil on toimiv toetajate ring.
6. Kasvanud on projektitöö võimekus erinevatest fondidest ja allikatest lisatoetuse saamiseks põhitegevuste arendamisel.
7. Instituudil on organisatsiooni äriplaan koos eri tegevusvaldkondade turu-uuringute ja turundusplaaniga.
8. Loodud on Instituudi arengufond, mille vahendeid kasutatakse oluliste projektide omafinantseeringuna.