Õppekavad

Magistriõppe kristliku kultuuriloo õppekava

 Kristliku kultuuriloo õppekava eesmärgid:
 • anda laiapõhjaline akadeemiline ülevaade Euroopa ja Eesti kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest;
 • käsitleda kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole;
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
 
Tööturu võimalused:
 • omandatakse eeldused töötamaks erialadel, kus nõutakse kristliku kultuuriloo kompetentsi (meedias, haridus- ja kultuuriasutustes, jne);
 • võimekus osaleda kristlikku kultuurilugu ja religioosseid teemasid käsitlevas diskussioonis ning akadeemilises uurimistegevuses.
 
Õpe vältab kaks aastat ning toimub kolmepäevaste sessioonidena (neljapäevast laupäevani) keskmise sagedusega kord kolme nädala jooksul. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist. Õppesessioonide ajal on võimalik ööbida soodsa hinnaga instituudi külalistetubades.
 
Pereraadios "Elupuu" saates "Uus algus" rääkisid 6.08.2014 kristliku kultuuriloo üliõpilased õpingutest Usuteaduse Instituudis, oma õppimatuleku põhjustest jm. Saadet saab kuulata Pereraadio lehelt.
 
Kristliku kultuuriloo magistriõppe vilistlane Toomas Abiline rääkis 2.08.2015 kristliku kultuuriloo magistriõppes õppimisest video vahendusel. Videot saab vaadata siin >>.

Vastuvõtu info

ÕPPEKAVA ÜLDINFO                                   Vanemad õppekavad 

 
 
Religioon inimese elus  10 EAP

Sissejuhatus maailmareligioonidesse

4 EAP

Religioonifenomenoloogia

3 EAP

Religiooniantropoloogia

3 EAP

 
Vana Testament ja judaism  10 EAP

Sissejuhatus heebrea mõtlemisse ja Vanasse Testamenti

4 EAP

Vana Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

Vana Testamendi järgne juutlus ja tekstide lektüür

3 EAP

 
Kristluse kujunemine ja Uue Testamendi sünd  10 EAP

Hilisantiigi usund ja ajastulugu

3 EAP

Sissejuhatus kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti

4 EAP

Uue Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

 
Kristliku dogmaatika alused. Protestantlik reformatsioon ja selle mõju Euroopale  10 EAP

Varakiriklik vaimulugu

3 EAP

Fundamentaalteoloogia

4 EAP

Luther ja luterlik vaimulugu

3 EAP

 
Filosoofia ajalugu ja selle eriprobleemid  10 EAP

Euroopa filosoofilise mõtte arengulugu

4 EAP

Filosoofia eriseminar

3 EAP

Religioonifilosoofia

3 EAP

 
Kirikud muutuvas maailmas  10 EAP

Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikulugu

4 EAP

Kirik ja kristlus 21. sajandi algul

3 EAP

Eesti kiriku- ja usuliikumiste ajalugu

3 EAP

 
Religioonide kohanemine ja roll tänapäeva maailmas  10 EAP

Religioonisotsioloogia

4 EAP

Religiooniteoloogia ja religioonidevaheline dialoog

3 EAP

Religioon ja poliitika Euroopas

3 EAP

 
Kirjandus ja muusika läänekristlikus kultuuris  10 EAP

Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele

4 EAP

Kiri tuleb kirikust. Kiriku roll eesti raamatu arengus

2 EAP

Muusika ja kristlus

4 EAP

 
Kiriklik kunst keskaegses Euroopas ning kesk- ja uusaegses Eestis  10 EAP

Kristlik kunst keskaja Euroopas

4 EAP

Eesti keskaegsed kirikud ja kloostrid

3 EAP

Eesti kristlik kunst uusajal

3 EAP

 
 
VALIKMOODULID  (kohustuslik valida 15 EAP mahus)
Idakristlus  5 EAP

Sissejuhatus idakristlusse

3 EAP

Ikooniteoloogia seminar

2 EAP

 
Pärimuskultuuri ja ristiusu seosed Eestis  5 EAP

Eesti muinasusund

2 EAP

Pärimuskultuuri ja ristiusu vastastikune mõju

3 EAP

 
Kristlikud riitused ja sümbolid  5 EAP

Kristlikud riitused

3 EAP

Kristlikud sümbolid

2 EAP

 
Teadus ja religioon  5 EAP

Teaduse metodoloogia

2 EAP

Teaduse ja religiooni vahekord

3 EAP

 
Religiooni avaldumisvorme kaasaegse popkultuuris  5 EAP

Religioossed teemad kaasaegses popkultuuris

2 EAP

Ülevaade kaasaegsetest kultuuriteooriatest

3 EAP

 
Kristlus ja teater  5 EAP

Kirik ja teater

3 EAP

Religioossed teemad Eesti teatrilaval

2 EAP

 
 

MAGISTRIEKSAM

15 EAP

 
 

1. Õppekava nimetus

KRISTLIK KULTUURILUGU

2. Õppekava nimetus ingl. k.

Studies in Christian Culture

3. Kõrgharidustaseme õpe

Magister

4. Õppevorm

Päevane

5. Õppeasutus

EELK Usuteaduse Instituut

6. Õppekava maht (EAP)

120 EAP

7. Õppe nominaalkestus

2 aastat

8. Õppekavagrupp

usuteadus

9. Õppekava kood EHISes

111133

10. Õppekeel

eesti

11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled

inglise

12. Õppekava esmane registreerimine

06.09.2011

13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev*

07.04.2015

14. Õppe alustamise tingimused

 • Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon usuteaduses või mõnel muul erialal Eesti või mõne muu riigi õppeasutusest;
 • vähemalt aastane töötamine kristluse ja religiooniloo põhialuseid ja/või kristlusel põhineva kultuuri tundmist eeldaval erialal (kool, muusika ja kujutava kunsti ala, näitekunst, ministeeriumid).

Sisseastumiskatseks on tööalaseid vajadusi ning üliõpilaskandidaadi huvisid ja varasemaid õpikogemusi käsitlev vestlus.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP )

Peaeriala on kristlik kultuurilugu mahuga 120 EAP

16. Õppekava eesmärgid

 • Omandada laiapõhjaline ülevaade Euroopa kristlikust kultuurist ja selle kujunemisest;
 • õppida mõistma ja analüüsima kristluse rolli Euroopa identiteedi kujunemisel ning nii kristlike kui teiste religioossete arusaamade mõju õhtumaisele aja- ja mõtteloole;
 • omandada oskused ning valmidus töötada religiooni ja kristliku kultuuri alast kompetentsi eeldaval või selle rakendamist võimaldaval töökohal või jätkata õpinguid doktoriõppes. 

17. Õppekava õpiväljundid

Õppekava läbinu õpiväljundid:

 • oskab analüüsida ühiskonna erinevates valdkondades toimuvate protsesside omavahelisi seoseid;
 • oskab hankida, analüüsida ja analüüsida oma kutse- ja ametialases tegevuses ilmnevat teavet ning leida võimalusi selle rakendamiseks;
 • mõistab pideva erialase enesetäiendamise vajalikkust;
 • oskab end ja oma eriala peamiseid ideid väljendada suuliselt ja kirjalikult ühes võõrkeeles;
 • austab teiste inimeste inimväärikust ja arvamuste paljusust;
 • võimekus jätkata õpinguid doktoriõppes.
 • omab süsteemset ülevaadet kristluse mõjudest Euroopa kultuurile selle erinevates avaldumisvormides ja suudab neid analüüsida;
 • oskab argumenteeritult analüüsida ja tutvustada religioonidevahelisi suhteid kaasajal ning juhtida dialoogi;
 • oskab analüüsida teaduse ja religiooni vahekorda ühiskonnas;
 • on suuteline oma teadmisi edasi andma õpetamise, juhendamise või muul teel ning omab selleks vajalikke suhtlemis- ja argumenteerimisoskusi;
 • on võimeline osalema kristlikku kultuurilugu ja religioosseid teemasid käsitlevas diskussioonis ja akadeemilises uurimistegevuses.
 • võimekus töötada erialal, kus eeldatakse religiooniloo ning kristliku kultuuriloo alast kompetentsi.

18. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed)

Usuteaduse magister kristliku kultuuriloo erialal

19. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Diplom, Akadeemiline õiend, Diploma Supplement

20. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus

90 EAP kohustuslikke mooduleid, 15 EAP valikmooduleid, 15 EAP magistrieksam.

21. Õppekava lõpetamise tingimused

Õppekava täitmine täies mahus, magistrieksam (15 EAP) ja instituudi suhtes majanduslike võlgnevuste puudumine.

22. Täiendav informatsioon

ui.eelk.ee, tel. 611 7403

 

KOHUSTUSLIKUD MOODULID  90 EAP

Mooduli nimetus: Religioon inimese elus (ingl k Role of Religion in Human Life), vastutav õppejõud: dr Ringo Ringvee

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õppida vastavate uurimismeetodite abil mõistma ja analüüsima religiooni ja religioossust kui religiooniteaduslikku uurimisobjekti.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • oskab selgitada süstemaatilise religiooniteaduse põhimõtteid;
 • oskab suhestada religiooniteadusi teoloogiaga;
 • suudab arutleda usundeid läbivate kesksete teemade üle;
 • oskab analüüsida religiooniantropoloogilisi teooriaid ning kirjalikult esitleda ja rakendada religioonisotsioloogilisi uurimismeetodeid.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL /1.01.01

Sissejuhatus maailmareligioonidesse

4 EAP

KKL/1.01.02

Religioonifenomenoloogia

3 EAP

KKL/1.01.03

Religiooniantropoloogia

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Vana Testament ja judaism (ingl k Old Testament and Judaism), vastutav õppejõud: mag Silja Härm

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma Vana Testamenti kui kristluse ja judaismi alusteksti, selle tekkimise konteksti ning tähendust kristlusele ja judaismile, judaismi teisi alustekste ning Vana Testamendi mõistmise aluseid.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb Vana Testamendi teksti ja selle tekkelugu ning usundi- ja ajaloolise konteksti põhijooni;
 • tunneb judaismi ning selle alustekstide põhijooni;
 • oskab leida ja kasutada Vana Testamendi ja judaismi spetsiifilist teaduslikku kirjandust;
 • mõistab Vana Testamendi ja judaismi eetika tähendust ja mõju inimese käitumisele;
 • oskab kasutada hermeneutilisi põhivõtteid.Vana Testamendi ja judaismi alustekstide tõlgendamisel.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.02.01

Sissejuhatus heebrea mõtlemisse ja Vanasse Testamenti

4 EAP

KKL/1.02.02

Vana Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

KKL/1.02.03

Vana Testamendi järgne juutlus ja tekstide lektüür

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Kristluse kujunemine ja Uue Testamendi sünd (ingl k Emergence of Christianity and New Testament), vastutav õppejõud: dr Randar Tasmuth

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Mõista kristluse kujunemise kultuuriloolist, sotsiaalset ning kognitiivset aspekti antiikaja taustal ning kristluse kujunemist euroopa kultuuri taustateguriks.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb antiikaja filosoofilist ning usundiloolist tausta;
 • tunneb UT põhisisu, tekstide ning kaanoni kujunemise dünaamikat;
 • tunneb hermeneutika ainet, mõisteid, ja tööviise ning oskab seda Piibli tekstide abil kaasaegsetes kontekstides rakendada;
 • demonstreerib oskusi eetiliste järelduste formuleerimisel ja praktilise harjutusülesande lahendamisel;
 • on harjutanud seminaris ühe arutlusteema juhtimist.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.03.01

Hilisantiigi usund ja ajastulugu

3 EAP

KKL/1.03.02

Sissejuhatus kreeka mõtlemisse ja Uude Testamenti

4 EAP

KKL/1.03.03

Uue Testamendi tekstid ja nende hermeneutika

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Kristliku dogmaatika alused. Protestantlik reformatsioon ja selle mõju Euroopale (ingl k Basics of Christian Dogmatics. Protestant Reformations and its Influence on Europe), vastutav õppejõud: dr Arne Hiob

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õppida mõistma ja analüüsima kristliku õpetuse kujunemist ja selle mõju Euroopa vaimuloole.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb olulisemate kristlike dogmade tekkelugu;
 • tunneb ja analüüsib reformatsiooni teoloogilisi põhiideid;
 • orienteerub kristliku õpetuse põhiküsimustes.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.04.01

Varakiriklik vaimulugu

3 EAP

KKL/1.04.02

Fundamentaalteoloogia

4 EAP

KKL/1.04.03

Luther ja luterlik vaimulugu

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Filosoofia ajalugu ja selle eriprobleemid (ingl k History of Philosophy and Philosophical Questioning), vastutav õppejõud: dr Arne Hiob

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma õhtumaiste filosoofiliste koolkondade tekklugu ja põhiideid ning nendest lähtuvalt analüüsida aktuaalseid filosoofilisi ja religioonifilosoofilisi probleeme.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • omab ülevaadet õhtumaise filosoofilise mõtte kujunemisest, tundes olulisemaid filosoofilisi küsimuseasetusi ja filosoofe;
 • suudab analüüsida filosoofilise mõtte arengut;
 • tunneb olulisemaid probleeme ja küsimuseasetusi kaasaegses filosoofias;
 • orienteerub religioonifilosoofia peamistes küsimuseasetustes (nt jumalatõestused, kurjuse probleem, surmajärgne elu jms).

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.05.01

Euroopa filosoofilise mõtte arengulugu

4 EAP

KKL/1.05.02

Filosoofia eriseminar

3 EAP

KKL/1.05.03

Religioonifilosoofia

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Kirikud muutuvas maailmas (ingl k Churches in the Changing World), vastutav õppejõud: dr Riho Saard

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma kiriku kui kristliku religiooni põhiinstitutsiooni sünni- ja arengulugu ning tema ees kaasajal seisvaid väljakutseid.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb kiriku arengulugu Euroopas ja Põhja-Ameerikas;
 • tunneb Eesti kiriku ja usuliikumiste ajalugu;
 • tunneb mõnda kirikute ja teoloogiaga seotud eriprobleemi Eestis;
 • suudab analüüsida kirikute kaasaegseid probleeme.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.06.01

Euroopa ja Põhja-Ameerika kirikulugu

4 EAP

KKL/1.06.02

Kirik ja kristlus 21. sajandi algul

3 EAP

KKL/1.06.03

Eesti kiriku- ja usuliikumiste ajalugu

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Religioonide kohanemine ja roll tänapäeva maailmas (ingl k Adaptation and Role of the Religions in Contemporary World), vastutav õppejõud: dr Riho Saard

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Mõista ja analüüsida religioonide rolli tänapäevases maailmas.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb olulisemate maailmareligioonide ajaloolist kujunemist ning on kursis nende peamiste põhimõtetega;
 • näeb seoseid erinevate religioonide vahel ning suudab neid näha laiemas kultuuriloolises kontekstis;
 • tunneb religioonidevahelise oikumeenilise dialoogi hetkeseisu ja ajalugu ning oskab analüüsida kultuuri mõju religioonide kohandumise protsessis;
 • oskab analüüsida religioossete ideede mõju poliitikale läbi ajaloo ja tänapäeval (eeskätt Euroopas, Põhja-Ameerikas ja Lähis-Idas) ning orienteerub vastavates mõistetes ja teooriates.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.07.01

Religioonisotsioloogia

4 EAP

KKL/1.07.02

Religiooniteoloogia ja religioonidevaheline dialoog

3 EAP

KKL/1.07.03

Religioon ja poliitika Euroopas

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Kirjandus ja muusika läänekristlikus kultuuris (ingl k Literature and Music in the Western Christianity), vastutav õppejõud: dr Liivi Aarma

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õppida mõistma ja analüüsima kristluse mõju Euroopa kirjandusele ja muusikale ning analüüsida kiriku rolli eestikeelse kirjasõna tekke juures.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb erinevaid perioode Euroopa kristliku kultuuri kirjandus- ja muusikaloos;
 • tunneb peamiste sakraalse muusika vormide (Missa, Te Deum etc) tekstuaalset põhja;
 • tunneb peamisi Euroopa klassikalise sakraalse muusika näiteid;
 • tunneb olulisemaid Euroopa kirjanduse esindajaid, kes on oma teostes käsitlenud religioosseid teemasid ning orienteerub nende küsimuseasetuses;
 • tunneb eestikeelse kirjasõna tekkelugu ning kiriku ja usuliikumiste rolli selle juures.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.08.01

Seminar kristluse mõjudest Euroopa kirjandusele

4 EAP

KKL/1.08.02

Kiri tuleb kirikust. Kiriku roll eesti raamatu arengus

2 EAP

KKL/1.08.03

Muusika ja kristlus

4 EAP

 

Mooduli nimetus: Kiriklik kunst keskaegses Euroopas ning kesk- ja uusaegses Eestis (ingl k Ecclesiastical Art in Medieval Europe and Medieval and Modern Estonia), vastutav õppejõud: dr Anneli Randla

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Omandada ülevaade kristliku kunsti ajaloost Euroopas ja Eestis.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb kristliku kunsti põhisuundi, olulisemaid teoseid ja autoreid;
 • mõistab kristliku kunsti seoseid ajaloo ja teoloogiaga;
 • oskab seostada Euroopa ja Eesti kristlikku kunsti;
 • suudab kirjalikus vormis analüüsida kunstiteost.

Mooduli hindamine

Hindamismeetod: iseseisev kirjalik töö.

Hindamiskriteeriumid:

sisuline: pealkirja ja sisu seotus, analüüsivõime, väidete argumenteeritus, kasutatud allikate ja kirjanduse valik ning tsiteerimise adekvaatsus;

vormiline: maht ja viiteaparatuur.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/1.09.01

Kristlik kunst keskaja Euroopas

4 EAP

KKL/1.09.02

Eesti keskaegsed kirikud ja kloostrid

3 EAP

KKL/1.09.03

Eesti kristlik kunst uusajal

3 EAP

 

VALIKMOODULID (kohustuslik valida mahus 15 EAP)

Mooduli nimetus: Idakristlus (ingl k Eastern Christianity), vastutav õppejõud: mag Anne Burghardt

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma idakirikute tekkelugu (õigeusu ja vanaorientaalsed kirikud) ja õigeusu kiriku teoloogia põhijooni, ikooniteoloogiat ja vene ikoonimaali.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb idakirikute tekkelugu ja ajaloolist arengut;
 • tunneb õigeusu teoloogia põhijooni;
 • tunneb ikooniteoloogia põhijooni ja peamisi vene ikoonimaali koolkondi ning peamiseid ikoonitüüpe.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/2.01.01

Sissejuhatus idakristlusse

3 EAP

KKL/2.01.02

Ikooniteoloogia seminar

2 EAP

 

Mooduli nimetus: Pärimuskultuuri ja ristiusu seosed Eestis (ingl k Traditional Culture and Christianity in Estonia), vastutav õppejõud: mag Anne Burghardt

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma Eesti muinasusundi põhijooni ning analüüsida kristluse ja pärimuskultuuri vahekorda põhirõhuga Eestil.  

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb eesti muinasusundi põhijooni;
 • tunneb eesti muinasusundi kohta infot andvaid allikaid;
 • oskab analüüsida kristluse ja pärimuskultuuri ning traditsioonilise usundi vastastikuseid seoseid, eeskätt Eestis.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/2.02.01

Eesti muinasusund

2 EAP

KKL/2.02.02

Pärimuskultuuri ja ristiusu vastastikune mõju

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Kristlikud riitused ja sümbolid (ingl k Christian Rites and Symbols), vastutav õppejõud: mag Marko Tiitus

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma ja analüüsima kristlike riituste , teket, struktuuri ja mõtet ning olulisemaid kristlikke sümboleid.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb enamlevinud kristlike sümbolite päritolu, kasutamist ja mõistab sümbolite kasutamise mõtet;
 • tunneb kristlike riituste päritolu ja fenomenoloogilist tausta;
 • mõistab liturgia ja kirikuaasta ajaloolist tausta ja teoloogilist tähendust.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/2.04.01

Kristlikud riitused

3 EAP

KKL/2.04.02

Kristlikud sümbolid

2 EAP

 

Mooduli nimetus: Teadus ja religioon (ingl k Science and Religion), vastutav õppejõud: dr Ove Sander

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma teaduse metodoloogiat ja sellest lähtuvalt analüüsida teoloogia ja religiooniloo positsiooni teadusmaastikul.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb ja oskab kasutada peamisi teadustöö meetodeid, eriti humanitaarteaduste vallas;
 • oskab analüüsida ja mõista kristluse ja teaduse vahekorda ning selle arenguid valgustusajast tänapäevani;
 • on omandanud vajalikud teadmised, suutmaks kriitiliselt hinnata traditsioonilisi teaduse ja religiooni vahekorra mudeleid.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/2.05.01

Teaduse metodoloogia

2 EAP

KKL/2.05.02

Teaduse ja religiooni vahekord

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Religiooni avaldumisvorme kaasaegses popkultuuris (ingl k Religion in the Contemporary Culture), vastutav õppejõud: mag Arnd Matthias Burghardt

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma ja analüüsima olulisemaid kaasaegseid kultuuriteooriaid ja religiooni avaldumisvorme kaasaja (pop)kultuuris.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • tunneb olulisemaid kultuuriteooriaid ja suudab nende suhtes argumenteeritult seisukohta võtta;
 • suudab näha ja analüüsida religiooni avaldumisvorme meid ümbritsevas popkultuuris.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/2.06.01

Religioossed teemad kaasaegses popkultuuris

2 EAP

KKL/2.06.02

Ülevaade kaasaegsetest kultuuriteooriatest

3 EAP

 

Mooduli nimetus: Kristlus ja teater (ingl k Christianity and Theatre), vastutav õppejõud: PhD Katri Aaslav-Tepandi

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Õppida tundma ja mõtestama Euroopa teatri religioosseid juuri, mõjutusi ja vorme alates Antiik-Kreeka teatrist kuni kaasaegse teatrini ning mõtestama ühiskonna, kaunite kunstide ja filosoofia arengu taustal, ning õppida tundma ja mõtestama eesti teatri religioossete teemade kajastusi dramaturgias, lavastuskunstis ja näitlejamängus.

Õpiväljundid

Mooduli läbinu:

 • omab ülevaadet Euroopa teatri arengust alates Antiik-Kreekast  kuni kaasaegse teatrini;
 • oskab analüüsida ja mõtestada teatrikunsti ja dramaturgia arengut seoses kristliku kultuuri ja üldisemalt ühiskondlik-kultuurilise arenguga;
 • tunneb  teatrikunsti arengu etappe, erinevate ajastute teatriesteetikat, teatrivorme, autoreid, teatreid, truppe;
 • tunneb  olulisemaid  draamakirjanikke ja nende ning oskab näha dramaturgias religioosseid teemasid ning neid analüüsida;
 • omab ülevaadet eesti teatri  arengust  ning oskab näha ja analüüsida religioosseid motiive eesti teatrikunstis;
 • oskab näha ja analüüsida eesti dramaturgias religioosseid mõjutusi,  piibellike teemade arendusi;
 • tunneb religioosseid motiive ja teemasid eesti  lavastajate ja näitlejate loomingus;
 • oskab analüüsida ja mõtestada religioosseid teemasid eesti teatrikunstis ja dramaturgias seoses ühiskondlik-poliitilise ja kultuurilise  arenguga.

Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

KKL/2.07.01

Kirik ja teater

3 EAP

KKL/2.07.02

Religioossed teemad Eesti teatrilaval

2 EAP

  

MAGISTRIEKSAM 15 EAP

Mooduli nimetus: Magistrieksam

KKL/3

Maht: 15 EAP

Eesmärk

Magistrieksami eesmärk on integreeritult demonstreerida kristliku kultuuriloo valdkondade alast teadmust ja analüütilisi oskusi kirjalikult ning suuliselt.

Õpiväljundid

Eksami sooritanu:

 • omab süsteemset ülevaadet kristluse mõjudest Euroopa kultuurile selle erinevates avaldusvormides ning suudab neid analüüsida;
 • tunneb ja oskab argumenteeritult analüüsida religiooni avaldumisvorme ajaloos ning kaasajal;
 • oskab näha, analüüsida ja rakendada kristliku kultuuriloo õppekaval omandatut oma erialal;
 • väljendab ülalnimetatud oskusi kirjalikult ja suuliselt.

Hindamine

 • Magistrieksami maht on 15 EAP-d ja selle sooritamine ning hindamine toimub kolmes (5+5+5 EAP) või kahes (10+5 EAP) osas lähtuvalt eksami kirjaliku osa mahust ja vormist.
 • Magistrieksami hindajaks on magistrieksamikomisjon.

Hindamiskriteeriumid

 • Teoreetiline selgus, teadmiste täpsus ja mõistetes orienteerumine nii kõnes kui kirjas.
 • Kirjaliku töö (5 EAP või 10 EAP) kirjutamise ja hindamise kriteeriumid lähtuvad dokumendis Lõputööde kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kord esitatust. Kirjaliku töö hinne võetakse olenevalt mahust kas 33% või 66% ulatuses arvesse magistrieksami koondhinde kujundamisel.
 • Religioossete ja kultuuriliste nähtuste vaheliste põhjuslike seoste märkamine ja uute kujundamine.
 • Religioonilooliste ja kristlike alusjoonte ära tundmise ning analüüsimise oskus erinevate kultuurinähtuste valdkondades.

Mooduli sisukirjeldus

Üliõpilane valib hiljemalt 3. semestri lõpus ühe alljärgnevatest eksamisooritamise variantidest:

variant I

 • kirjalik kodune töö 5 EAP
 • kirjalik eksam auditooriumis 5 EAP
 • suuline eksam 5 EAP

variant II

 • kirjalik kodune töö, mis sisaldab ka käsitletava teema rakendusvõimalusi 10 EAP
 • suuline eksam 5 EAP

Täpsem magistrieksami sooritamise juhend on magistrieksami ainekaardil.

 • Moodle
 • ÕIS
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi