Õppekavad

Magistriõppe usuteaduse õppekava

Usuteaduse magistriõppes on võimalik valida kahe eriala vahel:
 
Õppekava eesmärgid:
 • anda süvendatud teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel;
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes; 
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s); 
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades (täiendavalt diakooniast ja hingehoiust). 
 
Tööturu võimalused:
 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari; 
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel; 
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas.

 

Õpe vältab kaks aastat ning toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendristÕppesessioonide ajal on võimalik ööbida soodsa hinnaga instituudi külalistetubades.

Vastuvõtu info

ÕPPEKAVA ÜLDINFO                                   Vanemad õppekavad  

ALUSMOODULID  35 EAP 

 
Antiik ja Piibel  9 EAP

Iisraeli religioonilugu

4 EAP

Ladina keele algkursus

2 EAP

Algkristlus ja Uue Testamendi teoloogia eriprobl.

4 EAP

 
Kristlik religioon ja dialoog teiste religioonidega  10 EAP

Dogmaatika prolegomena ja süsteem

4 EAP

Võrdleva usundiloo seminar

3 EAP

Kirikud ja religioonide dialoog

3 EAP

 
 
Praktiline usuteadus I  10 EAP

Hingehoid kiriklike talituste kontekstis

4 EAP

Liturgika seminar

3 EAP

Koguduse ja kolmanda sektori organis-de juhtimine

3 EAP

 
Vana Testamendi teadus  10 EAP

Vana Testamendi eksegeetika meetodikursus

3 EAP

Vana Testamendi seminar

4 EAP

Vana Testamendi eksegees II

3 EAP

 
Uue Testamendi teadus  10 EAP

Uue Testamendi eksegeetika meetodikursus

2 EAP

Johanneslik kirjandus

4 EAP

Uue Testamendi seminar

4 EAP

 
Kirikud muutuvas maailmas  10 EAP

Kirikuloo kaasaegsed metoodilised suundumused

3 EAP

Eesti kirikuloo seminar

4 EAP

Kirikud ja teoloogia kolmanda aastatuhande algul

3 EAP

 
Süstemaatiline teoloogia  10 EAP

Eetika eriprobleemid

3 EAP

Religioonifilosoofia

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia eriseminar

4 EAP

 
Praktiline usuteadus II  5 EAP

Liturgia ajalugu ja teoloogia

3 EAP

Kõnetehnika alused

2 EAP

 
 
 
Diakoonia ja hingehoiu interdistsiplinaarsed seosed 10 EAP

Sotsiaalne ettevõtlus ja projektijuhtimine

4 EAP

Sotsiaalpoliitika, kirik, riik ja ühiskond

3 EAP

Interdistsiplinaarsus töökeskkonnas ja ühiskonnas

3 EAP

 
Elukestev õpe ja mentorlus 10 EAP

Elukestev õpe

3 EAP

Mentorlus ja supervisioon

3 EAP

Rühmaprotsessid ja -juhtimine

4 EAP

 
Diakoonia ja hingehoiu meetodid ning praktika  20 EAP

Loovad meetodid diakoonias ja hingehoius

5 EAP

Hingehoidlik töö erinevate sihtgruppidega

5 EAP

Sotsiaaltöö meetodid diakoonia kontekstis

5 EAP

Praktika

5 EAP

 
 
VALIKAINED (kohustuslik valida 10 EAP mahus)

Kirik ja ühiskond

3 EAP

Kirik rahvusliku identiteedi murrangu ajajärkudel

2 EAP

Teaduse ja religiooni vahekord

3 EAP

Kreeka patristika

3 EAP

Pastoraalkirjade eksegees

3 EAP

Isalmi mõju läänemaailmale. Eesti naise identiteet moslemina

3 EAP

Leinava pere hingehoidlik toetamine

5 EAP

Laste ja noorte sotsiaalsed ja emotsionaalsed probleemid

5 EAP

Sõna kuulutamine eesti mõtlemisruumis

3 EAP

Uusprotestantluse motiivid Eesti kirjanduses

3 EAP

Erialane praktika

5 EAP

 
 
MAGISTRITÖÖ  30 EAP
 
 
1. Õppekava nimetus USUTEADUS
2. Õppekava nimetus ingl. k. Theology (MA)
3. Kõrgharidustaseme õpe Magister
4. Õppevorm päevane
5. Õppeasutus EELK Usuteaduse Instituut
6. Õppekava maht (EAP) 120 EAP
7. Õppe nominaalkestus 2 aastat
8. Õppekavagrupp usuteadus                            
9. Õppekava kood EHISes 3045
10. Õppekeel eesti
11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled inglise
12. Õppekava esmane registreerimine 06.09.2011
13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev 07.04.2015
14. Õppe alustamise tingimused
 • Bakalaureusekraad, rakenduskõrghariduse õppekava alusel omandatud kõrgharidus või nendele vastav kvalifikatsioon või vähemalt 60 ainepunkti teoloogia õpinguid;
 • vähemalt aastane töökogemus antud õppekavale vastaval erialal.
Sisseastumiskatsed:
 • teoloogilisi põhidistsipliine hõlmav test;
 • õppimise motiive, teoreetilist ja kutsealast huvi, hoiakuid ning arengut hõlmav vestlus.
15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP ) Õppekava raames võib valida peaeriala usuteadus (üldmoodul 35 EAP, erialamoodul 45 EAP, valikmoodul 10 EAP ja magistritöö 30 EAP) või spetsialiseerumise kõrvalerialale:
 • diakoonia ja hingehoid (üldmoodul 35 EAP, erialamoodul 45 EAP, valikmoodul 10 EAP ja magistritöö diakoonia või hingehoiu alal 30 EAP).
16. Õppekava eesmärgid
 • Anda erialane teoloogiline haridus ja pädevus töötamiseks teoloogilist kõrgharidust nõudvatel ametikohtadel;
 • rajada eeldused õpingute jätkamiseks doktoriõppes;
 • kujundada eeldused pastoraalseminari kandideerimiseks;
 • usuteaduse peaerialal antakse süvendatud kompetentsus teoloogia põhidistsipliinide osas;
 • diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala eesmärgiks on kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse andmine kirikliku ühiskonnatöö ning hingehoiutöö erinevates valdkondades.
17. Õppekava õpiväljundid

Õppekava läbinu üldõpiväljundid:

 • omab laiapõhjalisi teadmisi usuteaduslikest mõistetest, tunneb eriala olulisemaid koolkondi, nende arengusuundi, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
 • tunneb ja reflekteerib kiriklikke vaimulikke praktikaid ning oskab läbi viia usulist arengut toetavaid tegevusi oma isiklikus elus ja töös sihtgruppidega;
 • oskab ära tunda ja leida uusi interdistsiplinaarseid seoseid usuteaduses ja usuteaduse rakendusalades.

Usuteaduse peaerialal lisanduvad õpiväljundid:  

 • valmisolek tööks usuteaduse eriala spetsialisti kvalifikatsiooni nõudval tegevusalal näidates üles   algatusvõimet, meeskonnatöö- ja juhtimisoskusi;
 • oskab tegutseda eetiliselt keerulistes olukordades, on teadlik vaimulikutöö eetilistest aspektidest, võimalustest, piirangutest ja ühiskondlikust rollist ning suudab anda põhjendatud hinnanguid usuteaduse eriala puudutavates küsimustes;
 • omab süvendatud teadmisi teoloogia mõnes kitsamas valdkonnas, oskab probleemide ja uurimisküsimuste lahendamisel valida ja rakendada sobivaid meetodeid ning on suuteline oma teadmisi edasi andma õpetamise, juhendamise või muul teel.

Diakoonia ja hingehoiu eriõpiväljundid:

 • kirjeldab ja analüüsib kirikliku ühiskonnatöö teooriaid ning praktikaid Euroopas ja Eestis ning rakendab neid Eesti kontekstis;
 • oskab toetada kriisis ja eluraskustes olija toimetulekut rakendades erialaseid oskusi ning kogemusi vastavalt abivajaja vajadustele.

Tööturu võimalused:

 • võimalus pastorikutseks (sh kaplanikutseks EELK-s) läbides pastoraalseminari;
 • eeldused töötada teoloogilist kompetentsi nõudvatel töökohtadel;
 • lisaks on diakoonia ja hingehoiu erialale spetsialiseerunutel võimalus töötada koguduse diakoonia- ja hingehoiutöö arendajana ning sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas;
18. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed) Usuteaduse magister
19. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid Diplom ja akadeemiline õiend, Diploma Supplement
20. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus

Õppekava koosneb kohustuslikust üldmoodulist 35 EAP, peaerialamoodulist 45 EAP, valikmoodulist 10 EAP ja magistritööst 30 EAP. Õppekava raames on võimalik valida ka kõrvaleriala:

diakoonia ja hingehoid (45 EAP).

21. Õppekava lõpetamise tingimused Õppekava täitmine täies mahus, magistritöö (30 EAP) kaitsmine ja EELK Usuteaduse Instituudi suhtes majanduslike võlgnevuste puudumine.
22. Täiendav informatsioon ui.eelk.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

 

KOHUSTUSLIKUD ALUSMOODULID (35 EAP) UTII/1

Mooduli nimetus:  Antiik ja Piibel (ingl.k. Antiquity and the Bible), vastutavõppejõud: prof dr Randar Tasmuth Maht: 10 EAP
Eesmärgid Õppida tundma antiikmaailma ja Piibli omavahelisi seoseid ning Piibli kujunemise religiooniloolisi eeldusi ja teoloogiat.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb Iisraeli usundi põhiarenguid I at. e.Kr. ja oskab hinnata nende mõju Vana Testamendi kirjandusele ja teoloogiale;
 • tunneb Vana Iisraeli, Jeesuse elu ja algkristluse ajaloo põhisündmusi, kronoloogiat, teoloogilist tähendust;
 • oskab näha juutluse ja algkristluse seoseid ning uue identiteedi tekkimise dünaamikat;
 • oskab avada Vana ja Uue Testamendi keskseid teoloogilisi mõisteid, mõistete mõju ajaloole ning ilmnemist tänapäeval;
 • tunneb ladina keele struktuuri, leksikat, mõtteviisi ja selle keele tähendust läänemaise kultuuri ning kristluse arengule.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained:
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/1.01.01   Iisraeli religioonilugu 4 EAP
UTII/1.01.02 Ladina keele algkursus 2 EAP
UTII/1.01.03 Algkristlus ja Uue Testamendi teoloogia eriprobleemid 4 EAP

 

Mooduli nimetus: Kristlik religioon ja dialoog teiste religioonidega (ingl.k. Christian Religion and Dialogue with Other World Religions), vastutav õppejõud: dr Riho Saard Maht: 10 EAP
Eesmärgid Õppida tundma ja analüüsima kristliku dogmaatika põhiteemasid ning reformatsioonijärgse teoloogiaga seotud probleemistikku, kaasaegseid religioosseid suundumusi, religiooniteoloogia mudeleid ja religioonide vahelise dialoogi põhiteemasid.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb ja analüüsib kristliku dogmaatika põhiteemasid ning reformatsioonijärgse teoloogiaga seotud probleemistikku;
 • tunneb ja analüüsib religiooniteoloogia mudeleid ja religioonide vahelise dialoogi põhiteemasid;
 • oskab leida religioonide vahelise dialoogi võimalusi.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/1.02.01 Dogmaatika prolegomena ja süsteem 4 EAP
UTII/1.02.02 Võrdleva usundiloo seminar 3 EAP
UTII/1.02.03 Kirikud ja religioonide dialoog 3 EAP

Mooduli nimetus: Teadusteooria, uurimismeetodid ja uurimistöö kavandamine (ingl.k. Theory of Science, Research Methods and Thesis Design), vastutav õppejõud: dr Riho Saard Maht: 5 EAP
Eesmärgid Omandada süvendatud teoreetiline ja praktiline ettevalmistus iseseisva uurimistöö läbiviimiseks koos meeskonnatöö oskustega.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • on omandanud integreeritud teadmised teadustöö tähendusest ning selle rakendamisest;
 • tunneb erinevaid uurimismeetodeid, leiab interdistsiplinaarseid seoseid ning oskab neid teadustöös kasutada;
 • rakendab teadustöö võtteid praktilises uurimistöös;
 • tunneb teadusliku kirjutamise põhialuseid;
 • on harjutanud meeskonnatööd.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/1.03.01 Teadusteooria, uurimismeetodid ja uurimistöö kavandamine 5 EAP

 

Mooduli nimetus: Praktiline usuteadus I (ingl.k. Practical Theology I),  vastutav õppejõud: mag Marko Tiitus Maht: 10 EAP
Eesmärgid Juhtida ja reflekteerida liturgia ettevalmistamise ja läbiviimise protsessi ning analüüsida jumalateenistuste ja kiriklike talituste teoloogiat ja hingehoidlikke aspekte. õppida tundma ja analüüsima koguduse kui organisatsiooni käitumist ja eripära ning kolmanda sektori organisatsiooni olemust.
Õpiväljundid  Mooduli läbinu:
 • oskab tuvastada hingehoidlikke aspekte erinevates kiriklikes talitustes ja neid rakendada inimestele hingehoidliku toe pakkumiseks;
 • oskab kasutada jumalateenistuste ja kiriklike talituste käsiraamatuid, abi- ja juhendmaterjale;
 • tunneb jumalateenistuse ettevalmistamise protsessi, sh meeskonnatööd ja oskab seda juhtida ning reflekteerida;
 • orienteerub erinevates juhtimisteooriates ja personalitöö üldpõhimõtetes, mõistes koguduse sarnasusi ja erinevusi sekulaarsete organisatsioonidega;
 • tunneb kolmanda sektori organisatsioonide loomis- ja juhtimispõhimõtteid;
 • analüüsib konfliktikäitumist erinevates organisatsioonides, sh koguduses.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/2.05.01 Hingehoid kiriklike talituste kontekstis 4 EAP
UTII/2.05.02 Liturgika seminar 3 EAP
UTII/2.05.03 Koguduse ja kolmanda sektori organisatsioonide juhtimine 3 EAP

 

  

USUTEADUSE ERIALAMOODULID (45 EAP) UTII/2

Mooduli nimetus: Vana Testamendi teadus (ingl.k. Old Testament Science), vastutav õppejõud: mag Vallo Ehasalu Maht: 10 EAP
Eesmärgid Eksegeetiliste ja hermeneutiliste töövõtete omandamine ning rakendamine Vana Testamendi proosa- ja luulekirjanduse analüüsis ning harjutustööde koostamisel. Harjutuste ning seminaritööde teemad toetavad magistritöö koostamist või praktikast tulenenud probleemi lahendamist.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb VT teksti, tekstikriitikat ning teisi klassikalisi eksegeetika meetodeid ja oskab neid kasutada;
 • valdab hermeneutilist mõtlemist ning oskab seda Vana Testamendi teksti puhul rakendada;
 • oskab heebrea keele baasil lugeda, analüüsida ning kommenteerida Vana Testamendi proosa- ja luulekirjandust;
 • mõistab tekstide tähendust Vana Testamendi teoloogia kontekstis ning nende usundiloolist tausta;
 • oskab kasutada piibliteadustest ja teistest distsipliinidest omandatud oskusi teadustöö koostamisel.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/2.01.01 Vana Testamendi eksegeetika meetodikursus 3 EAP
UTII /2.01.02 Vana Testamendi seminar 4 EAP
UTII/2.01.03 Vana Testamendi eksegees II 3 EAP

 

Mooduli nimetus: Uue Testamendi teadus (ingl.k. New Testament Science), vastutav õppejõud: prof dr Randar Tasmuth Maht: 10 EAP
Eesmärgid Eksegeetiliste ja hermeneutiliste töövõtete omandamine ja nende rakendamine tekstide analüüsimisel. Harjutuste ning seminaritööde teemad toetavad magistritöö koostamist või praktikast tulenenud probleemi lahendamist.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb UT teksti, tekstikriitikat ning teisi eksegeetika meetodeid ning oskab neid kasutada;
 • tunneb hermeneutika ainet, mõisteid, ja tööviise ning oskab neid Piibli tekstide puhul rakendada;
 • oskab kreeka keele baasil analüüsida ning kommenteerida teksti johannesliku kirjanduse näitel;
 • oskab leida ja analüüsida algkristluse arengu usulisi ja eetilisi peajooni;
 • oskab kasutada omandatud oskusi harjutustöö koostamisel ja grupikaaslaste tööde analüüsimisel.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/2.02.01 Uue Testamendi eksegeetika meetodikursus 2 EAP
UTII/2.02.02 Johanneslik kirjandus 4 EAP
UTII/2.02.03 Uue Testamendi seminar 4 EAP

 

Mooduli nimetus: Kirikud muutuvas maailmas (ingl. k. Churches in the Changing World), vastutav õppejõud: dr Riho Saard Maht: 10 EAP
Eesmärgid Õppida tundma kirikute ja ühiskonna omavahelisi seoseid.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb ja teeb vahet uuritaval ja mitteuuritaval ehk oskab defineerida oma uuritavat objekti, milleks antud juhul on kirik või kirikud;
 • tunneb ajaloo uurimismeetodeid;
 • tunneb süvatasandil Eesti kiriku ajalooga ja konkreetsete ajaperioodidega seotud teemasid;
 • tunneb kirikute ja teoloogiaga seotud tänase päeva problemaatikat.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/2.03.01 Kirikuloo kaasaegsed metoodilised suundumused 3 EAP
UTII/2.03.02 Eesti kirikuloo seminar 4 EAP
UTII /2.03.03 Kirikud ja teoloogia kolmanda aastatuhande algul 3 EAP

 

Mooduli nimetus: Süstemaatiline teoloogia (ingl.k. Systematic Theology), vastutav õppejõud: dr Arne Hiob Maht: 10 EAP
Eesmärgid Analüüsida süstemaatilise teoloogia teemasid ja probleeme ning rakendada tulemusi kiriklikus praktikas ja iseseisvas uurimistöös.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb teoloogia, eetika ja religioonifilosoofia mõningaid keskseid teemasid ja aktuaalseid probleeme ning nendega seotud uurimisvaldkondi;
 • oskab käsitletud küsimusi loogiliselt analüüsida ja teoloogilisest ning teoloogilise eetika vaatepunktist hinnata;
 • oskab kujundada eetiliselt põhjendatud valikuid samaaegselt inimeste erinevaid väärtusi ja veendumusi respekteerides.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII /2.04.01 Eetika eriprobleemid 3 EAP
UTII /2.04.02 Religioonifilosoofia 3 EAP
UTII /2.04.03 Süstemaatilise teoloogia eriseminar 4 EAP

 

Mooduli nimetus: Praktiline usuteadus II (ingl.k. Practical Theology II),  vastutav õppejõud: mag Marko Tiitus Maht: 5 EAP
Eesmärgid Õppida tundma kristliku liturgia ajaloolist arengut ning liturgia ja teoloogia omavahelisi seoseid, omandada avalikuks esinemiseks vajalikud kõnetehnilised eeldused ja võtted.
Õpiväljundid  Mooduli läbinu:
 • tunneb kristliku liturgia arengu olulisemaid perioode ning seostab neid üldkirikuloolise ja teoloogilise kontekstiga;
 • mõistab tähtsamaid liturgilisi printsiipe usupuhastuses ja XX sajandi liturgiauuenduses ning seostab neid liturgiliste arengutega tänases maailmas ja Eestis;
 • tunneb liturgilise teoloogia eeldusi ja oskab näha liturgiat teoloogia allikana;
 • teab foneetika ja kõnekommunikatsiooni olulisi põhialuseid ja oskab neid teadmisi rakendada praktikas;
 • valdab mõjusaks kõnelemiseks vajalikke diktsioonivõtteid, hingamis-, hääle- ja psühhotehnikat ning oskab valmistuda avalikuks esinemiseks.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/2.05.01 Liturgia ajalugu ja teoloogia 3 EAP
UTII/2.05.02 Kõnetehnika alused 2 EAP

 

 

DIAKOONIA JA HINGEHOIU ERIALA MOODULID (50 EAP) UTII/4

Mooduli nimetus: Diakoonia ja hingehoiu teoloogilised alused (ingl.k. Theological Foundations of Diaconia and Pastoral Care), vastutav õppejõud: Annika Laats Maht: 5 EAP
Eesmärgid Tuua esile diakoonia ja hineghoiu distsipliini seosed teoloogia valdkonnaga. Õppida tundma diakoonia ja hingehoiu teoloogiliste aluste kujunemist ja avaldumist kiriklikus praktikas.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • teab diakoonia ja hingehoiu teoloogilist tausta, piibellikke aluseid ning erinevaid diakoonia ja hingehoiu käsitlusi;
 • mõistab diakoonia ja hingehoiu arengut ajaloos ning erinevates sotsiokultuurilistes kontekstides;
 • rakendab teoloogia-alaseid teadmisi tänapäeva ühiskondlikus kontekstis;
 • oskab seostada diakoonia ja hingehoiu teoloogilisi lähtekohti diakoonia ja hingehoiu meetoditega.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeaine
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/4.06.01 Diakoonia ja hingehoiu teoloogilised alused 5 EAP

 

Mooduli nimetus: Diakoonia ja hingehoiu interdistsiplinaarsed seosed (ingl.k. Interdisciplinary Connections in Diaconia and Pastoral Care), vastutav õppejõud: mag Katrin Raamat Maht: 10 EAP
Eesmärgid Omandada alusteadmised sotsiaalse ettevõtluse olemusest, põhimõtetest ja rakendusvõimalustest ning projektijuhtimise oskused. Anda ülevaade Eesti sotsiaalpoliitikast ning kiriku, riigi ja ühiskonna omavahelistest seostest ja koostöövõimalustest.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • mõistab sotsiaalse ettevõtluse olemust ning näeb sotsiaalse ettevõtluse rakendamiseks võimalusi ja väljakutseid ning oskab neid kasutada;
 • oskab koguda ning analüüsida projekti kavandamiseks vajalikku taustainformatsiooni ning on teadlik erinevatest regulatsioonidest ja oskab korraldada projekti aruandlust;
 • oskab näha ja hinnata sotsiaalpoliitika seoseid ja vastasmõjusid teiste riigi poliitikate kontekstis nii mikro-, meso- kui makrosüsteemides;
 • tunneb Eesti sotsiaalpoliitilisi institutsioone ja sotsiaalpoliitika teostamise instrumente;
 • omab visiooni kiriku kui institutsiooni ülesannetest riigi kaasaegsete sotsiaalpoliitiliste prioriteetide kujundamisel ja ülesannete teostamisel;
 • omab ülevaadet praktilise hingehoiutöö ja uurimistegevuse jaoks olulistest interdistsiplinaarsetest seostest ning oskab neid identifitseerida ja kasutada asutusespetsiifikast lähtudes;
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeaine
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII /4.07.01 Sotsiaalne ettevõtlus ja projektijuhtimine 4 EAP
UTII /4.07.02 Sotsiaalpoliitika, kirik, riik ja ühiskond 3 EAP
UTII /4.07.03 Interdistsiplinaarsus töökeskkonnas ja ühiskonnas 3 EAP

 

Mooduli nimetus: Elukestev õpe ja mentorlus (ingl.k. Lifelong Learning and Mentoring), vastutav õppejõud: mag Naatan Haamer

Maht: 10 EAP
Eesmärgid Õppida tundma, mentorluse ja supervisiooni peamisi teooriaid ja meetodeid ning omandada oskused nende kasutamiseks ametialases arengus ja professionaalse tegevuse toetajana. Grupidünaamika põhialuste tundmaõppimine ja grupitöö põhimõtete rakendamine oma töös. Lähtuvalt elukestva õppe põhimõtetest õppida tundma ja oma professionaalses tegevuses rakendama täiskasvanuõppe, mentorluse ja supervisiooni peamisi teooriaid ning neist lähtuvaid meetodeid.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb ja väärtustab elukestva õppe põhimõtet;
 • tunneb ja oskab rakendada kaasaegseid täiskasvanuõppe teooriaid;
 • tunneb mentorluse ja supervisiooni põhialuseid;
 • oskab kasutada mentorlust ja supervisiooni oma ametialase arengu toetajana;
 • oskab vaadelda enda ja kollegide tööd analüüsivalt ja viia läbi esmast ametialast arengut ja proobleemikäsitlust toetavat analüüsi;
 • tunneb grupidünaamikat ja oskab töötada gruppidega meetoditeadliku grupijuhina;
 • oskab vaadelda grupis toimuvaid protsesse ja tehtud tähelepanekuid rakendada grupiprotsessi juhtimisel.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeaine
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII /4.08.01 Elukestev õpe 3 EAP
UTII /4.08.02 Mentorlus ja supervisioon 3 EAP
UTII /4.08.03 Rühmaprotsessid ja -juhtimine 4 EAP

 

Mooduli nimetus: Diakoonia ja hingehoiu meetodid ning praktika (ingl.k. Methods and Practice in Diaconia and Pastoral Care), vastutav õppejõud: mag Naatan Haamer Maht: 20 EAP
Eesmärgid Õppida tundma ja saada kogemus erinevatest loovatest ja tegevuslikest terapeutilistest meetoditest ning õppida neid kasutama abivahendina oma töös sihtgruppidega. Anda oskused sotsialtöö meetodite kasutamiseks diakoonia kontekstis ja vastupidi ning omandada praktiline kogemus erialasest tööst. Õppida tundma ja rakendama erinevaid diakoonia ja hingehoiu meetodeid.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • tunneb esmaseid loovate meetodite rakendamise võimalusi gruppide ja üksikisikute nõustamisel ning oskab neid meetodeid oma pädevuse piires rakendada kui oma töö abivahendeid;
 • oskab hinnata erinevate sihtgruppide ja üksikisikute terapeutilisi vajadusi ning rakendab vastutustundlikult oma pädevuse piirides tundmaõpitud meetodeid;
 • tunneb oma pädevuse piire ja oskab ja suunata täiendavalt spetsialistide poole;
 • tunneb kaasaegseid sotsiaaltöö teooriaid ja meetodeid ning oskab neid kriitiliselt hinnata;
 • mõistab karitatiivse diakooniatöö ja sotsiaaltöö eetilisi aluseid ja väärtusi, oskab näha vastastikuseid seoseid ja erisusi;
 • oskab seostada sotsiaaltöö metodoloogiat diakoonia meetoditega;
 • on omandanud kogemusi ja oskusi hingehoiutöö erinevates valdkondades;
 • oskab iseseisvalt pidada hingehoidlikke vestlusi ja juhtida abistamisprotsessi;
 • on võimeline inimese aitamiseks tegema koostööd teiste erialade spetsialistidega.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeaine
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII /4.09.01 Loovad meetodid diakoonias ja hingehoius 5 EAP
UTII /4.09.02 Hingehoidlik töö erinevate sihtgruppidega 5 EAP
UTII /4.09.03 Sotsiaaltöö meetodid diakoonia kontekstis 5 EAP
UTII /4.09.04 Praktika 5 EAP

 

 

VALIKAINED (kohustuslik valida mahus 10 EAP) UTII/5

Eesmärgid Süvendada erialaseid teadmisi ja oskusi ning avardada silmaringi.
Õpiväljundid Mooduli läbinu:
 • omab süvendatud teadmisi mõnest kitsamast distsipliinist;
 • oskab luua seoseid teiste valdkondade või erialadega.
Mooduli hindamine: ainepõhine hindamine, vt ainekaarte
Õppeained
Kood Õppeaine nimetus Maht
UTII/5.02 Kirik ja ühiskond 3 EAP
UTII/5.03 Kirik rahvusliku identiteedi murrangu ajajärkudel 2 EAP
UTII/5.05 Teaduse ja religiooni vahekord 3 EAP
UTII/5.06 Kreeka patristika 3 EAP
UTII/5.07 Pastoraalkirjade eksegees 3 EAP
UTII/5.08 Islami mõju läänemaailmale. Eesti naise identiteet moslemina 3 EAP
UTII/5.09 Leinava pere hingehoidlik toetamine 5 EAP
UTII/5.10 Laste ja noorte sotsiaalsed ja emotsionaalsed probleemid 5 EAP
UTII/5.11 Uusprotestantluse motiivid Eesti kirjanduses 3 EAP
UTII/5.12 Erialane praktika 5 EAP
UTII/5.13 Sõna kuulutamine eesti mõtlemisruumis 3 EAP

 

 

MAGISTRITÖÖ (30 EAP) UTII/6

Magistritöö kirjutatakse usuteaduse peaeriala nõuete kohaselt ning mooduli 'Teadusteooria, uurimismeetodid ja uurimistöö kavandamine' läbimisel saavutatud oskustepõhjalt. Diakoonia ja hingehoiu kõrvaleriala valimisel peab magistritöö sisaldama uurimusele põhinevat eriala spetsiifikat. Magistritöö hindamise kriteeriumid on määratud dokumendiga Lõputööde kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kord.

 Mooduli nimetus: Magistritöö Maht: 30 EAP
 Eesmärgid Magistritöö eesmärk on tõendada õppekava eesmärkide saavutamist    koostades uurimusliku töö, mis tõendab üliõpilase omandatud üldiseid ja erialaseid teadmisi, oskusi ning väärtusi, oskust neid akadeemiliselt väljendada ning suutlikkust õpingute jätkamiseks doktoriõppes.
 Õpiväljundid Magistritöö kaitsnud üliõpilane
 • tunneb uuritavat valdkonda;
 • oskab iseseisvalt sõnastada uurimisküsimusi, uurimisprobleemi ja eesmärgi;
 • oskab valida sobivaid meetodeid ja allikaid uurimisprobleemi lahendamiseks ning neid kasutada;
 • suudab eesmärgist lähtuvalt struktureerida oma töö;
 • oskab iseseisvalt informatsiooni koguda nii eesti- kui võõrkeelse teaduskirjanduse hulgast;
 • oskab uurimistööd nõuetekohaselt sõnastada ja vormistada;
 • suudab osaleda uurmistegevuses;
 • oskab antud teemavaldkonnas diskuteerida ning töö tulemusi argumenteeritult esitada.

Mooduli hindamine

 Hindamismeetodid:

Magistritöö kaitstakse avalikul esinemisel vastavalt dokumendi Lõputööde kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kord nõuetele. Hinnatakse töö sisu, vormistust ja kaitsmist. Tulemust hindab kaitsmiskomisjon.

 Hindamiskriteeriumid:

Hindamiskriteeriumid lähtuvad õpiväljunditest ning vastavad lõputööde esitamist, koostamist, juhendamist ja kaitsmist reguleeriva dokumendis Lõputööde kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kord esitatud tingimustele.

 

 

 • Moodle
 • ÕIS
 • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi