Õppekavad

Rakenduskõrgharidusõppe usuteaduse õppekava

Usuteaduse rakenduskõrgharidusõppes on võimalik valida kolme eriala vahel:
hingehoid (60 EAP),
 
Õppekava üldised eesmärgid:
  • omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades;
  • luua eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel ametikohtadel.
 
Olulise rakendusliku väärtuse lisavad kolme valitava eriala eesmärgid ja tööturu võimalused:
luterlik teoloogia – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks vaimulikuna EELK-s (täiendavalt vaimulikust ametist EELK-s);
hingehoid – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes, kogudustes jm (täiendavalt hingehoiust);
õigeusu teoloogia – omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks vaimulikuna õigeusukirikus (täiendavalt Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikust).
 
Õpe vältab 3 aastat (180 EAP). Õpe toimub 4-päevaste sessioonidena (kolmapäevast laupäevani) sagedusega kord kuus, õppeaastas on 10-11 õppesessiooni, mis toimuvad Tallinnas aadressil Pühavaimu 6 või usuteaduse rakenduskõrgharidusõppe hingehoiu õppesuunal ka Tartus UI Tartu Teoloogia Akadeemias. Konkreetne ajakava on leitav õppeaasta akadeemilisest kalendrist.
 
Õppesessioonide ajal on võimalik Tallinnas ööbida soodsa hinnaga instituudi külalistetubades.
 
 

ÕPPEKAVA ÜLDINFO                                   Vanemad õppekavad  

USUTEADUSE ÜLDÕPE  104 EAP
 
Sissejuhatus teoloogia õpingutesse 9 EAP

Eesti keel

3 EAP

Sissejuh. akadeemilisse kirjutamisse

3 EAP

Sissejuh. teoloogiasse

3 EAP

 
Piibli ülesehitus ja teoloogia

Vana Testamendi sissejuh.

4 EAP

Uue Testamendi sissejuh.

4 EAP

Heebrea keel

5 EAP

VT teoloogia

2 EAP

UT teoloogia

2 EAP

Kreeka keel

5 EAP

VT ja UT praktiline harjutus  3 EAP

 
Süstemaatilise teoloogia alused

Filosoofia ajalugu

4 EAP

Dogmadelugu

4 EAP

Reformatsiooni alused ja luterlus

4 EAP

Dogmaatika

4 EAP

Eetika  4 EAP

 
Kirikulugu I  14 EAP
Kristluse ajalugu varakristlusest tänapäevani

Kristluse ajalugu varakristlusest reformatsioonini

5 EAP

Kristluse ajalugu reformatsioonist tänaseni

5 EAP

Kristluse ajalugu Eestis

4 EAP

 
Religiooniteaduse alused

Sissej. religiooniuuringu-tesse ja maailmausunditesse

3 EAP

Eesti rahvausund

3 EAP

Religioonifenomenoloogia

2 EAP

Religioonisotsioloogia  2 EAP

 
Praktiline usuteadus I  26 EAP

Jumalateenistuslik elu  10 EAP

Sissejuh. praktilisse usuteadusse

2 EAP

Liturgika

3 EAP

Homileetika

2 EAP

Oikumeenika ja konfessioonide tundmine

3 EAP

Hingehoidlik teenimine  10 EAP

Hingehoiu alused ja aitaja eetika

3 EAP

Pastoraalteoloogia alused

2 EAP

Nõustamise alused

2 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika

3 EAP

Koguduslik elu  6 EAP

Diakoonia ja diakoonia praktika  

3 EAP

Misjon  

3 EAP

 
 
Peaeriala: LUTERLIK TEOLOOGIA  60 EAP

Piibliteadus II  10 EAP

Piibli eksegees ja hermeneutiline rakendus

Vana Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

Uue Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

Piibli hermeneutika  4 EAP 
 

Süstemaatiline teoloogia II  5 EAP

Süstemaatilise teoloogia eriküsimused

Luterlikud usutunnistuskirjad

3 EAP

Süstemaatilise teoloogia seminar

2 EAP

 

Kirikulugu II  5 EAP

Kirikuloo eriküsimused

Kirikuloo eriküsimused

3 EAP

Kirikuloo praktikum

2 EAP

 

Võrdlev usundilugu II  6 EAP

Religiooniteaduse eriküsimused

Religioonipsühholoogia

2 EAP

Uususundid

2 EAP

Võrdleva usndiloo proseminar  2 EAP

 

Praktiline usuteadus II  34 EAP

Kirik, ühiskond ja professionaalne ametikasv

Elukestev õpe koguduses ja praktika

6 EAP

Hümnoloogia ja kirikumuusika

2 EAP

Liturgika ja homileetika praktika

4 EAP

Koguduse praktika

12 EAP

Meedia kasutamine

2 EAP

Vaimuliku juhendamise praktika

6 EAP

Kirik kui organisatsioon  2 EAP

 
 
Kõrvaleriala: HINGEHOID  60 EAP

Psühholoogia  15 EAP

Religioonipsühholoogia

2 EAP

Pastoraalpsühholoogia

3 EAP

Suhtlemispsühholoogia

3 EAP

Arengupsühholoogia

3 EAP

 

Kriisipsühholoogia ja kriisiabi

4 EAP

 
Hingehoiu teemavaldkonnad  16 EAP

Pere areng ja nõustamine

3 EAP

Geriaatriline hingehoid

3 EAP

Tanatoloogia

3 EAP

Ülevaade psüühika- ja käitumishäiretest

4 EAP

Inimese füsioloogia ja füsioloogilised probleemid

3 EAP

 
Hingehoid ja keskkond  9 EAP

Hingehoidja ja kaplan sotsiaaltöö võrgustikus

3 EAP

Riik, ühiskond ja kirik

3 EAP

Kulturoloogilised seosed hingehoius tänapäeval

3 EAP

 
Praktika ja supervisioon  20 EAP

Superviseeritud hingehoiu praktika

20 EAP

 
 
Kõrvaleriala: ÕIGEUSU TEOLOOGIA  60 EAP
Õigeusu kirikulugu  6 EAP

Üldine idakiriku ajalugu ja oikumeenia

3 EAP

Õigeusu ajalugu Eestis

3 EAP

 
Õigeusu liturgia ja homileetika  14 EAP

Idakiriku liturgia üldkursus

3 EAP

Idakiriku sakramentide üldkursus

3 EAP

Idakiriku liturgia praktikum

4 EAP

Idakiriku homileetika üldkursus ja praktika

4 EAP

 
Patroloogia ja askeetika  9 EAP

Patroloogia

4 EAP

Askeetika

3 EAP

Patroloogia praktiline harjutus

2 EAP

 
Pühakirja eksegees õigeusu kirikus  7 EAP

Sünoptiliste evangeeliumite eksegees ja praktika

5 EAP

Patristiline eksegees

2 EAP

 

Õigeusu pastoraalteoloogia ja kanoonika  14 EAP

Õigeusu pastoraalteoloogia ja ekshomologeetika

3 EAP

Kanooniline- ja kirikuõigus

4 EAP

Kanoonilise- ja kirikuõiguse praktiline harjutus

3 EAP

Koguduse- ja pastoraaltöö praktika

4 EAP

 
Õigeusu kiriku dogmaatika ja eetika  10 EAP

Õigeusu vaimsus ja teoloogia

3 EAP

Õigeusu kiriku dogmaatika

3 EAP

Õigeusu kristlik eetika ja kaasaja praktilised eetikaprobleemid

4 EAP

 
 
Valikained  6 EAP

UT kreeka keel II ja Rooma kirja eksegees

5 EAP

Piibliheebrea keel II

2 EAP

VT jutustava kirjanduse eksegees

3 EAP

Eesti teoloogilise mõtte arengulugu

5 EAP

Muistse Lähis-Ida usundid

3 EAP

Eetika kaplanitöös

2 EAP

Töö struktureerimine

2 EAP

Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

3 EAP

Sõltuvused

2 EAP

Ülevaade erinevate kaplanaatide tegevusest

2 EAP

Intervjueerimisstrateegiad

3 EAP

Rühmaprotsessid ja -juhtimine

3 EAP

Hääleseade

2 EAP

Projekti kirjutamine ja juhtimine

3 EAP

Ettevõtluse alused

3 EAP

Sotsiaalne ettevõtlus

3 EAP

Sotsiaalpsühholoogia  3 EAP

 
 

Vabaained  4 EAP

 
 

Lõputöö  6 EAP

 

1. Õppekava nimetus

USUTEADUS

2. Õppekava nimetus inglise keeles

Theology

3. Kõrgharidustaseme õpe

Rakenduskõrgharidus

4. Õppevorm

Päevane

5. Õppeasutus

EELK Usuteaduse Instituut

6. Õppekava maht (EAP)

180 EAP

7. Õppe nominaalkestus

3 aastat

8. Õppekavagrupp

Usuteadus

9. Õppekava kood EHISes

111134

10. Õppekeel

Eesti

11. Õpiväljundite saavutamiseks vajalikud teised keeled

Uue Testamendi kreeka keel, piibliheebrea keel, inglise või saksa keel

12. Õppekava esmane registreerimine

06.09.2011

13. Õppeasutuses õppekava versiooni kinnitamise kuupäev*

02.06.2014

14. Õppe alustamise tingimused

Riiklikult tunnustatud gümnaasiumi lõputunnistuse või sellele kvalifikatsioonitasemelt vastava dokumendi olemasolu ning sisseastumiskatsete edukas sooritamine.

15. Õppekava peaeriala (või erialad) ja nende maht ( EAP )

Peaeriala:·       süvendav erialaõpe peaerialana luterlik teoloogia; sisaldab usuteaduse üldõpet 104 EAP, spetsialiseerumist luterliku teoloogia peaerialale 60 EAP, valik- ja vabaaineid 10 EAP ning lõputööd 6 EAP.

16. Kõrvaleriala(d), muud võimalikud spetsialiseerumised õppekavas  ja nende maht (EAP)

·       süvendavad erialaõpped kõrvalerialadena:hingehoid 60 EAP
või õigeusu teoloogia 60 EAP

17. Õppekava eesmärgid

Omandada põhipädevused klassikalise teoloogia erinevates valdkondades
• Omandada süvendada erialased teadmised ja oskused luterlikus teoloogias, õigeusu teoloogias või hingehoius.
• Rajada eeldused töötamiseks teoloogilisi baasteadmisi nõudvatel töökohtadel.
• Omandada erialased teadmised ning oskused töötamaks vaimulikuna EELK-s või õigeusukirikus; hingehoidjana haiglates, hooldeasutustes, kriisikeskustes ja mujal.
• Luua eeldused õppe jätkamiseks magistriastmes.

18. Õppekava õpiväljundid

Õppekava läbinud üliõpilane
• omab süsteemset ülevaadet teoloogia põhimõistetest rõhuasetusega luterlikul või õigeusu teoloogial ja tunneb eriala uurimismeetodeid, aktuaalseid probleeme ja rakendusvõimalusi;
• tunneb ja reflekteerib kiriklikke vaimulikke praktikaid ning oskab rakendada usulist arengut ja spiritualiteeti toetavaid tegevusi oma isiklikus elus ja töös sihtgruppidega;
• oskab ära tunda interdistsiplinaarseid seoseid teoloogia rakendusalades;
• omab süsteemset käsitlust inimesest, ümbritsevast keskkonnast ja ühiskonnast ning oskust neid käsitleda oma õppeaine või eriala seisukohalt;
• omab erialaseks tööks vajalikku algatusvõimet, meeskonnatööoskusi ja suudab oma seisukohti argumenteeritult esitada;
• omab hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis võimaldavad tal iseseisvalt langetada eetiliselt vastutustundlikke otsuseid ja hinnata vaimuliku töö mõju ühiskonnale;
• väärtustab ning osaleb aktiivselt elukestvas õppes ja erialases enesetäiendamises.

19. Lõpetamisel saadud diplomi või akadeemilis(t)e kraadi(de) nimetus(ed)

Rakenduskõrghariduse diplom usuteaduse erialal.

20. Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Diplom, akadeemiline õiend, Diploma Supplement.

21. Õppekava ülesehituse lühikirjeldus

Õppekava koosneb järgnevatest osadest:

-    usuteaduse üldõpe 104 EAP;-    peaeriala 60 EAP ja kõrvaleriala 60 EAP;-    valikained 6 EAP;-    vabaained 4 EAP;-    lõputöö  6 EAP.

22. Valikuvõimalused õppekava läbimiseks

Usuteaduse üldõppe läbimine on kõigile kohustuslik ning seejärel tuleb valida kas luterlik teoloogia
peaerialana või üks kõrvalerialadest:
a) hingehoid; b) õigeusu teoloogia.
Valikained saab üliõpilane valida
õppekava valikainete või teise erialaõppe
ainete hulgast.
Vabaained on õpitava eriala
õppekavavälised ained, mida võib valida,
kas EELK UI-s või mõnes teises
kõrgkoolis õpetatavate ainete hulgast.

23. Õppekava lõpetamise tingimused

Õppekava läbimine täies mahus
positiivsetele hinnetele, lõputöö kaitsmine
ja EELK UI suhtes majanduslike
võlgnevuste puudumine.

24. Täiendav informatsioon

ui.eelk.ee, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.,

tel. 611 7403

 

USUTEADUSE ÜLDÕPE (104 EAP)

Mooduli nimetus

Sissejuhatus teoloogia õpingutesse (UI/RAK/1.01)

vastutav õppejõud: mag Allan Kährik

Maht: 9 EAP

Eesmärgid

Tutvustada teoloogiat kui teaduslikku distsipliini, süvendada üldhariduskoolist saadud emakeele kasutamise oskust ning anda ülevaade akadeemilise kirjutamise põhialustest.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        valdab eesti kirjakeele kasutamist, orienteerub peamistes akadeemilise kirjutamise põhimõtetes ja eri vormides;

·        omab ülevaadet peamistest teoloogilistest küsimuseasetustest;

·        omab ülevaadet teoloogia klassikalisest jagunemisest üksikuteks distsipliinideks.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.01.04

Emakeel

3 EAP

UI/RAK/1.01.02

Sissejuhatus akadeemilisse kirjutamisse

3 EAP

UI/RAK/1.01.03

Sissejuhatus teoloogiasse

3 EAP

         

 

Mooduli nimetus

Piibliteadus I

Piibli ülesehitus ja teoloogia (UI/RAK/1.02)

vastutavad õppejõud: prof dr Randar Tasmuth ja mag Silja Härm

Maht: 25 EAP

Eesmärgid

Vana ja Uue Testamendi ülesehituse, sisu ja kujunemise tundmine ja mõistmine. Piibli algkeelte aluste omandamine. Piibli tõlgenduspõhimõtetega tutvumine ja nende harjutamine.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·     omab süsteemset ülevaadet Vana Testamendi ja Uue Testamendi sisust, kujunemisprotsessist, ülesehitusest ja põhiideedest;

·     oskab abivahendite abil lugeda Piibli tekste algkeeltes;

·     tunneb Vana Testamendi ja Uue Testamendi teoloogia põhimõisteid, nende kasutusulatust ja sisu;

·     analüüsib Vana Testamendi ja Uue Testamendi vahekorda;

·     suudab Vana Testamendi ja Uue Testamendi sõnumit seostada kaasajaga;

·     oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata tekstides esile tulevaid probleeme;

·     oskab leida relevantset emakeelset ja võõrkeelset kirjandust

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

 UI/RAK/1.02.01

Vana Testamendi sissejuhatus

 4 EAP

 UI/RAK/1.02.02

Uue Testamendi sissejuhatus

 4 EAP

 UI/RAK/1.02.03

Heebrea keel

 5 EAP

 UI/RAK/1.02.04

Kreeka keel

 5 EAP

 UI/RAK/1.02.05

Vana Testamendi teoloogia

 2 EAP

 UI/RAK/1.02.06

Uue Testamendi teoloogia

 2 EAP

 UI/RAK/1.02.07

Vana Testamendi ja Uue Testamendi praktiline harjutus

 3 EAP

         

 

Mooduli nimetus

Süstemaatiline teoloogia I

Süstemaatilise teoloogia alused (UI/RAK/1.03)

vastutav õppejõud: dr Arne Hiob

Maht: 20 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade peamistest filosoofilistest ja eetika koolkondadest antiikajast kaasajani. Tutvustada kiriklike dogmade kujunemislugu ja ajaloolist konteksti ning konfessionaalse süstemaatilise teoloogia erinevaid rõhuasetusi peatähelepanuga protestantliku mõtte kujunemisel ja luterlikul dogmaatikal.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        omab üldülevaadet õhtumaise filosoofia arenguloost;

·        orienteerub olulisemates filosoofia ja eetika koolkondades ning tunneb nende olulisemaid esindajaid;

·        oskab eelöeldu taustal analüüsida enda filosoofilisi ja eetilisi seisukohti;

·        hindab hoiakute ja väärtuste mitmekesisust ühiskonnas;

·        tunneb kiriklike dogmade kujunemislugu;

·        orienteerub teoloogia ajaloo põhiautorites ja põhiprobleemides;

·        tunneb suuremate kristlike konfessioonide õpetuse põhijooni;

·        tunneb luterluse põhijooni ning selle eripära võrreldes teiste kristlike konfessioonidega.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.03.01

Filosoofia ajalugu

4 EAP

UI/RAK/1.03.02

Dogmadelugu

4 EAP

UI/RAK/1.03.06

Reformatsiooni alused ja luterlus

4 EAP

UI/RAK/1.03.04

Dogmaatika

4 EAP

UI/RAK/1.03.05

Eetika

4 EAP

 

Mooduli nimetus

Kirikulugu I

Kristluse ajalugu varakristlusest tänapäevani (UI/RAK/1.04)

vastutav õppejõud: dr Riho Saard

Maht: 14 EAP

Eesmärgid

Kiriku kui kristliku religiooni põhiinstitutsiooni sünni ja arengulugu tundma õppimine, selle arengulugu kuni 16. sajandini ja 16. sajandist kuni 21. sajandini põhirõhuga lääne kristlusel. Üldülevaate andmine kiriku ja usuliikumiste  ajaloost Eestis.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        tunneb kirikuloo peamisi perioode;

·        oskab selgitada kirikuloo perioodide tunnusjooni, võtmeisikute ja kirjalike tekstide rolli, kesksemaid sündmusi ja nende tagajärgi;

·        loeb kirikuloo nii eesti- kui võõrkeelseid valitud võtmetekste kriitiliselt ja analüüsivalt.

Mooduli hindamine

Hindamismeetod:ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.04.01

Kristluse ajalugu varakristlusest reformatsioonini

5 EAP

UI/RAK/1.04.02

Kristluse ajalugu reformatsioonist tänaseni

5 EAP

UI/RAK/1.04.03

Kristluse ajalugu Eestis

4 EAP

 

Mooduli nimetus

Võrdlev usundilugu I,Religiooniteaduse alused (UI/RAK/1.05)

vastutav õppejõud: dr Ringo Ringvee

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Tutvustada religiooniteadust kui teaduslikku distsipliini ja anda ülevaade selle erinevatest harudest. Anda ülevaade peamistest religiooniteaduslikest ja -psühholoogilistest teooriatest. Tutvustada valikuliselt tähtsamaid muistseid ja tänapäeva usundeid ning Eesti rahvausundit.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        orienteerub religiooniteaduse põhiterminoloogias ja tähtsamates teooriates;

·        oskab analüüsida religioosseid fenomene religiooniteaduse vaatenurgast;

·        omab ülevaadet tähtsamate muistsete ja tänapäevaste religioonide kujunemisest arengust ja omavahelistest seostest;

·        oskab näha religiooni seoseid kultuuri ja tänapäeva ühiskonnaga;

·        tunneb eesti rahvausundi süsteemi, allikaid, oskab tuua võrdlusi maailma teiste rahvausundi süsteemidega, oskab hinnata eesti rahvausundi mõju ristiusu arengule ja vastupidi.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid:ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.05.01

Sissejuhatus religiooniuuringutesse ja maailmausunditesse

3 EAP

UI/RAK/1.05.02

Eesti rahvausund

3 EAP

UI/RAK/1.05.03

Religioonifenomenoloogia

2 EAP

UI/RAK/1.05.04

Religioonisotsioloogia

2 EAP

 

Mooduli nimetus

Praktiline usuteadus I

Jumalateenistuslik elu (UI/RAK/1.06)

vastutav õppejõud: mag Marko Tiitus

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade praktilise teoloogia distsipliinide jaotusest. Anda ülevaade jumalateenistusliku elu ja koguduse sisust ning omavahelistest seostest lähtudes üldkirikuloolisest, oikumeenilisest ning luterlikust kirikumõistmisest.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        oskab analüüsida ja koguduses rakendada erinevaid praktilise teoloogia distsipliine;

·        omab süsteemset ülevaadet liturgikast, jumalateenistuse ja kiriklike talituste teoloogiast ja struktuurist, kirikumuusikast;

·        tunneb ja oskab kasutada liturgilisi töövahendeid;

·        tunneb jutluse piibellikke aluseid ning kirikuajaloolisi teetähiseid;

·        tunneb oikumeenika ja konfessiooniloo aluseid.

Mooduli hindamine

Hindamismeetod:ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.06.01

Sissejuhatus praktilisse usuteadusse

2 EAP

UI/RAK/1.06.05

Liturgika

3 EAP

UI/RAK/1.06.03

Homileetika

2 EAP

UI/RAK/1.06.06

Oikumeenika ja konfessioonide tundmine

3 EAP

 

Mooduli nimetus:

Praktiline usuteadus I

Hingehoidlik teenimine (UI/RAK/1.07)

vastutav õppejõud: mag Naatan Haamer

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Anda alusteadmised hingehoiust.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        teab hingehoidliku toimimise kujunemislugu;

·        tunneb peamisi hingehoidlikke suundi ja hoiakuid;

·        on tuttav hingehoidliku toimimise meetoditega;

·        tunneb hingehoidliku tegevuse teoloogilisi ja psühholoogilisi aluseid;

·        tunneb nõustamise põhimõtteid ja oskab neid hingehoidlike vaadetega siduda;

·        tunneb abistava tegevuse eetilisi põhimõtteid ja on võimeline käsitlema eetilist problemaatikat;

·        oskab pakkuda praktilist hingehoidlikku abi.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.07.05

Hingehoiu alused ja aitaja eetika

3 EAP

UI/RAK/1.07.02

Pastoraalteoloogia alused

2 EAP

UI/RAK/1.07.07

Nõustamise alused

2 EAP

UI/RAK/1.07.06

Superviseeritud hingehoiu praktika

3 EAP

 

Mooduli nimetus

Praktiline usuteadus I

Koguduslik elu (UI/RAK/1.08)

vastutav õppejõud: dr Ingmar Kurg

Maht: 6 EAP

Eesmärgid

Anda oskused koguduse-elu hoolekande erinevates valdkondades tegutsemiseks vastavate praktiliste harjutuste ja praktikumide kaudu.

Näidata praktilise teoloogia erinevaid väljendusviise ja kasutusvõimalusi koguduses ja kaasaegses ühiskonnas.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        tunneb diakoonia teoloogia lähtekohti, diakoonia ajaloo tähtsamaid sündmusi ja tänapäevaseid rakendusi kirikus ning ühiskonnas;

·        oskab tuua välja ja pakkuda lahendusi diakooniatöö eetilistele probleemidele Eesti kontekstis;

·        tunneb misjoniteaduse lähtekohti ja kiriku kuulutustöö võimalusi nüüdisühiskonnas.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/1.08.03

Diakoonia ja diakoonia praktika

3 EAP

UI/RAK/1.08.04

Sissejuhatus misjoniteadusesse ja apologeetikasse

3 EAP

 

SPETSIALISEERUMINE PEAERIALALE: LUTERLIK TEOLOOGIA (60 EAP)

Mooduli nimetus:

Piibliteadus II

Piibli eksegees ja hermeneutiline rakendus (UI/RAK/2.01)

vastutavad õppejõud: prof dr Randar Tasmuth, mag Vallo Ehasalu

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Vana Testamendi ja Uue Testamendi tekstide tõlgendamise süvendamine harjutuste ja seminari läbi keskendudes ühele Piibli raamatule ja selle mõnele osale.

Piibli tõlgenduspõhimõtete harjutamine koos kaasaegse konteksti arvestamisega kuulutusprotsessis.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata tekstides esile tulevaid probleeme;

·        suudab Vana Testamendi ja Uue Testamendi sõnumit seostada kaasajaga;

·        leiab relevantset nii eesti- kui võõrkeelset sekundaarkirjandust ja sõnastab selle abil teoloogilisi järeldusi.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/2.01.01

Vana Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

UI/RAK/2.01.02

Uue Testamendi eksegees või proseminar

3 EAP

UI/RAK/2.01.03

Piibli hermeneutika

4 EAP

 

Mooduli nimetus

Süstemaatiline teoloogia II

Süstemaatilise teoloogia eriküsimused (UI/RAK/2.02)

vastutav õppejõud: dr Arne Hiob

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade luterlike usutunnistuskirjade sisust ja tähendusest ning oskus viia läbi süstemaatika alast uurimistööd.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        omab eeldusi iseseisvaks tööks nii eesti- kui võõrkeelse kirjandusega nimetatud teemadel;

·        tunneb luterlikke usutunnistuskirju.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/2.02.01

Luterlikud usutunnistuskirjad

 3 EAP

UI/RAK/2.02.02

Süstemaatilise teoloogia seminar

 2 EAP

 

Mooduli nimetus:

Kirikulugu II

Kirikuloo eriküsimused (UI/RAK/2.03)

vastutav õppejõud: dr Riho Saard

Maht: 5 EAP

Eesmärgid

Kirikute ja kristlike usuliikumiste ajaloo ning kodumaise teoloogilise mõttelooga seotud eriküsimuste süvakäsitlus. Kirikuloo uurimismetoodika ja erinevate kiriklike praktikate analüüs.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        loeb kirikuloo nii eesti- kui võõrkeelseid valitud võtmetekste kriitiliselt ja analüüsivalt;

·        oskab rakendada kirikuloo uurimisteemaga sobivat metoodikat ja on võimeline uurimistööd vormistama vastavalt akadeemilise töö juhendile, valdab teadustööle sobivat stiili, oskab korrektselt refereerida ja viidata.

Mooduli hindamine

Hindamismeetod:ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/2.03.03

Kirikuloo eriküsimused

3 EAP

UI/RAK/2.03.02

Kirikuloo praktikum

2 EAP

 

Mooduli nimetus

Võrdlev usundilugu II

Religiooniteaduse eriküsimused (UI/RAK/2.04)

vastutav õppejõud: dr Ringo Ringvee

Maht: 6 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade religiooniga seotud psühholoogilistest nähtustest, Euroopa uuemaist religioosseist suundumusist ning religiooniloo alase referatiivse töö kirjutamisest.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        tunneb uususundite omavahelisi seoseid ja oskab hinnata uususundite tähtsust tänapäeva religioossel maastikul;

·        oskab koostada väikest religiooniloo alast seminari ettekannet;

·        mõistab inimese usulise kogemuse psühholoogilist tausta.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid:ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeained

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/2.04.04

Religioonipsühholoogia

2 EAP

UI/RAK/2.04.05

Uususundid

2 EAP

UI/RAK/2.04.03

Võrdleva usundiloo proseminar

2 EAP

 

Mooduli nimetus

Praktiline usuteadus II

Kirik, ühiskond ja professionaalne ametikasv (UI/RAK/2.05)vastutav õppejõud: mag Marko Tiitus

Maht: 34 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade kiriku ja ühiskondlike nähtuste omavahelistest seostest. Õppida tundma oikumeenilise liikumise arengut ja teoloogilisi põhiküsimusi. Anda ülevaade nüüdisaegse misjoniteaduse peamistest kontseptsioonidest.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        mõistab kiriku kui organisatsiooni eripärasid;

·        tunneb EELK ja Eesti Kirikute Nõukogustruktuuri, Eesti Vabariigi ja EELK seadusandlust;

·        omab ülevaadet oikumeenilistest ja missioloogilistest diskussioonidest, olulisematest ühisavaldustest;

·        oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata oikumeenilise liikumise eesmärke ja saavutusi ning selle mõjusid kirikule ja ühiskonnale;

·        oskab analüüsida ja läbi viia elukestva õppe erinevaid vorme oma töökeskkonnas;

·        tunneb elukestva õppe aluseid töös erinevate sihtgruppidega;

·        oskab planeerida, ette valmistada ja ellu viia lastele ja noortele suunatud õpet ja tegevusi koguduse kontekstis;

·       tunneb jumalateenistuse kõiki elemente ja on neid praktiseerinud.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/2.05.09

Elukestev õpe koguduses ja praktika

6 EAP

UI/RAK/2.05.10

Hümnoloogia ja kirikumuusika

2 EAP

UI/RAK/2.05.11

Liturgika ja oikumeenika praktika

4 EAP

UI/RAK/2.05.04

Koguduse praktika

12 EAP

UI/RAK/2.05.12

Meedia kasutamine

2 EAP

UI/RAK/2.05.13

Vaimuliku juhendamise praktika

6 EAP

UI/RAK/2.05.07

Kirik kui organisatsioon

2 EAP

 

SPETSIALISEERUMINE KÕRVALERIALALE: HINGEHOID (60 EAP)

Mooduli nimetus

Psühholoogia (UI/RAK/3.01)

vastutav õppejõud: mag Naatan Haamer

Maht: 15 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade psühholoogia teemavaldkonnast.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        on tuttav erinevate psühholoogia teemavaldkondadega ja suudab psühholoogia maastikul orienteeruda;

·        tunneb peamisi teoreetilisi seisukohti ja teab nende praktilisi rakendamisvõimalusi.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/3.01.07

Religioonipsühholoogia

2 EAP

UI/RAK/3.01.08

Pastoraalpsühholoogia

3 EAP

UI/RAK/3.01.03

Suhtlemispsühholoogia

3 EAP

UI/RAK/3.01.04

Arengupsühholoogia

3 EAP

UI/RAK/3.01.09

Kriisipsühholoogia ja kriisiabi

4 EAP

 

Mooduli nimetus:

Hingehoiu teemavaldkonnad (UI/RAK/3.02)

vastutav õppejõud: mag Naatan Haamer

Maht: 16 EAP

Eesmärgid

Tutvustada erinevaid hingehoidlikke teemasid.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        on tuttav erinevate hingehoidlike teemadega ja nende spetsiifikaga;

·        on teadlik pere süsteemist ja süsteemi mõjudest;

·        teab geriaatrilise abistamise vajadusi ja põhimõtteid;

·        on tuttav surmakäsitlustega ja nende muutumisega ajas ning inimese elukaares;

·        on tuttav leinaprotsessiga ja tunneb leinaja toetamise põhimõtteid;

·        teab inimese füsioloogilisi ja psühholoogilisi protsesse ning tunneb peamisi somaatilisi ja psüühilisi haigusi.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/3.02.01

Pere areng ja nõustamine

3 EAP

UI/RAK/3.02.02

Geriaatriline hingehoid

3 EAP

UI/RAK/3.02.03

Tanatoloogia

3 EAP

UI/RAK/3.02.04

Inimese füsioloogia ja füsioloogilised probleemid

3 EAP

UI/RAK/3.02.05

Ülevaade psüühika- ja käitumishäiretest

4 EAP

 

Mooduli nimetus

Hingehoid ja keskkond (UI/RAK/3.03)

vastutav õppejõud: mag Avo Üprus

Maht: 9 EAP

Eesmärgid

Hingehoidja tegevusvälja tundmaõppimine.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        on tuttav erinevate koostöövormidega ühiskonna tasandil;

·        tunneb ja teab oma kohta sotsiaalvaldkonnas;

·        on tuttav riiklike regulatsioonide ja õigusaktidega, mis puudutavad hingehoiu valdkonda;

·        on teadlik ühiskonna toimimise põhimõtetest ja reeglipäradest;

·        tunneb kultuurilisi eripärasid ja oskab nendega arvestada hingehoidliku abi andmisel.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/3.03.05

Hingehoidja ja kaplan sotsiaaltöö võrgustikus

3 EAP

UI/RAK/3.03.03

Riik, ühiskond ja kirik

3 EAP

UI/RAK/3.03.04

Kulturoloogilised seosed hingehoius tänapäeval

3 EAP

 

Mooduli nimetus

Praktika ja supervisioon (UI/RAK/3.04)

vastutav õppejõud: mag Naatan Haamer

Maht: 20 EAP

Eesmärgid

Anda praktiline kogemus erialasest tööst.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        oskab pakkuda praktilist hingehoidlikku abi;

·        oskab teha koostööd oma töökeskkonnas;

·        oskab vastata hingehoidlikele vajadustele ja lahendada eetilisi probleeme;

·        tunneb oma töö piire ja töö hügieeni (ennast säästev professionaalne toimimine);

·        oskab analüüsida oma tööd ja muuta seda pädevuseks.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/3.04.03

Superviseeritud hingehoiu praktika

20 EAP

 

SPETSIALISEERUMINE KÕRVALERIALALE: ÕIGEUSU TEOLOOGIA (60 EAP)

Mooduli nimetus

Õigeusu kirikulugu (UI/RAK/4.01)

vastutav õppejõud: dr Andrei Sõtšov
välisõppejõud: mag Heikki Huttunen

Maht: 6 EAP

Eesmärgid

Õigeusu kiriku üldise ajaloo ja ajaloo Eestis tundmine, samuti ülevaade
oikumeeniast õigeusu positsioonilt.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane
• orienteerub idakiriku ajaloos, tunneb õigeusu kirikute oikumeeniaalaseid
seisukohti ja osalemist oikumeenilises liikumises;

• omab ülevaadet õigeusu ajaloost Eestis.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.01.01

Üldine idakiriku ajalugu ja oikumeenia

3 EAP

UI/RAK/4.01.02

Õigeusu ajalugu Eestis

3 EAP

 

Mooduli nimetus

Õigeusu liturgika ja homileetika (UI/RAK/4.02)

vastutav õppejõud: mag Madis Palli

Maht: 14 EAP

Eesmärgid

Idakiriku jumalateenistuskordade, talituste ülesehituse, kujunemisloo ja
homileetika põhijoonte tundmine ning praktiseerimine.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane
• tunneb bütsantsi riituse ja teiste idakiriku riituste üldist kujunemislugu;
• orienteerub idakiriku jumalateenistusraamatutes, -terminoloogias ja sakraalsümboolikas;
• tunneb bütsantsi riituse tundideteenistuse, armulaualiturgia ja talituste üldist ülesehitust ning oskab rakendada;
• orienteerub idakiriku liturgilises eksegeesis ja –teoloogias ning oskab neid rakendada;
• oskab ühendada eri liturgiliste tsüklite teenistusi ja on neid praktika käigus rakendanud;
• tunneb idakiriku homileetika põhijooni, oskab nende põhjal üles ehitada jutlust ja vaimulikku kõnet ning on neid praktiseerunud.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.02.01

Idakiriku liturgia üldkursus

3 EAP

UI/RAK/4.02.02

Idakiriku sakramentide üldkursus

3 EAP

UI/RAK/4.02.03

Idakiriku liturgia praktikum

4 EAP

UI/RAK/4.02.04

Idakiriku homileetika üldkursus ja praktika

4 EAP

 

Mooduli nimetus

Patroloogia ja askeetika (UI/RAK/4.03)

vastutav õppejõud: mag Kristo (Kristoforos) Parts
askeetika: mag Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus

Maht: 9 EAP

Eesmärgid

Anda ülevaade kirikuisade õpetusest ja askeetikast.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane
• tunneb õigeusu teoloogiale olulisemate kirikuisade elulugu ja õpetust
ning teab põhilisi teoseid;
• teab olulisemate kirjutiste sisu ja mõistab kirikuisade rolli idakirikus;
• omab ülevaadet idakiriku askeetikast ja spiritualiteedist.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.03.01

Patroloogia

4 EAP

UI/RAK/4.03.02

Patroloogia praktiline harjutus

2 EAP

UI/RAK/4.03.03

Askeetika

3 EAP

 

Mooduli nimetus

Pühakirja eksegees õigeusu kirikus (UI/RAK/4.04)

vastutav õppejõud: mag Kristo (Kristoforos) Parts
välisõppejõud: dr Jack Khalil

Maht: 7 EAP

Eesmärgid

Õigeusu traditsioonile omase evangeeliumide eksegeesi tundmine.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane
• omab ülevaadet sünoptiliste evangeeliumite hermeneutilisest
analüüsist Markuse evangeeliumi põhjal, viidetega Matteuse ja
Luuka paralleelsetele tekstidele;
• tunneb ja oskab jumalateenistuslikus elus rakendada sünoptiliste
evangelistide teoloogia põhijooni;
• omab ülevaadet kirikuisade eksegeesist Uue Testamendi raamatute kohta.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.04.01

Sünoptiliste evangeeliumite eksegees ja praktika

5 EAP

UI/RAK/4.04.02

Patristiline eksegees

2 EAP

 

Mooduli nimetus

Õigeusu pastoraalteoloogia ja kanoonika (UI/RAK/4.05)

vastutav õppejõud: dr Grigorios Papathomas, Tarmo (Tihhon)
Tammes
välisõppejõud: õigeusu pastoraalteoloogia: dr Paravantsios

Maht: 14 EAP

Eesmärgid

Anda alusteadmised õigeusu hingehoiust ja ekshomologeetikast.
Anda alusteadmised õigeusu kanoonilise traditsiooni kujunemisest,
teoloogilistest alustest, kaanonite tõlgendamisest ja rakendamisest ning
kirikuõiguse põhiküsimustest.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane
• tunneb õigeusu hingehoiu ja ekshomologeetika teoloogilisi ja
antropoloogilisi aluseid ning oskab neid rakendada praktilises
pastoraaltöös;
• tunneb õigeusu hingehoiupraktika eripärasid ja oskab neid siduda
kaasaegsete hingehoidlike suundade, hoiakute ja
hingehoiupraktikaga;
• omab ülevaadet õigeusu kanoonilise traditsiooni kujunemise
olulisematest etappidest ja kaanonite rollist kiriku- ning usuelus;
• tunneb olulisemaid kanoonilise- ja kirikuõiguse mõisteid ja allikaid;
• tunneb õigeusu kanoonilise õiguse eripära ja teoloogilisi aluseid;
• oskab analüüsida ja kriitiliselt hinnata olulisemaid kaanoneid, nende
sisu ja eesmärke ning neid praktikas rakendada;
• tunneb õigeusu kiriku organisatoorset struktuuri ja halduskorralduse
põhimõtteid ning oskab assisteerida koguduse vaimulikku koguduse
organisatsioonilises tegevuses;
• tunneb olulisemaid kiriku ja riigi vaheliste suhetega seotud küsimusi
ning Eestis kehtivat usuorganisatsioonide tegevusega seotud
seadusandlust.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.05.02

Õigeusu pastoraalteoloogia ja ekshomologeetika

3 EAP

UI/RAK/4.05.03

Kanooniline- ja kirikuõigus

4 EAP

UI/RAK/4.05.04

Kanoonilise- ja kirikuõiguse praktiline harjutus

3 EAP

UI/RAK/4.05.05

Koguduse- ja pastoraaltöö praktika

4 EAP

 

Mooduli nimetus

Õigeusu kiriku dogmaatika ja eetika (UI/RAK/4.06)

vastutav õppejõud: Tarmo (Tihhon) Tammes
sissejuhatavad loengud: mag Tallinna ja kogu Eesti metropoliit
Stefanus
välisõppejõud: dr Makarios Griniezakis

Maht: 10 EAP

Eesmärgid

Õigeusu kiriku dogmade kujunemisloo ja sisu tundmine; õigeusu
eetika, sh. bioeetika tundmine.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane
• tunneb idakiriku dogmade kujunemiskeskkonda ja dogmaatilist keelekasutust;
• oskab seostada dogmasid eri kirikukogude ja kirikuloo perioodidega;
• tunneb süvenenult õigeusu dogmasid ja nende soterioloogilist
tähendust ning oskab rakendada pastoraalses töös;
• orienteerub idakiriku kristliku eetika põhiküsimustes;
• oskab analüüsida kaasaja eetikaprobleeme lähtuvalt õigeusu
õpetusest.

Mooduli hindamine

Hindamismeetodid: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.06.01

Õigeusu vaimsus ja teoloogia

3 EAP

UI/RAK/4.06.02

Õigeusu kiriku dogmaatika

3 EAP

UI/RAK/4.06.03

Õigeusu kristlik eetika ja kaasaja praktilised
eetikaprobleemid

4 EAP

 

VALIKMOODUL (6 EAP) 

Mooduli nimetus

Valikmoodul

vastutav õppejõud: Siimon Haamer

Maht:

kohustuslik valida 6 EAP ulatuses

Eesmärgid

Mooduli valiku põhimõtted: Üliõpilane koostab valikmooduli alljärgnevate ainete seast mahus 10 EAP. Valikainete loend ei ole lõplik. Mooduli eesmärgiks on süvendada üliõpilase teadmisi kohustuslike moodulite raames omandatud valdkondades.

Õpiväljundid

Mooduli läbinud üliõpilane

·        on omandanud süvendatud teadmised kohustuslike moodulite raames läbitud ainevaldkonnas (vastavalt oma valikule).

Mooduli hindamine

Hindamismeetod: ainepõhine eristav ja mitteeristav hindamine.

Hindamiskriteeriumid: kriteeriumid erinevad aineti ning täpsemad nõuded on kirjas ainekaartidel.

Õppeaine

Kood

Õppeaine nimetus

Maht

UI/RAK/4.01

Uue Testamendi kreeka keel II ja Rooma kirja eksegees

5 EAP

UI/RAK/4.02

Piibliheebrea keel II

2 EAP

UI/RAK/4.03

Vana Testamendi jutustava kirjanduse eksegees

3 EAP

UI/RAK/4.04

Eesti teoloogilise mõtte arengulugu

5 EAP

UI/RAK/4.05

Muistse Lähis-Ida usundid

3 EAP

UI/RAK/4.06

Eetika kaplanitöös

2 EAP

UI/RAK/4.07

Töö struktureerimine

2 EAP

UI/RAK/4.08

Erivajadustega inimesed muutuvas ühiskonnas

3 EAP

UI/RAK/4.09

Sõltuvused

2 EAP

UI/RAK/4.10

Ülevaade erinevate kaplanaatide tegevusest

2 EAP

UI/RAK/4.11

Intervjueerimisstrateegiad

3 EAP

UI/RAK/4.12

Rühmaprotsessid ja -juhtimine

3 EAP

UI/RAK/4.13

Hääleseade

2 EAP

UI/RAK/4.14

Projekti kirjutamine ja juhtimine

3 EAP

UI/RAK/4.15

Ettevõtluse alused

3 EAP

UI/RAK/4.16

Sotsiaalne ettevõtlus

3 EAP

UI/RAK/4.18

Sotsiaalpsühholoogia

3 EAP

 

VABAAINED (4 EAP)

 

LÕPUTÖÖ (6 EAP)

 Mooduli nimetus

 Lõputöö (UI/RAK/5)

 Maht: 6 EAP

 Eesmärgid

 Lõputöö eesmärk on koostada selge ja adekvaatse sõnastusega  

 uurimuslik töö, milles peab väljenduma üliõpilase oskus kasutada ja

 analüüsida töö seisukohast akadeemiliselt sobilikke allikaid,

 refereerida ja viidata korrektselt ning teha loogilisi järeldusi, arendada

 ja süvendada üliõpilaste iseseisva teadustöö oskusi. Anda

 ettevalmistus õpingute jätkamiseks magistriõppe tasemel.

 Õpiväljundid

 Mooduli läbinud üliõpilane

  • oskab iseseisvalt sõnastada erialaga seotud uurimisprobleemi;

·        oskab rakendada valitud meetodeid uurimisprobleemi lahendamiseks;

·        oskab uurimistööd nõuetekohaselt vormistada;

·        oskab iseseisvalt informatsiooni koguda nii eesti- kui võõrkeelse teaduskirjanduse hulgast;

·        oskab esitleda uurimistöö tulemusi.

 Mooduli hindamine

 Hindamismeetodid:

 Lõputöö kaitstakse avalikul esinemisel vastavalt dokumendi  Lõputööde

 kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kordnõuetele. Tulemust hindab kaitsmiskomisjon.

 Hindamiskriteeriumid:

 Hindamiskriteeriumid vastavad tööde esitamist, koostamist, juhendamist ja kaitsmist

 reguleeriva dokumendi Lõputööde kinnitamise, esitamise ja kaitsmise kordesitatud

 tingimustele.

     

 

 

 

 

  • Moodle
  • ÕIS
  • Abidokumendid

E-õppe kursused - Moodle

Kui täiendusõppe kursuste õppetöö sisaldab ka e-õpet, siis selleks me kasutame e-õppe keskkonda Moodle. Seal tuleb ennast kasutajaks registreerida. Täpsemad juhised saate kursuse korraldajalt.

Loe edasi

Näidisdokumendid avalduste, VÕTA taotluste jm esitamiseks.

Loe edasi