Luterliku reformatsiooni globaalne mõõde

Ettekanne käsitleb esmalt ülemaailmse luterliku osaduskonna tekkelugu, andes põgusa ülevaate luterliku kiriku levimisest maailma erinevatesse piirkondadesse ning 20. sajandi esimesel poolel alguse saanud püüdlustest rajada luterlikke kirikuid ühendav ülemaailmne organisatsioon. Vaatluse alla võetakse kahe maailmasõja vahel kokku tulnud Luterlikud Maailmakonvendid, mis leidsid aset 1923. a. Eisenachis, 1929. a. Kopenhaagenis ja 1935. a Pariisis ning lõid soodsa pinna Luterliku Maailmaliidu rajamisele Lundis (Rootsi) 1947.a.
Luterlik Maailmaliit mõistab end alates 1990.aastast kirikute osadusena, millel on 2016.a. seisuga 145 liikmeskirikut, mis esindavad ühtekokku enam kui 70 miljonit kristlast üle kogu maailma. Vaatluse alla võetakse nii Luterliku Maailmaliidu arusaam osadusest kui ka oikumeeniast ja suhetest teiste üleilmsete kiriklike osaduskondade ja kirikutega.
Viimaks peatutakse sellel, kuidas Luterlik Maailmaliit mõistab kiriku rolli ühiskonnas religioosse ja maailmavaatelise pluralismi kontekstis.


Mag theol Anne Burghardt on EELK vikaarõpetaja ja Luterliku Maailmaliidu oikumeeniliste suhete sekretär.