Usupuhastuse mõju hariduse mõistmisele ja arendamisele Eestis

Ettekandes püütakse selgitada, mida uut tõi usupuhastus Euroopa ning Eesti- ja Liivimaa hariduslikesse ideedesse ja koolipraktikasse ning mida varasemast teooriast ja praktikast peeti järgimisväärseks.
I. Et teema uurimisel Eestis on suhteliselt pikk traditsioon, antakse lühiülevaade põhiseisukohtadest erialakirjanduses.
II. Analüüsitakse Martin Lutheri hariduslikke vaateid, s.h. (ema)keele osale hariduses, nende vaadete seost tema teoloogiaga, kaasaja haridusmõtte ja keelefilosoofiaga, samuti tema elukogemustega – traditsiooni ja uudsuse suhet.
III. Vaadeldakse Lutheri ideede levikut ja edasiarendamist XVI‒XVII sajandi Saksamaa hariduselus, Rootsi paralleelidega.
IV. Täpsustatakse muutusi Eesti- ja Liivimaa hariduselus pärast reformatsiooni ning Rootsi kuningriigi koosseisus, nii printsiipides kui ka reaalsetes tulemustes.

Mag Marju Lepajõe on Tartu Ülikooli patristika ja klassikaliste keelte lektor.