Luterlikust koraalist laulupeoni

Ettekandes tegeldakse järgmiste teemadega:
• luterliku koraali tunnused (antakse luterliku koraali määratlus vastavalt saksa hümnoloogia traditsioonidele; tuuakse välja luterliku koraali erinevus gregooriuse koraalist ning vaadeldakse mõistete „kirikulaul“ ja „koraal“ tähendusvälja erinevusi);
• luterlik koraal Eesti ajaloos (mõnede näidete abil vaadeldakse eestikeelse luterliku koraali tekstide tõlkeid ja viisitüüpe ajavahemikus 17.–20. sajand; arutletakse küsimuse üle, miks on mõni tõlge/viisitüüp teiste hulgast esile tõusnud);
• luterlik koraal 1869. aasta eesti I üldlaulupeo ettevalmistajana (vaadeldakse luterliku koraali rolli eesti üldlaulupidudele eelnevas koorikultuuris);
• luterlik koraal esimeste üldlaulupidude repertuaaris (vaadeldakse põgusalt eesti esimestel üldlaulupidudel kavas olnud luterlike koraalide tekstide teoloogilist ja muusikalist iseloomu);
• luterlik koraal 20. sajandi üldlaulupidudel (tuuakse välja põhjuseid, miks taandus luterlik koraal 20. sajandi eesti laulupidude repertuaarist; antakse põgus ülevaade eesti vaimulike laulupidude ajaloost; puudutatakse luterliku koraali seoseid 20.–21. sajandi eesti kunst- ja popmuusikaga).

Õp dr Mart Jaanson on EELK Nõo Püha Laurentiuse koguduse õpetaja ja Tartu Ülikooli kunstide osakonna lektor.