Kirikute paljusus ja ühtsus: reformatsioon ja oikumeenia

Ettekandes käsitletakse ülalantud teemat Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskondlikust ja oikumeenilisest positsioonist lähtudes. Esmalt tõlgendatakse pealkirjas antud põhimõisteid:
reformatsioon, oikumeenia ning kirikute paljusus ja ühtsus EELK kontekstist lähtuvalt - seda nii siseriiklikust kui ka rahvusvahelisest perspektiivist vaadatuna.
Seejärel arutletakse ettekandes küsimuse üle, millised ja kui siduv on ühelt poolt EELK kiriklik ja õpetuslik ning dogmaatiline alus, teisalt millised oikumeeniliselt suhted, kohustused ja arusaamad kujundavad määravalt EELK enesemõistmist ning rolli kirikute oikumeenilises peres. Lühidalt peatutakse ka küsimuse juures, kas EELK oikumeenilistes suhetes ja arusaamades on toimunud viimastel aegadel märgatavaid muutusi ning kui jah, siis mis võivad olla nende muutuste võimalikud põhjused.
Ülalkirjeldatud materjalidest lähtuvalt analüüsib autor järgneval, kas EELK on olnud kõikides suundades ning kõikides oma oikumeenilistes suhetes ühesuguselt (ja ühtselt) oikumeeniliselt tegutsev kirik või mitte. Selle lühianalüüsi järel visandatakse ettekande lõpus kokkuvõtlikult üks võimalik EELK oikumeenilise ekklesioloogia visioon.

Õp dr Tiit Pädam on EELK Stockholmi koguduse õpetaja.