Preestrikoolitus

Koolituse olemus

Pastoraalseminar korraldab kutseõpet, mis on ettevalmistuseks ordinatsiooniks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Preestrikoolitusel õpitakse järgmisi tegeliku usuteaduse aineid: homileetika ja liturgika, religioonipedagoogika, poimeenika, misjon, diakoonia, oikumeenika ja küberneetika ning vaimuliku ameti eetika. Metoodiliselt jaotub õpe individuaalõppeks, orientatsiooni loenguteks, koguduse praktikaks, refleksioonideks ning õppepäevadeks. Individuaalõppe viib läbi seminari juhataja, orientatsioonid on oma ala asjatundjatelt, praktikat aitab korraldada igale õppijale määratud juhendaja meie kiriku ordineeritud vaimulike seast ja refleksioone ning õppepäevi korraldab taas seminari juhataja. Lisaks eelnevale õpitakse ka Augsburgi Usutunnistuse sisu ja tähendust kaasajal. Toimuvad liturgilise laulu ning kõnetehnika tunnid.

Preestrikoolituse keskseks rõhuasetuseks on vaimulik kasvamine (praxis pietatis), mis väljendub seminari korrapärases palve- ja jumalateenistuslikus elus, piibliõppes, vaimulikus nõustamises ja hingehoius. Ühine ja individuaalne usuline areng on otsustava tähendusega vaimulikuks kujunemisel ja hilisemal õpetajana teenimisel.

Seminari kestvus on üks aasta. Koolituse kulud katab EELK.

Sisseastumine

Preestrikoolitusele astumiseks tuleb sooritada eksam (pro venia concionandi), mis annab Jumala Sõna kuulutamise õiguse meie kirikus. Lõpus tuleb läbida eksam (pro ministerio), mis on eelduseks preestri ordinatsiooniks. EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari vastuvõtmine, lõpetamine ja ordinatsioon on piiskoplikud ülesanded.

Avalduste ja lisamaterjalide laekumise aeg ja viis, vastuvõtu eksami – pro venia concionandi – aeg ja koht tehakse teatavaks EELK ning EELK Usuteaduse Instituudi kodulehel ja ajalehes Eesti Kirik.

NB! 2017/2018 õa preestrikoolitusele võetakse dokumente vastu 1. - 20. augustini 2017.

Sisseastumisdokumentide esitamine toimub elektrooniliselt siin kodulehel avalduse esitamise nupul klikkides. Dokumentide esitamise võimalus avaneb 1. augustist 2017!

 

AVALDUSE ESITAMINE

 

 

Preestrikoolitusele astuja peab esitama:

 • avalduse, millele lisab:
  • dokumendifoto
  • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia
  • kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad
  • enesetutvustuse
  • essee 2017. a - „Võimalused ja raskused Pühakirja kasutamisel teoloogilises argumentatsioonis“ (maht: min 4 lk, max 5 lk jm vt lähemalt pro venia conicionandi eksamiks valmistumise materjalist)
 • iseloomustuse, mille esitab preestrikoolitusele astuja kohta koguduse õpetaja.

 

Pro venia concionandi eksam koosneb kolmest osast:

Esimeses osas kontrollitakse kirjalikult sisseastuja teoloogilisi teadmisi järgmistes ainevald-kondades:
- Vana Testament;
- Uus Testament;
- kirikulugu;
- süstemaatiline teoloogia;
- praktiline teoloogia;
- usundilugu.

Teises osas selgitatakse vestluse ja rühmatööde käigus sisseastuja sobivust preestriametisse, lähtudes EELK vaimuliku pädevusmudelist, sh järgmistest kriteeriumitest:
- teoloogilised vaated;
- kirikliku teenimise motivatsioon;
- isiklik vaimulik ja pühitsuselu, sh. osavõtt koguduse elust;
- üldised väärtushinnangud;
- suhtlemise ja meeskonnatöö oskused;
- juhtimise ja administreerimise oskused;
- eneserefleksiooni ja -juhtimise oskused:
- tervislik seisund.

Kolmandas osas hindab peapiiskop suulise vestluse käigus sisseastuja sobivust ja küpsust pastoraalseminari õppima asumiseks.