Preestrikoolitus

Koolituse olemus

Pastoraalseminar korraldab kutseõpet, mis on ettevalmistuseks ordinatsiooniks Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus.

Preestrikoolitusel õpitakse järgmisi tegeliku usuteaduse aineid: homileetika ja liturgika, religioonipedagoogika, poimeenika, misjon, diakoonia, oikumeenika ja küberneetika ning vaimuliku ameti eetika. Metoodiliselt jaotub õpe individuaalõppeks, orientatsiooni loenguteks, koguduse praktikaks, refleksioonideks ning õppepäevadeks. Individuaalõppe viib läbi seminari juhataja, orientatsioonid on oma ala asjatundjatelt, praktikat aitab korraldada igale õppijale määratud juhendaja meie kiriku ordineeritud vaimulike seast ja refleksioone ning õppepäevi korraldab taas seminari juhataja. Lisaks eelnevale õpitakse ka Augsburgi Usutunnistuse sisu ja tähendust kaasajal. Toimuvad liturgilise laulu ning kõnetehnika tunnid.

Preestrikoolituse keskseks rõhuasetuseks on vaimulik kasvamine (praxis pietatis), mis väljendub seminari korrapärases palve- ja jumalateenistuslikus elus, piibliõppes, vaimulikus nõustamises ja hingehoius. Ühine ja individuaalne usuline areng on otsustava tähendusega vaimulikuks kujunemisel ja hilisemal õpetajana teenimisel.

Seminari kestvus on üks aasta. Koolituse kulud katab EELK.

Sisseastumine

Preestrikoolitusele astumiseks tuleb sooritada eksam (pro venia concionandi), mis annab Jumala Sõna kuulutamise õiguse meie kirikus. Lõpus tuleb läbida eksam (pro ministerio), mis on eelduseks preestri ordinatsiooniks. EELK Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari vastuvõtmine, lõpetamine ja ordinatsioon on piiskoplikud ülesanded. Uute preestriameti kandidaatide vastuvõtu kuulutab välja ja viib läbi EELK Konsistoorium.

Vastuvõtu eksami – pro venia concionandi – aeg tehakse teatavaks EELK kodulehel ja ajalehes Eesti Kirik.

NB! 2016/2017 õa preestrikoolitusele võetakse dokumente vastu 1. - 31. augustini 2016.

Avalduse koos lisadega saab esitada dokumentide esitamise vormi kaudu siin

Avalduse esitamine

 

Preestrikoolitusele astuja peab esitama:

 • avalduse, millele lisab:
  • dokumendifoto
  • ristimis- ja leeritunnistuse (ning laulatustunnistuse) koopia
  • kõrgemat teoloogilise spetsialisti haridust tõendava diplomi ja akadeemilise õiendi koopiad
  • enesetutvustuse
 • iseloomustuse, mille esitab preestrikoolitusele astuja kohta koguduse õpetaja.

 

Pro venia concionandi eksam koosneb kirjalikust osast ja vestlusest. Kirjalikus osas kontrollitakse sisseastuja üldteoloogilisi teadmisi järgmistes ainevaldkondades:

 • piiblitundmine
 • luterliku dogmaatika põhijooned
 • luterlik käsitlus vaimulikust ametist ja ordinatsioonist
 • EELK juhtimis- ja õiguskorralduse põhijooned
 • EELK ajaloo üldine käik alates 1917. aastat kuni tänapäevani
 • EELK jumalateenistuste ja talituste käsiraamatu ning Kiriku Laulu- ja Palveraamatu üldine tundmine.

Vestluse käigus selgitatakse pastoraalseminari sisseastuja sobivust preestriametisse lähtudes järgnevatest kriteeriumitest:

 • üldised väärtushinnangud
 • teoloogilised vaated
 • isiklik vagaduselu, sh osavõtt koguduse elust
 • õpetajaametis nõutavad isiksuseomadused
 • kiriklik motivatsioon
 • tervislik seisund
 • senine kirikutöö praktika ja kogemus.